กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้

กิจกรรม LOVE DELIVERY by AC & JFK

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   01 ก.พ. 2564 
09:00 น.
20 ก.พ. 2564 
16:00 น.
91/999

ขยายเวลาลงทะเบียน “กิจกรรม JFK เพิ่มวันยืม ย้าว ยาว” ภาคเรียน 1/2563 เริ่มลงทะเบียน 29-ต.ค.-15 พ.ย./ยืมได้ตั้งแต่ 29 ต.ค.-15 พ.ย./กำหนดคืน 3 ธ.ค.63

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   29 ต.ค. 2563 
08:30 น.
15 พ.ย. 2563 
20:30 น.
245/400
  พิมพ์