หลักสูตรการอบรม
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 14 ก.ย. 2560 09:00 น. 14 ก.ย. 2560 11:00 น. การอบรมการสืบค้นสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี-ชีววิทยา และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร PNG: JFK050G001
JFK050G001

กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 14 ก.ย. 2560 13:00 น. 14 ก.ย. 2560 16:30 น. การใช้โปรแกรม Turn It in PNG: JFK051G001
JFK051G001

กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 21 ก.ย. 2560 09:00 น. 21 ก.ย. 2560 11:00 น. การใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับนักศึกษาสาขาเคมี-ชีววิทยา/ สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร PNG: JFK053G001
JFK053G001