กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้

Reused Bag

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 ส.ค. 2559 
09:00 น.
31 ธ.ค. 2561 
00:00 น.
935/999
2   15 ส.ค. 2559 
09:00 น.
31 ธ.ค. 2561 
00:00 น.
1/999
  พิมพ์