รายชื่อสมาชิก
นักศึกษาปริญญาตรี    นักศึกษาบัณฑิตศึกษา    บุคลากรสายวิชาการ    บุคลากรสายสนับสนุน    บุคคลภายนอก    
รหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาคณะอีเมลโทรศัพธ์
1    0022580   ลัษมณ  เกตุมณี    คณะศึกษาศาสตร์      
2    10000001   ลืมบัคร นักศึกษา    ส่วนกลางมหาวิทยาลัย      
3    10000002   ลืมบัคร นักศึกษา    ส่วนกลางมหาวิทยาลัย      
4    10000003   ลืมบัคร นักศึกษา    ส่วนกลางมหาวิทยาลัย      
5    5020114075   นูรีดา สาและ    คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
6    5120210556   อาหามะ ดือราแมหะยี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
7    5220114120   ชนาธิป เจ๊ะสะตำ    คณะศึกษาศาสตร์      
8    5420110109   มาริตา กรมเมือง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  comclub_2014@hotmail.com  0820904527  
9    5420114050   ลัดดาวัลย์ ธาดาสีห์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  laddawan.thadasi@gmail.com  0914598176  
10    5420114146   อารินี อุสมันบาฮา    คณะศึกษาศาสตร์      
11    5420117141   ฮามีด๊ะ กาเจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
12    5420117176   ซูวายบาห์ เจะอามะ    คณะศึกษาศาสตร์      
13    5420117195   นาซีฟะ เจ๊ะมูดอ    คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
14    5420117197   นาซีเร๊าะ บือราแง    คณะศึกษาศาสตร์      
15    5420117307   สูไฮยา ปิยา    คณะศึกษาศาสตร์  kru.ya@gmail.com  0883962089  
16    5420210101   ดวงพร ท่าจีน  ปรัชญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  doangporn2424@gmail.com  0639324375  
17    5420210109   ธีระวัฒน์ เอียดแก้ว  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
18    5420210172   ยมลพร เหล็มหมีน  ปรัชญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  seereen-201@hotmail.com  0884526043  
19    5420210303   ซากีรา เจะมูซอ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
20    5420310023   ยูไวรียะฮ์ อับดุลดานิง  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5420310023@email.psu.ac.th  0883978426  
21    5420410172   ยูวัยรียะห์ หยีมามุ    วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
22    5420710116   กูมูฮำหมัดนูร กูโนะ    คณะรัฐศาสตร์  kumuhammadnur.kunoh@gmail.com  0828322088  
23    5420710117   กูรอยฮาน นิแม็ง    คณะรัฐศาสตร์  kuroi.han@gamil.com  0848605732  
24    5520114019   ซัซวาณีย์ กาหม๊ะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
25    5520114081   วิไลลักษณ์ เพ็ชนะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wilailuk_may@hotmail.co.th  0824394657  
26    5520114092   สุขุมาล สุขุมานันท์  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
27    5520114221   อุมมูกัลโสม สุระแม  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
28    5520114222   อูมัยมะห์ หะยีอาแว  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  yasmeenbrain@gmail.com  0813285668  
29    5520114226   ฮาสือนะ แบเฮง  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
30    5520117007   ไกรสร ภู่เจริญ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์      
31    5520117109   สุภาวดี ฤทธิวงศ์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์      
32    5520117193   นุรอัยณี ปังหลีเส็น    คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
33    5520117211   พัชรินทร์ สายนุ้ย  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
34    5520117300   อาเรฟ ยือแร  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  harefyuerae@gmail.com  0879690349  
35    5520117332   มารีนา สะแลแม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
36    5520117340   จีรนันทร์ พิริยสถิต    คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
37    5520210325   ฮานาน หวังจิ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hananwj2510@gmail.com  0612325108  
38    5520210352   กูมรตี รงโซ๊ะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kumarteerongsoh@gmail.com  0812773958  
39    5520210444   นัสรียะ ดอล่าโดย  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
40    5520210454   นาวาล วาแวนิ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
41    5520210770   ฮาสมี อาบู  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  panita.w@psu.ac.th    
42    5520210776   นัซเราะห์ ลาดอ  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
43    5520210845   ญารีน่า พงหลง    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
44    5520310058   เพ็ญพิชชา กิมติน    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
45    5520310073   มูบารัค เล็กเกลี้ยง  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5520310073@email.ac.th  0937239169  
46    5520310138   ฮาเซ็ง สะนิ  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
47    5520310201   อารอฟะห์ แลเม๊าะ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  panita.w@psu.ac.th    
48    5520410063   ฟาร์ฮานา บินเจ๊ะมะ  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
49    5520410079   วริศรา เปี่ยมจิตต์  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
50    5520410255   อาอิซะห์ ลาเตะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  A-esah2559@hotmail.com  0904825693  
51    5520710194   อามีนี ดาโอ๊ะ    คณะรัฐศาสตร์      
52    5620110016   จริยา ห่วงจริง  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  lovely2657@gmail.com  0916436791  
53    5620110073   แวริดวัน เจ๊ะอุบง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wan_wan5799@hotmail.com  0904814714  
54    5620110087   สีหย๊ะ ปานหวาน  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  saraseeyah@gmail.com  0828333872  
55    5620114002   กลอยใจ ศรีภิรมย์มิตร    คณะศึกษาศาสตร์      
56    5620114004   กิติยาพร เบ็ญเจ๊ะมะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  kitiyapond1019@gmail.com  0843951935  
57    5620114005   ขวัญรัตน์ ทิพทอง  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  kwanrat40@gmail.com  0921246102  
58    5620114006   จันจิรา สืบวิเศษ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Fonbiology7@gmail.com  0980613522  
59    5620114008   ชาลินี นิ่มมณี  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์      
60    5620114010   ซูรีซัน มะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  sureesun.ma@gmail.com  sun2912253  
61    5620114015   นูรวาฮีดา บินสะอิ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
62    5620114016   นูรุลอีมาน มณีหิยา  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  mnur_50@hotmail.com  0958019222  
63    5620114020   ภาวินี เที่ยงธรรม  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์      
64    5620114026   มุรณี โต๊ะบ่าหมะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  nee-na2009@hotmail.com  0911691053  
65    5620114030   วีซ่า บุตรรักษ์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
66    5620114034   สิริพร สิทธิศิริ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์      
