อบรมผู้ใช้บริการ
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 มี.ค. 2561 
08:30 น.
27 มี.ค. 2561 
10:00 น.
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ (อ.กัลยา) (10/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   02 มี.ค. 2561 
09:00 น.
02 มี.ค. 2561 
12:00 น.
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมง จ.ปัตตานี (4/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   13 ก.พ. 2561 
09:00 น.
13 ก.พ. 2561 
16:00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี รายวิชา Language, Thought and Communication (34/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   31 ม.ค. 2561 
13:00 น.
31 ม.ค. 2561 
16:30 น.
การใช้โปรแกรม Turn It In สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (26/50) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   10 ม.ค. 2561 
14:00 น.
10 ม.ค. 2561 
15:00 น.
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบริการการพัฒนาสังคม (16/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 พ.ย. 2560 
13:00 น.
15 พ.ย. 2560 
16:30 น.
อบรม EndNote Web สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (23/35) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   22 พ.ย. 2560 
13:00 น.
22 พ.ย. 2560 
16:00 น.
อบรมการใช้ Endnote Web นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศ (48/65) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   01 พ.ย. 2560 
14:00 น.
01 พ.ย. 2560 
16:00 น.
อบรมปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ (46/65) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 ต.ค. 2560 
13:00 น.
27 ต.ค. 2560 
16:30 น.
อบรม EndNote Web สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยา (8/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   20 ต.ค. 2560 
13:00 น.
20 ต.ค. 2560 
16:30 น.
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยา (12/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   03 ต.ค. 2560 
08:30 น.
03 ต.ค. 2560 
16:30 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (13/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   06 ต.ค. 2560 
14:00 น.
06 ต.ค. 2560 
16:00 น.
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล National Geographic และฐานข้อมูลหนังสืออาหรับ Early Arabic Printed Book from the British Library (1/40) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   21 ก.ย. 2560 
09:00 น.
21 ก.ย. 2560 
11:00 น.
การใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับนักศึกษาสาขาเคมี-ชีววิทยา/ สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร (45/70) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   14 ก.ย. 2560 
13:00 น.
14 ก.ย. 2560 
16:30 น.
การใช้โปรแกรม Turn It in (7/35) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   14 ก.ย. 2560 
09:00 น.
14 ก.ย. 2560 
11:00 น.
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี-ชีววิทยา และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร (41/65) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   13 ก.ย. 2560 
13:00 น.
13 ก.ย. 2560 
16:30 น.
การใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ (61/65) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   12 ก.ย. 2560 
13:30 น.
12 ก.ย. 2560 
14:30 น.
Information Searching for International Students (6/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   09 ก.ย. 2560 
09:00 น.
09 ก.ย. 2560 
10:00 น.
อบรมนักศึกษาป.บัณฑิต (กลุ่มเสริม) (28/40) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   11 ก.ย. 2560 
09:00 น.
11 ก.ย. 2560 
12:00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (13/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   07 ก.ย. 2560 
13:00 น.
07 ก.ย. 2560 
16:30 น.
การสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (21/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   07 ก.ย. 2560 
09:00 น.
08 ก.ย. 2560 
16:00 น.
อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ (5/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   11 ก.ย. 2560 
12:00 น.
11 ก.ย. 2560 
12:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (เก็บตก) (11/90) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   26 ส.ค. 2560 
09:00 น.
26 ส.ค. 2560 
12:00 น.
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ห้องสมุดสำหรับ นักศึกษาวิชาชีพครู (30/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   24 ส.ค. 2560 
13:30 น.
24 ส.ค. 2560 
16:30 น.
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ (27/35) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   08 ก.ย. 2560 
15:00 น.
08 ก.ย. 2560 
16:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (65/65) แก้ไข
2   09 ก.ย. 2560 
09:00 น.
09 ก.ย. 2560 
10:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (65/65) แก้ไข
3   09 ก.ย. 2560 
11:00 น.
09 ก.ย. 2560 
12:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (69/75) แก้ไข
4   08 ก.ย. 2560 
16:00 น.
08 ก.ย. 2560 
17:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (28/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   17 ส.ค. 2560 
09:00 น.
18 ส.ค. 2560 
16:00 น.
อบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ สัปดาห์ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 (0/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   08 ส.ค. 2560 
09:00 น.
08 ส.ค. 2560 
11:00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (59/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   6  2560 
13:00 น.
26 ก.ค. 2560 
16:00 น.
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ห้องสมุดสำหรับ นักศึกษาวิชาชีพครู กลุ่ม 2 (54/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   01 ก.ย. 2560 
15:00 น.
