หลักสูตรการอบรม
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 22 พ.ย. 2560 13:00 น. 22 พ.ย. 2560 16:00 น. อบรมการใช้ Endnote Web นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศ PNG: JFK060G001
JFK060G001

กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 10 ม.ค. 2561 14:00 น. 10 ม.ค. 2561 15:00 น. การอบรมการสืบค้นสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบริการการพัฒนาสังคม PNG: JFK070G001
JFK070G001

กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 31 ม.ค. 2561 13:00 น. 31 ม.ค. 2561 16:30 น. การใช้โปรแกรม Turn It In สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ PNG: JFK073G001
JFK073G001

กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 13 ก.พ. 2561 09:00 น. 13 ก.พ. 2561 16:00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี รายวิชา Language, Thought and Communication PNG: JFK078G001
JFK078G001

กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 02 มี.ค. 2561 09:00 น. 02 มี.ค. 2561 12:00 น. อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมง จ.ปัตตานี PNG: JFK081G001
JFK081G001

กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 27 มี.ค. 2561 08:30 น. 27 มี.ค. 2561 10:00 น. อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ (อ.กัลยา) PNG: JFK083G001
JFK083G001