67    5620114040   อลิษา ทวีลาภ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
68    5620114042   อัสมา สันบูกา  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  asama05012537@gmail.com  0831851820  
69    5620114046   ฮาซานะห์ สาและ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  new.hasanah11@gmail.com  0908811160  
70    5620114048   กฤษลดา มุณีแนม  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  fun_p.s.103@hotmail.com  0882972847  
71    5620114053   ณัฐวดี รามคง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
72    5620114055   ธัญสุตา แก้วรัตน์  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  fai_lovely11@hotmail.com  0806672904  
73    5620114058   นูรีหย๊ะ บินโต๊ะหีม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  nureyahhhbintohheem@mail.com  0856721647  
74    5620114059   ฝาติห๊ะ หะยีสะมะแอ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
75    5620114064   มรกต เพ็ชรน้อย  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nam_llg@hotmail.com  0937953017  
76    5620114069   วรรณิภา หวังเกษม  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
77    5620114070   วริษา บินสอาด  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  modwarisa@gmail.com  0827320955  
78    5620114071   สุวิมล กาซัม  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  toh_4786@hotmail.com  0831205978  
79    5620114072   หัทยา เด็มเพ็ชรหน็อง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
80    5620114074   อรญา อัมลึก  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  panita.w@psu.ac.th    
81    5620114076   อัรซี ปานทอง  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  rukkun_2009@hotmail.com  0827210662  
82    5620114086   ซอฟียะห์ ยานยา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
83    5620114087   ซาบีตา หะยีหมีน  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  vasabii.math@gmail.com  0980860166  
84    5620114093   ปัทมาวดี สุวรรณโณ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  pattama-18@hotmail.com  0848626617  
85    5620114096   พรพิมล โพธิ์วิจิตร  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  pornpimol.mai28@gmail.com  0913097215  
86    5620114097   พิชญา มาเอียด  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  maystarwar@hotmail.com    
87    5620114104   เมริกา ถวายเชื้อ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  merika_3112@hotmail.com  0622096085  
88    5620114108   รุสมีนี สะอิ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  inee.bio56@gmail.com  0904764424  
89    5620114109   วรรณกร พละนาวิน  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  lovebow_38@hotmail.com  0623963624  
90    5620114110   วารูณี ยะโกะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  waruneeyakoh@gmail.com  0907154855  
91    5620114111   ศศิธร เศวกสูตร  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  pop_sp@hotmail.com  0907127660  
92    5620114114   สะไลลา สางอย  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  lailatulkodr3579@gmail.com  098-689387  
93    5620114115   เสาวรัตน์ เสมอพบ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nong19415@gmail.com  0986957088  
94    5620114116   อนุศักดิ์ นวลอม  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  anusak_boy@hotmail.com    
95    5620114120   อาซียะห์ มะดีเยาะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  asiah.bb120@gmail.com  0924943213  
96    5620114121   อาซูรา สะแลแม  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
97    5620114122   อาตีกะ หะยีดือเระ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  anatolia.084@gmail.com  0847471456  
98    5620114124   อานีซะ นาแว  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  zahza1191@gmail.com  0887553935  
99    5620114126   อารียา บูรณะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  sai04145@windowslive.com  0887845531  
100    5620114130   จัสมี ยามาอุ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  bismillah_justme@hotmail.com  0828084085  
101    5620114139   ซาลวา มุซอ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  anaawlas53@gmail.com  0884885543  
102    5620114141   ซูไวน๊ะ เจะแต  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  viking_03@hotmail.co.th  0904815653  
103    5620114146   ตรีนุช สีสวย  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  trinoot050936@gmail.com  0843138139  
104    5620114147   ธัญญารัตน์ ทองนุ่น  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  thanyarat_YMT1@hotmail.co.th  088-750-54  
105    5620114149   นัธริยา ชำนาญเพาะ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
106    5620114150   นารีมาลย์ โตะเจะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  narimantj.tjnariman@gmail.com  0919831298  
107    5620114156   นูรียะห์ ดอรอแม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
108    5620114157   นูฮาฟีซา สุหลง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Evil.queen0607@gmail.com  0862996429  
109    5620114160   ฟาอีซะห์ นิแว  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  mr0848571752@gmail.com  0848571752  
110    5620114162   มะไซดี อับดุลกอเดร์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  masaideeabdulkoday70@gmail.com  0862848930  
111    5620114163   มัรกะ แวอาแซ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  family.mas36@gmail.com  0883942616  
112    5620114164   มารีนี แวสาแล  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  marini27157@gmail.com  0848581569  
113    5620114167   มุสลีนา สาแม  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  elettra99@gmail.com  0824398379  
114    5620114170   ยัสมี มาเละ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
115    5620114174   วรรณี มะรีเป็น  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
116    5620114177   ศศิธร ยีสมัน  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  i_gd-mah@hotmail.com  0828268475  
117    5620114179   ศุภวนิตย์ วรรณบวร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
118    5620114180   สารินนา อัสบุลเลาะฮ์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  kikuseko123@gmail.com  0954287742  
119    5620114182   สุชาดา เรืองพุฒ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
120    5620114183   สุนิตา สุวรรณโณ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  sunitasuwunno@gmail.com  0877960806  
121    5620114190   อรอุมา นิถารมย์  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  gerrardonuma2016@gmail.com    
122    5620114199   อาวัลลุดีน เจ๊ะอาแซ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  adin5620114199@gmail.com  0831959361  