01 ก.ย. 2560 
16:00 น.
“ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (7/60) แก้ไข
2   02 ก.ย. 2560 
09:00 น.
02 ก.ย. 2560 
10:00 น.
“ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (1/60) แก้ไข
3   02 ก.ย. 2560 
11:00 น.
02 ก.ย. 2560 
12:00 น.
“ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (3/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   21 ส.ค. 2560 
09:00 น.
21 ส.ค. 2560 
10:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (51/60) แก้ไข
2   21 ส.ค. 2560 
11:00 น.
21 ส.ค. 2560 
12:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (58/60) แก้ไข
3   21 ส.ค. 2560 
13:00 น.
21 ส.ค. 2560 
14:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (58/60) แก้ไข
4   21 ส.ค. 2560 
15:00 น.
21 ส.ค. 2560 
16:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (52/60) แก้ไข
5   22 ส.ค. 2560 
09:00 น.
22 ส.ค. 2560 
10:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (57/60) แก้ไข
6   22 ส.ค. 2560 
11:00 น.
22 ส.ค. 2560 
12:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (59/60) แก้ไข
7   22 ส.ค. 2560 
13:00 น.
22 ส.ค. 2560 
14:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (60/60) แก้ไข
8   22 ส.ค. 2560 
15:00 น.
22 ส.ค. 2560 
16:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (58/61) แก้ไข
9   23 ส.ค. 2560 
09:00 น.
23 ส.ค. 2560 
10:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (50/60) แก้ไข
10   23 ส.ค. 2560 
11:00 น.
23 ส.ค. 2560 
12:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (60/60) แก้ไข
11   23 ส.ค. 2560 
13:00 น.
23 ส.ค. 2560 
14:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (46/60) แก้ไข
12   23 ส.ค. 2560 
15:00 น.
23 ส.ค. 2560 
16:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (59/60) แก้ไข
13   24 ส.ค. 2560 
09:00 น.
24 ส.ค. 2560 
10:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (51/60) แก้ไข
14   24 ส.ค. 2560 
11:00 น.
24 ส.ค. 2560 
12:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (60/60) แก้ไข
15   24 ส.ค. 2560 
13:00 น.
24 ส.ค. 2560 
14:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (60/60) แก้ไข
16   24 ส.ค. 2560 
15:00 น.
24 ส.ค. 2560 
16:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (62/63) แก้ไข
17   25 ส.ค. 2560 
09:00 น.
25 ส.ค. 2560 
10:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (55/60) แก้ไข
18   25 ส.ค. 2560 
11:00 น.
25 ส.ค. 2560 
12:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (48/60) แก้ไข
19   25 ส.ค. 2560 
13:00 น.
25 ส.ค. 2560 
14:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (42/60) แก้ไข
20   25 ส.ค. 2560 
15:00 น.
25 ส.ค. 2560 
16:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (59/60) แก้ไข
21   28 ส.ค. 2560 
10:00 น.
28 ส.ค. 2560 
11:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (60/60) แก้ไข
22   28 ส.ค. 2560 
12:00 น.
28 ส.ค. 2560 
13:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (52/60) แก้ไข
23   28 ส.ค. 2560 
14:00 น.
28 ส.ค. 2560 
15:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (58/60) แก้ไข
24   28 ส.ค. 2560 
16:00 น.
28 ส.ค. 2560 
17:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (60/60) แก้ไข
25   29 ส.ค. 2560 
10:00 น.
29 ส.ค. 2560 
11:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (9/60) แก้ไข
26   29 ส.ค. 2560 
12:00 น.
29 ส.ค. 2560 
13:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (58/60) แก้ไข
27   29 ส.ค. 2560 
14:00 น.
29 ส.ค. 2560 
15:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (55/60) แก้ไข
28   29 ส.ค. 2560 
16:00 น.
29 ส.ค. 2560 
17:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (59/61) แก้ไข
29   30 ส.ค. 2560 
10:00 น.
30 ส.ค. 2560 
11:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (34/60) แก้ไข
30   30 ส.ค. 2560 
12:00 น.
30 ส.ค. 2560 
13:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (59/60) แก้ไข
31   30 ส.ค. 2560 
14:00 น.
30 ส.ค. 2560 
15:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (51/60) แก้ไข
32   30 ส.ค. 2560 
16:00 น.
30 ส.ค. 2560 
17:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (54/60) แก้ไข
33   04 ก.ย. 2560 
09:00 น.
04 ก.ย. 2560 
10:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (23/60) แก้ไข
34   04 ก.ย. 2560 
11:00 น.
