รายงานจำนวนผู้เข้ากิจกรรม
ปีการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ อบรมผู้ใช้บริการ รวม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก รวม
2559 3 11 14 2718 372 21 27 31 3169
2560 5 31 36 3226 364 123 21 102 3836