123    5620114202   อุสนา ปานาวา  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nonguh.chimi@hotmail.com  0807130468  
124    5620114205   ฮาลีลี่ อิบราฮิม  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  leely-14@hotmail.com  0935274142  
125    5620114207   นุรฮายาตี สาแล๊ะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Nutity_innocent-moshi@msn.com  088-993-38  
126    5620117019   พรชัย สุเด็น  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ๅๅ  0857982749  
127    5620117037   สุนิสา ไชยประสิทธิ์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์      
128    5620117048   ฮาวาณี ดอเล๊าะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
129    5620117061   เนตรชนก เสือกลับ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nadii1006@gmail.com  0887852627  
130    5620117078   อุไรวรรณ หมอกผา  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  5620117078@gmail.psu.ac.th    
131    5620117082   กศิมา โต๊ะหมิด  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
132    5620117083   กัสมี โดโซมิ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  5620117083@psu.ac.th  0884803543  
133    5620117089   จารุวรรณ ซังเรือง  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  salmasang@gmail.com  0622091337  
134    5620117098   ซูลีฮา มะแซ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
135    5620117105   ธนธรณ์ คำพันธ์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์      
136    5620117132   ฟาริด ดาหมาด  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  farid_6033@hotmail.com  0897863011  
137    5620117133   ฟารีณา อากาเซง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  FARINA717171@GMAIL.COM  0952016147  
138    5620117136   มุฮฟิซ ฮัจยีอิบรอฮีม  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  muhfizngoh@gmail.com  0993085857  
139    5620117202   นัจลาฮ์ เพ็งโอ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  kumikoh_001@hotmail.com  0852507273  
140    5620117219   โนร์ฮีดาย สะมะแอ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
141    5620117223   พิริญา เบ็ญสุหลง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  heart_muslimah@hotmail.com  0883972915  
142    5620117225   ฟาฏิมะฮ์ ต่วนมีเด่น  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
143    5620117243   รุสนี ดือราแม  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  rusnee37@gmail.com  0935768845  
144    5620117244   รุสมัน มะนอ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  -  0822681705  
145    5620117256   สุไรดา อาสาเจ๊ะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
146    5620117260   อนิส เหสามี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
147    5620117272   กูมรีแย ลอมะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
148    5620117302   ปัทมา ยีสิดิ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  pat_5983@hotmail.com  0808650571  
149    5620117305   นูรไอนี เวาะเย็ง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  AINEEN3289@GMAIL.COM  0808647039  
150    5620210026   สุรัยญา แวหามะ  ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  bismirobbi@gmail.com  0916455756  
151    5620210032   อมรสิริ บรรดา  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
152    5620210040   กนกวรรณ ตำพู  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kanokwan9tumphoo@gmail.com  0823377995  
153    5620210046   ซอลีฮ๊ะ แหละหละ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suju_SAW@hotmail.com  0876317492  
154    5620210053   นูรชีเราะ ลามาก  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurcheerah1994@gmail.com  0907179346  
155    5620210063   ผกามาศ โสทะหา  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jan.pakamatsotaha@mail.com  0874757512  
156    5620210065   พรชนก นาดี  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pornchanoknadee@yahoo.co.th  0912039105  
157    5620210084   อรอุมา เอมเอก  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Onuma1819@mail.com  0918259005  
158    5620210096   ธันว์ชนก ย่องนุ่น  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KHWANTAWAN007@GMAIL.COM  0874795645  
159    5620210100   ชาคริยา แก้วเนียม  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
160    5620210110   ตรีรัตน์ บัวขาว  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
161    5620210112   ตูแวมาซีเต๊าะ โลบือราเฮง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
162    5620210119   นาสนีน หนูชูสุข  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
163    5620210155   ฐานันดร์ พหลพชร  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jantraraburi.p@gmail.com  0860338676  
164    5620210167   วสันต์ ญาติพัฒ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  waasan.nk1994@mail.com  0828192865  
165    5620210180   สารีนา ยายา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  na-yaya@hotmail.co.th  0807051428  
166    5620210182   สิริกาญจน์ จันทะแจ่ม  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
167    5620210183   สิริพร คงฤทธิ์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dow2553@windowslive.com  0887864148  
168    5620210184   สีตีแลคอ สาและขาว  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
169    5620210194   อภิวัฒน์ หลีแจ้  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  apiwat33827@mail.com  0971281797  
170    5620210195   อะห์มัด หมัดเบ็ญยีหมาน  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ahmad.madbenyeman@gmail.com  0901800138  
171    5620210240   ณัฎฐากุลยา จันทร์รัตนโสภา  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kik-june-nt@hotmail.com  0898897606  
172    5620210259   ซีรีน หลงมีหนา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Yah8542@hotmail.com  0936527720  
173    5620210278   นันท์ลินี พรหมจันทร์  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  WORAWALANKAN@GMAIL.COM  0950180696  
174    5620210279   ณัฐฐา อีปง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
175    5620210285   ต่วนอามีเนาะ กูบาฮา  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  e.tuanemon@hotmail.com  0828294651  
176    5620210293   นัซเราะห์ บินอูมา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
177    5620210303   นาซูฮา ยูโซะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
178    5620210333   นูรไอดา สือนิ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nuraida610@mail.com  0936744272  
179    5620210368   ฝาติเหม๊าะ หมันหวัง  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fateemoh0346@gmail.com  0819570346  
180    5620210404   มารีนา สะนิ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suada.2537@gmail.com  0872861385  
181    5620210409   มารีหยำ หาโส๊ะ  ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hasohmareeyam@gmail.com  0836555084  
