อบรมผู้ใช้บริการ

อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ (อ.กัลยา)

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 มี.ค. 2561 น. 27 มี.ค. 2561 น. 10/30

อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมง จ.ปัตตานี

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   02 มี.ค. 2561 น. 02 มี.ค. 2561 น. 4/30

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี รายวิชา Language, Thought and Communication

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   13 ก.พ. 2561 น. 13 ก.พ. 2561 น. 34/60

การใช้โปรแกรม Turn It In สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   31 ม.ค. 2561 น. 31 ม.ค. 2561 น. 26/50

การอบรมการสืบค้นสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบริการการพัฒนาสังคม

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   10 ม.ค. 2561 น. 10 ม.ค. 2561 น. 16/30

อบรมการใช้ Endnote Web นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศ

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   22 พ.ย. 2560 น. 22 พ.ย. 2560 น. 48/65
  พิมพ์