อบรมผู้ใช้บริการ

อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์

นักศึกษาปริญญาตรี

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. 0/35

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. 6/65
2   น. น. 0/65
3   น. น. 8/65

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาปริญญาตรี

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
12   น. น. 60/60
13   น. น. 51/60
14   น. น. 60/60
15   น. น. 59/60
16   น. น. 63/63
17   น. น. 51/60
18   น. น. 51/60
19   น. น. 41/60
20   น. น. 60/60
21   น. น. 60/60
22   น. น. 60/60
23   น. น. 57/60
24   น. น. 59/60
25   น. น. 7/60
26   น. น. 54/60
28   น. น. 61/61
29   น. น. 24/60
30   น. น. 60/60
31   น. น. 59/60
32   น. น. 60/60
33   น. น. 16/60
34   น. น. 32/60
35   น. น. 27/60
36   น. น. 17/60
  พิมพ์