182    5620210420   มูฮัมหมัด อาลี  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
183    5620210424   มูฮำหมัดอิฮซาน ต่วนโน๊ะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
184    5620210439   รอบีย๊ะ หมะประสิทธิ์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Beeyah--2537@hotmail.com  0843968542  
185    5620210467   แวนูรฟิตเราะห์ เจะมามะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
186    5620210473   แวฮุซนี แวนุเซ็ง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  junee473@hotmail.com  0856409152  
187    5620210483   สีตีพาตีเมาะ บาดา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
188    5620210499   สูรีนา นิเลาะ  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  surina3297@gmail.com  0904814995  
189    5620210506   อภิชญา สุขแก้ว  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
190    5620210517   อัสซูวรรณ เปาะหะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  assuwan14@hotmail.com  0937230245  
191    5620210526   อาซีมา เจะและ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aseema.aree@gmail.com  0904814337  
192    5620210529   อาซีละห์ เจ๊ะน๊ะ  ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kandar_2@hotmail.com  0882703861  
193    5620210532   อาซูรา อาโม  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asura_9821@gmail.com  0908829821  
194    5620210536   อานิตา ดอเลาะอุมา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  anita.weedolohuma@gmail.com  0937713310  
195    5620210541   อาฟนัน เวาะเยะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  afnan.1182@gmailcom  0958846561  
196    5620210549   อายูนี มาหะมะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
197    5620210562   อิจลาล สาแม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
198    5620210623   นุรวาฮีดา อาลี  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
199    5620210632   นูรฮายาตี เจะเฮง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
200    5620210655   มัสฮูดา บินอาลี  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
201    5620210658   มาเรียนีย์ เจะแม  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
202    5620210669   รอฮานา มะถาวร  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Rohana.mahtaworn@gmail.com  0929792919  
203    5620210676   แวซะอูดี แยนา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yaenasaudee@gmail.com  0801383271  
204    5620210680   สาลือมี มะมิง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
205    5620210682   สุพรทิพย์ ตันริน  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  supornthip.fa682@gmail.com  0936843292  
206    5620210688   ไหวบ๊ะ หีมจิตร  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
207    5620210708   อิสมานี ลาเซะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ismani.6104@gmail.com  0887631078  
208    5620210731   ซูไลลา บูโย๊ะ  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lailalovemon@gmail.com  0879693029  
209    5620210734   ณัฐมนท์ อุศมา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  natthamon5620210734@gmail.com  0877961745  
210    5620210741   ตัสนีม เจะแว  ภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
211    5620210748   นาดีรอห์ สุหลง  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suhaila10136@gmail.com  0630626101  
212    5620210751   นุชรี ยูโซ๊ะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nuchcii.2537@hotmail.com  0987120671  
213    5620210761   ปาตีเม๊าะ หะมิมะดิง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
214    5620210771   ฟูไซมะห์ สะมะแอปูเตะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
215    5620210792   รุสนี บือซา  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
216    5620210796   วริศรา หนูจับแก้ว  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  neylovehero@hotmail.com  0888306364  
217    5620210806   สาลือมา เอียดหวัง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
218    5620210809   สุมาลี พลีบัตร  ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sumaleepleebut@gmail.com  0854223364  
219    5620210812   สุรีย์พร พลีบัตร  ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  bismirobbi@gmail.com  0854223364  
220    5620210847   ปาโลซ่า หมู่อำหมัดยู่โซะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  palosa20@gmail.com  0980135110  
221    5620310004   ซูไมยะฮ หะยีดอเลาะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sumaiyahhayeedoloh@gmail.com  0807097120  
222    5620310005   ซูรียาตี เจะมะ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  suriyatee1994@gmail.com  0849998203  
223    5620310006   ณัฐวลัญช์ นุเคราะห์วัด  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Poynatwaran@gmail.com  091-725153  
224    5620310011   เรไร หมัดสะอิ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310011@email.psu.ac.th  0873909647  
225    5620310013   สุไรยา สะดียามู  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  mebiisuraiya@gmail.com  0845335632  
226    5620310017   อัสซาร่า รัตโส    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
227    5620310018   อามานี ยูโซ๊ะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310018@email.psu.ac.th  086-706091  
228    5620310023   ซากีหย๊ะ ตุหวันร่าเหม  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310023@email.psu.ac.th  0862884807  
229    5620310026   ทรงวุฒิ สุวรรณรัตน์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
230    5620310031   ปิยะวรรณ เวลาดี  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  saicoh_hd@hotmail.com  0890706583  
231    5620310035   รัตนากร นนทสุนทร  วิทยาศาสตร์นิเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
232    5620310038   วิลาวัลย์ ขุนสุทน  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wilavan.468@gmail.com  0980155321  
233    5620310040   สิริภัค พายุ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
234    5620310042   สุชาดา ปรีชา  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  focusgm22@gmail.com  0836561458  
235    5620310045   สุภาภรณ์ รัตนะสุวรรณ์  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  supaporn37591@gmail.com  0936745075  
236    5620310047   อรมณี หมานสา  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310047@email.psu.ac.th  0822695363  
237    5620310048   อัมนีย์ เสมสรร  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  kang_ji_ri@hotmail.com  087-629401  
238    5620310054   MANIT SAY  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310054@email.psu.ac.th  0836740762  
239    5620310056   THINETH YING  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310056@email.psu.ac.th  0834197139  
240    5620310062   เกตน์สิรี มณีสะอาด  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