04 ก.ย. 2560 
12:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (38/60) แก้ไข
35   04 ก.ย. 2560 
13:00 น.
04 ก.ย. 2560 
14:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (34/60) แก้ไข
36   04 ก.ย. 2560 
15:00 น.
04 ก.ย. 2560 
16:00 น.
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (38/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   21 ก.ค. 2560 
09:00 น.
21 ก.ค. 2560 
11:00 น.
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ห้องสมุดสำหรับ นักศึกษาวิชาชีพครู (40/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   09 มิ.ย. 2560 
10:00 น.
09 มิ.ย. 2560 
12:00 น.
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile (20/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   23 พ.ค. 2560 
13:00 น.
23 พ.ค. 2560 
16:30 น.
การอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ เพื่อนักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ (34/35) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   17 ก.พ. 2560 
13:00 น.
17 ก.พ. 2560 
16:30 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม EndNote Web สำหรับนักศึกษาสาขาจิตวิทยา (อ.วัฒนะ) (23/40) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   14 ก.พ. 2560 
13:30 น.
14 ก.พ. 2560 
16:30 น.
อบรม EndNote สำหรับนักศึกษาสาขาจิตวิทยา (23/31) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   06 ก.พ. 2560 
13:00 น.
06 ก.พ. 2560 
16:30 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ รายวิชาการพัฒนาสังคมชนบท (45/75) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   03 ก.พ. 2560 
09:00 น.
03 ก.พ. 2560 
12:00 น.
Serach Training for Indonesian Students (17/40) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   25 ม.ค. 2560 
13:30 น.
25 ม.ค. 2560 
16:30 น.
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาชีววิทยา (33/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   25 ม.ค. 2560 
14:00 น.
25 ม.ค. 2560 
16:30 น.
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ รายวิชา ๔๑๑-๑๐๑ ภาษากับความคิดและการสื่อสาร (26/60) แก้ไข
2   01 ก.พ. 2560 
13:00 น.
01 ก.พ. 2560 
15:30 น.
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ รายวิชา ๔๑๑-๑๐๑ ภาษากับความคิดและการสื่อสาร (36/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   23 ม.ค. 2560 
13:30 น.
23 ม.ค. 2560 
14:30 น.
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (5/10) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   18 ม.ค. 2560 
13:30 น.
18 ม.ค. 2560 
16:30 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม (19/20) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   07 ต.ค. 2559 
09:00 น.
07 ต.ค. 2559 
16:00 น.
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล National Geographic (0/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   21 ก.ย. 2559 
13:30 น.
21 ก.ย. 2559 
16:30 น.
การสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (17/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   20 ก.ย. 2559 
09:00 น.
20 ก.ย. 2559 
16:30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติการห้องสมุด (10/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   17 ก.ย. 2559 
10:00 น.
17 ก.ย. 2559 
11:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (5/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   07 ก.ย. 2559 
09:00 น.
07 ก.ย. 2559 
16:30 น.
การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote Web (44/65) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   08 ก.ย. 2559 
09:00 น.
09 ก.ย. 2559 
16:30 น.
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (0/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   02 ก.ย. 2559 
09:00 น.
02 ก.ย. 2559 
11:00 น.
การสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต (52/60) แก้ไข
2   02 ก.ย. 2559 
13:00 น.
02 ก.ย. 2559 
15:00 น.
การสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต (18/60) แก้ไข
3   03 ก.ย. 2559 
13:00 น.
03 ก.ย. 2559 
15:00 น.
การสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต (60/60) แก้ไข
4   03 ก.ย. 2559 
09:00 น.
03 ก.ย. 2559 
11:00 น.
การสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต (59/60) แก้ไข
5   10 ก.ย. 2559 
09:00 น.
10 ก.ย. 2559 
11:00 น.
การสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต (32/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   31 ส.ค. 2559 
14:00 น.
31 ส.ค. 2559 
16:00 น.
การสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (19/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   26 ส.ค. 2559 
13:00 น.
26 ส.ค. 2559 
15:00 น.
International Course Training For New Student (38/45) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   02 ก.ย. 2559 
15:00 น.
02 ก.ย. 2559 
16:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2559 (26/60)
แก้ไข
2   03 ก.ย. 2559 
10:00 น.
03 ก.ย. 2559 
11:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2559 (26/60)
แก้ไข
3   03 ก.ย. 2559 
11:00 น.
03 ก.ย. 2559 
12:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2559 (43/60)
แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   24 ส.ค. 2559 
09:00 น.
24 ส.ค. 2559 
10:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (49/60)
แก้ไข
2   24 ส.ค. 2559 
11:00 น.
