อบรมผู้ใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. 13/30

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล National Geographic และฐานข้อมูลหนังสืออาหรับ Early Arabic Printed Book from the British Library

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. 1/40
  พิมพ์