241    5620310067   จิราพร ชุมนุม  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  jirapornchumnum@gmail.com    
242    5620310081   ซุลไบดะห์ มะเด็ง  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310081@email.psu.ac.th  0904826192  
243    5620310082   ซูไวยา ปาเซเลาะ  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sanshine477@gmail.com  0801399654  
244    5620310083   ซูอัยบะห์ กาเต๊ะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
245    5620310085   ซูไฮลานี เจ๊ะซู  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Suhailanee24@gmail.com  0980659385  
246    5620310086   โซฟฟียะห์ วงศ์สอนธรรม  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
247    5620310093   ตฤณ ขาวสังข์  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  crem_223@hotmail.co.th  0874758635  
248    5620310105   นิสรีน ดาหะมิ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nisreendahami@gmail.com  0937293867  
249    5620310107   นุรไอนี แดงนุ้ย  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nur.ice.38@gmail.com  0856404530  
250    5620310108   นูรอีน ยีแสม  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  een_0002@hotmail.com  0862954647  
251    5620310112   นูรานี ยิตอซอ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  na-ming73@hotmail.com  0822741147  
252    5620310113   นูรีซะ มะมิง  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
253    5620310118   โนรียะห์ ดือราแม  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Noo_ryy118@hotmail.com  0807046744  
254    5620310126   ฟาซียะห์ แวอีซอ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310126@email.psu.ac.th  0916431541  
255    5620310131   ฟิรฮาน หีมบู    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
256    5620310146   ยัสมีน สาอิ  วิทยาศาสตร์นิเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
257    5620310153   รัชนีกร แยนา  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  dae_tee@hotmail.com  0914590627  
258    5620310155   รูไวดา หะยีเจ๊ะมิง  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ruwaida_fsn@hotmail.com  0808689951  
259    5620310159   วรลักษณ์ สุวรรณพันธ์  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  bibzy.girl@hotmail.com  0935790774  
260    5620310161   วราภรณ์ หรนจันทร์  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ring-ring_25@hotmail.com  0913100873  
261    5620310163   วัตรี สาเรฟ  วิทยาศาสตร์นิเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
262    5620310165   วันฟาซลา แวกือจิก  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wan_00217lovelyfriend@hotmail.com  0844831379  
263    5620310168   แวรอปีอะห์ แวยุนุ  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  waeropiah.wae@gmail.com  0926033079  
264    5620310170   แวอาหามะ แวตีซา  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310170@email.psu.ac.th  0980368955  
265    5620310182   สุพรีดา ตุลา  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  yoh2537.st@gmail.com  0916434094  
266    5620310183   สุไรยา มะมิง  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  suraiya_2040@hotmail.com  0808748684  
267    5620310186   โสเฟีย กาเต๊ะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sofiakateh@gmail.com  0828323422  
268    5620310192   อับดุลเลาะห์ อิแต  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Abdulloh605@gmail.com  0936560088  
269    5620310193   อัสมะห์ ดาราแม  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  mah.azmaa@gmail.com  0833889794  
270    5620310194   อามีเนาะ โดนิกา  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310194@email.psu.ac.th  0937915284  
271    5620310204   ฮัสมัส การือมอ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  fatee07@hotmail.com  0898789232  
272    5620310205   ฮาเซ็ม การีแซ  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
273    5620310211   ซารีนา กอและ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sareenakolaeh@gmail.com    
274    5620310220   ไซนะ ปาโห๊ะ  วิทยาศาสตร์นิเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
275    5620310223   ธัญลักษณ์ รอดสาย  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310223@email.psu.ac.th    
276    5620310229   นารูมา มะบากอ  วิทยาศาสตร์นิเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
277    5620310231   นิซัลมา ยีอาแซ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
278    5620310235   นูรซัน การียา  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nursankareeya@gmail.com  0834755520  
279    5620310241   ปัทมา เหมมัน  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  pattama2802@gmail.com  0812365525  
280    5620310244   พรธิดา สาแหละ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ging_muee@hotmail.com  062-341172  
281    5620310248   ฟาตีฮะห์ ดือเระ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  green_hah@hotmail.com  0808721718  
282    5620310250   มัสรี บอซู  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310250@email.psu.ac.th  087-294533  
283    5620310252   มาเรียม สแลแม  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  mar_yang@hotmail.co.th  0862930654  
284    5620310256   มูนา บาสอสิดิก  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5623010256@email.psu.ac.th  0887818052  
285    5620310261   รูซีลา สือนิ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ruseela0862899320@hotmail.com  0862899320  
286    5620310263   แวอาแอเสาะ แวโดยี  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wae.araesoh@gmail.com  0916468071  
287    5620310267   สุกีหยะ ฮามะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
288    5620310272   อนิส ตาเหร์  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  anisr819@gmail.com  0828237014  
289    5620310280   อาทิตยา สุไลมาน  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  R.titaya.luk@gmail.com  0996931230  
290    5620310281   อามีนา มูฮำมัด  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ameepokka@gmail.com  0883892074  
291    5620310283   อามีเนาะ ฮามะ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nurminah.535@gmail.com  0986922582  
292    5620310294   ฮัสนะห์ แยนากาเดร์  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5620310294.email@psu.ac.th  0869967064  
293    5620310295   ฮาซือมะห์ มูซอ  วิทยาศาสตร์นิเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
294    5620310298   นัสรีน จะปะกิยา  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nasreenjapakiya23@gmail.com  0908847725  
295    5620310303   พาดีละห์ สาและ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  fadee303@gmail.com  080-157837  
296    5620310307   รอฮานา อีปง  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  rose55nana@gmail.com  0987348620  