06 ก.ย. 2559 
12:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (63/60)
แก้ไข
3   24 ส.ค. 2559 
13:00 น.
24 ส.ค. 2559 
14:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (85/60)
แก้ไข
4   24 ส.ค. 2559 
15:00 น.
24 ส.ค. 2559 
16:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (69/60)
แก้ไข
5   25 ส.ค. 2559 
09:00 น.
25 ส.ค. 2559 
10:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (54/60)
แก้ไข
6   25 ส.ค. 2559 
11:00 น.
25 ส.ค. 2559 
12:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (63/60)
แก้ไข
7   25 ส.ค. 2559 
13:00 น.
25 ส.ค. 2559 
14:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (52/60)
แก้ไข
8   25 ส.ค. 2559 
15:00 น.
25 ส.ค. 2559 
16:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (51/60)
แก้ไข
9   26 ส.ค. 2559 
09:00 น.
26 ส.ค. 2559 
10:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (64/60)
แก้ไข
10   26 ส.ค. 2559 
11:00 น.
26 ส.ค. 2559 
12:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (50/60)
แก้ไข
11   26 ส.ค. 2559 
13:00 น.
26 ส.ค. 2559 
14:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (58/60)
แก้ไข
12   26 ส.ค. 2559 
15:00 น.
26 ส.ค. 2559 
16:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (56/60)
แก้ไข
13   29 ส.ค. 2559 
09:00 น.
29 ส.ค. 2559 
10:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (56/60)
แก้ไข
14   29 ส.ค. 2559 
11:00 น.
29 ส.ค. 2559 
12:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (60/60)
แก้ไข
15   29 ส.ค. 2559 
13:00 น.
29 ส.ค. 2559 
14:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (48/60)
แก้ไข
16   29 ส.ค. 2559 
15:00 น.
29 ส.ค. 2559 
16:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (57/60)
แก้ไข
17   30 ส.ค. 2559 
09:00 น.
30 ส.ค. 2559 
10:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (58/60)
แก้ไข
18   30 ส.ค. 2559 
11:00 น.
30 ส.ค. 2559 
12:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (56/60)
แก้ไข
19   30 ส.ค. 2559 
13:00 น.
30 ส.ค. 2559 
14:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (59/60)
แก้ไข
20   30 ส.ค. 2559 
15:00 น.
30 ส.ค. 2559 
16:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (58/60)
แก้ไข
21   31 ส.ค. 2559 
10:00 น.
31 ส.ค. 2559 
11:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (58/60)
แก้ไข
22   31 ส.ค. 2559 
12:00 น.
31 ส.ค. 2559 
13:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (52/60)
แก้ไข
23   31 ส.ค. 2559 
14:00 น.
31 ส.ค. 2559 
15:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (60/60)
แก้ไข
24   31 ส.ค. 2559 
16:00 น.
31 ส.ค. 2559 
17:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (55/60)
แก้ไข
25   01 ก.ย. 2559 
10:00 น.
01 ก.ย. 2559 
11:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (57/60)
แก้ไข
26   01 ก.ย. 2559 
12:00 น.
01 ก.ย. 2559 
13:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (60/60)
แก้ไข
27   01 ก.ย. 2559 
14:00 น.
01 ก.ย. 2559 
15:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (59/60)
แก้ไข
28   01 ก.ย. 2559 
16:00 น.
01 ก.ย. 2559 
17:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (59/60)
แก้ไข
29   05 ก.ย. 2559 
10:00 น.
05 ก.ย. 2559 
11:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (6/60)
แก้ไข
30   05 ก.ย. 2559 
12:00 น.
05 ก.ย. 2559 
13:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (47/60)
แก้ไข
31   05 ก.ย. 2559 
14:00 น.
05 ก.ย. 2559 
15:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (35/60)
แก้ไข
32   05 ก.ย. 2559 
16:00 น.
05 ก.ย. 2559 
17:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (27/60)
แก้ไข
33   06 ต.ค. 2559 
10:00 น.
06 ต.ค. 2559 
11:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (60/60)
แก้ไข
34   06 ต.ค. 2559 
12:00 น.
06 ต.ค. 2559 
13:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (39/60)
แก้ไข
35   06 ต.ค. 2559 
14:00 น.
06 ต.ค. 2559 
15:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (18/60)
แก้ไข
36   06 ต.ค. 2559 
16:00 น.
06 ต.ค. 2559 
17:00 น.
อบรมหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 (15/60)
แก้ไข
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   04 ส.ค. 2559 
13:00 น.
04 ส.ค. 2559 
16:30 น.
อบรมการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ (35/46) แก้ไข