อบรมผู้ใช้บริการ

อบรมการใช้ Endnote Web นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศ

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   22 พ.ย. 2560 น. 22 พ.ย. 2560 น. 48/65
  พิมพ์