297    5620310308   รอฮานี มานะ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  hunny2@gmail.com  0883887385  
298    5620310311   อัฟนันต์ สะมะยีตา  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  noonan_8383@hotmail.com  0811891960  
299    5620310313   อาสียะห์ อาแด  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Nuyah321@gmail.com  0856716607  
300    5620410004   ดริกา ปัทมาสังขพิทักษ์  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  daleela24@outlook.co.th    
301    5620410010   รอกาย๊ะห์ บือราเฮง  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
302    5620410039   จิรวรรณ คงคาลิหมีน  ตะวันออกกลางศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
303    5620410045   ตูแวนาอีมะห์ สุเร๊ะ  กฎหมายอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  tuwae1111@g-mail.com  0862926891  
304    5620410050   นูรียะห์ กามะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
305    5620410061   มูหัมมัดซอบูร์ เจ๊ะแว  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  msb_sas@hotmail.com  0810977632  
306    5620410064   รอสีดะ เจ๊ะอุเซ็ง  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
307    5620410086   ฮายดัร โตะเจ  กฎหมายอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  haidar_tj@hotmail.com  0856729912  
308    5620410091   การีมะห์ เจะอาแซ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
309    5620410104   ซูไบดะห์ จะปะกิยา  กฎหมายอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Subaidah.410104@mail.com  0800650388  
310    5620410130   นิสรีน โต๊ะฮีเล  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
311    5620410146   ภณิดา วัฒนะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
312    5620410175   อรฤดี ใบระหมาน  กฎหมายอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ornreudee@gmail.com  0642608992  
313    5620410186   อามีเนาะห์ บินมะแดแฮ  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  aminahbinmadaehae@gmail.com  0640398860  
314    5620410227   มูนีเราะห์ ดือเระ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
315    5620410228   รอฮานา ตาเยะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
316    5620410232   สุรัยญา หลีอาดั้ม  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
317    5620410235   ฮานานี กาลง  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
318    5620410280   นาซีเราะห์ มูซอ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
319    5620414006   ซอลีฮะ หมัดอะดั้ม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  soleehah.ood-1225_@hotmail.com  0897348931  
320    5620414012   ราตรี พิศพรรณ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ha_mee56@hotmail.co.th  0866693718  
321    5620414017   ซาอีมี กาเซ็ง  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
322    5620414022   ฮาลีม๊ะห์ เสมสัน  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  nutwaree_666@hotmail.com  0828254492  
323    5620414023   นูรีซา วานิ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
324    5620414031   รุสนานี ตะบิง  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  rosnanitabing@gmail.com  0937135831  
325    5620414039   อัสมะ เจะเลาะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
326    5620414040   อาตียาฮ โตะเหม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
327    5620414043   ฮามานี หมาดดาเร๊ะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
328    5620414045   ฮุสนา ประสารการ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ummumuhaya@mail.com  0836384172  
329    5620414046   ไฮฟัต ยีปาเนาะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
330    5620414050   นัจดา นาปาเลน  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Naj_6191@hotmail.com  080-547947  
331    5620414051   นัตรียา เจ๊ะเล็ม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  monkeyhiro@hotmail.com  0896538322  
332    5620414058   ฮัดซัน ดาอี  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  hadsundae@gmail.com  0843356625  
333    5620414060   ลาตีพะ กือมิ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  lateefahkm37@gmail.com  0986843137  
334    5620510005   มัสนะ บินซัมรี  ทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  nah.2553@hotmail.com  0800537358  
335    5620510045   ธนชัย เงินสมทอง  ทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  Tha-223@hotmail.com  0828086039  
336    5620510050   นูรีซัน ดอนิ  ทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  waladeemeen005@gmail.com  0822669897  
337    5620610095   ต่วนซุไรนี นิกะจิ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  tuannadda555@gmail.com  0883967764  
338    5620610141   มูรอฮีณี เจ๊ะหามะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาการสื่อสาร  muro_live@hotmail.com  0810817532  
339    5620610163   อซิญัน เจ๊ะเล๊าะ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร      
340    5620610164   อมาลีนา เบ็ญฮาวัน  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  amaleenaben@gmail.com  0936972647  
341    5620610175   อารีณี ดือราแม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาการสื่อสาร  uaiysee34@mail.com  0883888600  
342    5620710003   ซารีฟะห์ บากา  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์      
343    5620710009   นูรมา สามะ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์      
344    5620710010   พายีละห์ เม็ง  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์      
345    5620710021   อารีนา สามะ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์      
346    5620710068   แวยะห์ อิสมาแอ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์      
347    5620710069   แวอัสมีร์ แวมะนอ  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์      
348    5620710074   อาริณี ตะเอ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  Ariezs99@gmail.com  0805398225  
349    5620810017   ปัทมาวดี ศรีจันทร์ทอง  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี      
350    5620810038   ฟัดลีย์ อาแวกาจิ    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
351    5710517037   สกุลรัตน์ สัตยานันท์    คณะวิทยาการจัดการ      
352    5720110002   เบนาซีร์ หลงสลำ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
353    5720110011   มลฤดี ณะสุย  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  monnasui0846@gmail.com  0856720846  
354    5720110016   ซัมซูฮัน กือมิ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  samsuhankeumi@gmail.com  0933612427  
355    5720110017   ซัลวานี มะแซสะอิ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wasone9@gmail.com  0844070478  
356    5720110020   ต่วนนูรีซัน แลกามา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  tuan_nuri23338@hotmail.com  0940484069  
