อบรมผู้ใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   24 ม.ค. 2563 
09:00 น.
24 ม.ค. 2563 
12:00 น.
0/60

อบรมหลักสูตรทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาประมง

นักศึกษาปริญญาตรี

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   08 ม.ค. 2563 
09:00 น.
08 ม.ค. 2563 
16:30 น.
7/20

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   16 ต.ค. 2562 
13:30 น.
16 ต.ค. 2562 
16:00 น.
17/60

อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   25 ก.ย. 2562 
09:00 น.
25 ก.ย. 2562 
12:00 น.
17/40

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   25 ก.ย. 2562 
13:00 น.
25 ก.ย. 2562 
16:30 น.
22/30

อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   18 ก.ย. 2562 
13:00 น.
18 ก.ย. 2562 
16:30 น.
27/30

อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ เพื่อนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   17 ก.ย. 2562 
13:00 น.
17 ก.ย. 2562 
16:30 น.
60/60
2   24 ก.ย. 2562 
13:00 น.
24 ก.ย. 2562 
16:30 น.
45/60

อบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin นักศึกษาสาขาสังคมวิทยา

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   04 ก.ย. 2562 
น.
04 ก.ย. 2562 
16:00 น.
31/45

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาปริญญาตรี

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
31   28 ส.ค. 2562 
14:00 น.
28 ส.ค. 2562 
15:00 น.
60/60
32   28 ส.ค. 2562 
16:00 น.
28 ส.ค. 2562 
17:00 น.
60/60
  พิมพ์