357    5720110021   นาเดีย บุญเทียม  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  dia_die@hotmail.co.th  0904806876  
358    5720110026   นูรูฮาซีกิน บินสตอปา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  gingiu_bigbang@hotmail.com  0980479706  
359    5720110032   สีตีฟัยรูซ สะเตาะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  siti.122@gmail.com  0980403217  
360    5720110035   สูไรดา แวอาหลี  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  adiaruz13@gmail.com  0807068856  
361    5720110036   อรุณ โต๊ะมอง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  run_17022538@hotmail.com  0615687393  
362    5720110038   อารีดา เจาะหมิง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  areeda7901@gmail.com    
363    5720110040   ซาลีฮะห์ ตาเยะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  salihah.sali16@gmail.com    
364    5720110045   ณัฐวรา ยะลา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  natwaray@Gmail.com  0907105130  
365    5720110047   นูรฮายาตี จารง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nurha0475@gmail.com  0817484301  
366    5720110048   นูรีซัน อาแว  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nurisan3787@gmail.com  0894623787  
367    5720110049   พรกฤษณะ เภรีกุล  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  arm_c42538@hotmail.com  099-409405  
368    5720110051   ฟิตรี ศรีตุลาการ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  limenna23628@gmail.com  0612466484  
369    5720110052   ภัทรียา ชุมคล้าย  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Panda_Us_Ooro@hotmail.com  0901747367  
370    5720110053   มยุรา สมัด  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  mayurachachi@gmail.com  0892970737  
371    5720110055   มัชฟีเราะห์ เบ็ญเจ๊ะวัน  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  machfeeroh3008@gmail.com  0857931312  
372    5720110056   มัสตูรา วาจิ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
373    5720110057   รอกีเยาะ ปูเต๊ะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Rockey.lovely7@gmail.com  0807099910  
374    5720110058   รอซัก เอกชน    คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
375    5720110059   ลาตีฟะ ยามา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  latifah2120_@gmail.com    
376    5720110061   สารีปะ สะอิ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  dpah-sasa@hotmail.co.th  0936023622  
377    5720110063   โสรยา สุมาตรา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  iamyor26@gmail.com    
378    5720110066   อาสีลา ดอเลาะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wa-asila@hotmail.com  0611257011  
379    5720114005   ซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
380    5720114007   นิซามีฮะห์ มะเยะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Ni_sameehah@hotmail.com  0901719176  
381    5720114009   นูรฟิตรี มาแอ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  fitiiz@hotmail.com  062-068513  
382    5720114012   พัตมาวาตี อาแซ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wawa4870@gmail.com  0933356794  
383    5720114021   วลัยพร รัญจวนจิตร์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  conan.0816@gmail.com  0921252553  
384    5720114027   สิริรัตน์ ดาแลหมัน  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
385    5720114029   สุนทรี กาญจนนิยม  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  candyzomza@gmail.com  0908158355  
386    5720114031   อัญธิกา สิทธิศักดิ์  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  antika_sts0522@hotmail.co.th  0874777526  
387    5720114037   อัสวานี แวฮามะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  Azwanee5720114037@gmail.com  0908269133  
388    5720114038   อาซีซ๊ะ ตุดบัตร  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  azeezah13@hotmail.com    
389    5720114046   ฮาฟีเซาะ ใบหลำ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
390    5720114049   ดีรณา วารีกูล  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
391    5720114052   มัลลิกา แก้วรัตน์  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  manlika_kiss@hotmail.com  0986831652  
392    5720114054   สราวุธ นิลไสว  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
393    5720114056   อนุตรา สาม่าน  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  anutt_moona@hotmail.com  0630799418  
394    5720114065   ชุติกาญจน์ โยมเมือง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  babipop_22@hotmail.co.th    
395    5720114068   ซาลีฮะห์ ดอเลาะ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
396    5720114070   ซูรายา มะฉุ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  jeepjeep_21@hotmail.com  0937904556  
397    5720114073   ตัสณิม อาแวเตะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  sonyeo.073@gmail.com  0888307189  
398    5720114076   นราราย ท้าวก๋า  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  nuau.piaim@gmail.com  0807149184  
399    5720114080   นาเดียร์ ยีระแมะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Nadear7899@gmail.com  0924394388  
400    5720114085   นุรอามีนี สาอิ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  amineecinta2538@gmail.com  0973564844  
401    5720114087   นูรวาตีณี ปูเตะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nurwatinee57@gmail.com  0987048863  
402    5720114089   นูไฮนี วานิ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nutnee3151@gmail.com  0863114720  
403    5720114090   ปรมาภรณ์ ไตรเมศ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
404    5720114092   ฟัตมา ยูโซ๊ะ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
405    5720114093   ฟาซีรา กะมิง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  k.fazeera@gmail.com  0998873922  
406    5720114096   ฟาเดียร์ เจะอูมา  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  yayadear@hotmail.com  0844076400  
407    5720114098   ฟาร์ฮัน สาอิ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wh-an_love@hotmail.co.th  0883886963  
408    5720114106   รัชนาภรณ์ จันทร์แก้ว  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  ratchanaphorn7747@gmail.com  0883957747  
409    5720114110   โรสมีนา เหล๊าะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  nameeros@hotmail.com  0808637038  
410    5720114113   แวอัปเสาะ แวซอเฮาะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  worth_ghazali@hotmail.com  0936539576  
411    5720114116   สลิลทิพย์ ศรีเงิน  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  salintip1706@mail.com  0986875773  
412    5720114117   สาการียา สมาแอ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  sakariya_57@hotmail.com  0954313663  
413    5720114118   สารีนา กึจิ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  anna_tores2011@hotmail.com    
414    5720114121   สุพรรษา สังคะโน  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
415    5720114126   สุไรยา เจะโกะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  mickey_suraiya@hotmail.com  0904762098  
416    5720114130   อัสมะห์ เปาะเตะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  asmeepepo.yoyo57@gmail.com  0909484030  
417    5720114131   อัสมา สุปราณี  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  asma.14545@gmail.com  0873947345  
418    5720114132   อัสมาร์ท มะแซ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  asmart6753@gmail.com  0872946753  
419    5720114137   อาวาตีฟ อารง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  awatif.3638@gmail.com  0908813928  
420    5720114138   อาแว ปะจู  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  awae0039@gmail.com  0807102602  
421    5720114144   ฮายาตี ยะโกะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  hayateeyako2558@gmail.com  0980606866  
422    5720114146   กวินนา ปินตานา  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Kavinnabiology@gmail.com  0907138155  
423    5720114147   กาวซัร สะอะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  enna_kt@hotmail.com  0908713855  
424    5720114149   จินตนา เกษมกุล  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  jintana1923@hotmail.com  0862956468  
425    5720114156   ซูไวบะห์ กาซอ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  suwaiaree@gmail.com    
426    5720114162   ตัสนีม กาลาแต  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  5720114162@psu.ac.th  086-313653  
427    5720114165   ธิดารัตน์ ปานรัศมี  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  bum_401@hotmail.com  0811877636  
428    5720114166   ธิติภาส จันทรกุล  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  -    
429    5720114167   นัสริน ราตรีพฤกษ์  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Nasrinratree@gmail.com    
430    5720114168   นัสรีดา บราเฮง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nayee-son@hotmail.com    
431    5720114173   นูรยัสมินทร์ สหสันติวรกุล  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Nud_zaza@hotmail.com  0805395279  
432    5720114174   นูรอาซีแกน ยะโกะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  arsikaen-3934@hotmail.com  0810984371  
433    5720114177   บัดรียะห์ กาหลง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  budreeyah_@hotmail.com  0824353422  
434    5720114183   พาซีย๊ะห์ ดามาแล  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์      
435    5720114189   ฟิรดาวส์ มาโร  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  fird_myblue@hotmail.com  0640656777  
436    5720114190   ภัฑธวุธ บุญการ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  chalee.zaza2538@gmail.com    
437    5720114194   รุวัยดา มาแจ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  5720114194@psu.ac.th  084-342372  
438    5720114198   วันซูฮาดา มะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wanda2da@gmail.com    
439    5720114200   ศิริกาญจน์ พุมนวล  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  sirikan.5678@hotmail.co.th  0957184139  
440    5720114201   ศิริเพ็ญ ชอบงาม  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
441    5720114209   สุวัยยา แดแก  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  waiya_wiy@hotmail.com    
442    5720114210   เสาวนา ปูโรง  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0959971908  
443    5720114212   อัยเซาะ สาแล  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  isohbio@gmail.com  0937871158  
444    5720114213   อัสญาณี สันตตินบีวงศ์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  asyanee28266@gmail.com  0836590163  
445    5720114215   อาซีซะ เจะยอ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
446    5720114219   อิลฮาม เจ๊ะเต๊ะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์      
447    5720114220   ฮาฟิซซุรเราะห์มาน ดอนิ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
448    5720117005   ซัลมา เปาะฮะ  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sun.su7005@gmail.com  0980297030  
449    5720117009   ซูฮัยดะห์ อะหวัง  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
450    5720117012   ทรรศวรรณ ลาภเจือจันทร์  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  tussawan39@gmail.com  082-828337  
451    5720117016   ปณิฎฐา ทับจิตร์  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
452    5720117019   ปิยวลี สีนุ้ย  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  piyawalee@hotmail.co.th  0936583988  
453    5720117023   มัสตูรอ วิเชียร  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
454    5720117025   ยศพร โชติอุทัย  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
455    5720117026   ยัสมี เวาะและ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  yasmeewokleah@gmail.com  0872984937  
456    5720117027   ยารอนะห์ ดือเระ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  YARONAH_FAH@HOTMAIL.COM  0807085366  
457    5720117034   วิภาวดี คงเพ็ง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  lookplaoute@gmail.com  087-758116  
458    5720117035   ศุภานันท์ สันติชัยรัตน์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  supanan_39@outlook.co.th  0844339978  
459    5720117039   สุดารัตน์ เส็นเหมาะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์      
460    5720117041   เสาวภาคย์ สนูบุตร  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์      
461    5720117045   อามัล ลือมาแต  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
462    5720117047   อาแอเสาะ กูเต๊ะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  aaesoh.16@gmail.com  0872946030  
463    5720117049   อิลยาซ หีมมะหมัด  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
464    5720117050   นูรอิลฮาม มะแซ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  w    
465    5720117059   วรรณา อุทรัง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  yowyowyow@gmail.com  0937950804  
466    5720117061   อัญอนงค์ คงทน  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ananong_paan@hotmail.co.th  0837324401  
467    5720117064   การมีนี อาแว  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  -    
468    5720117068   จุฑามาศ ชะนา  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Chanapbank@gmail.com  0937525158  
469    5720117076   ณัจมีย์ บินรินทร์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  najautumm@gmail.com  081-328204  
470    5720117078   ณาวา ลาเตะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0937380739  
471    5720117081   ตัซนีม พุฒวัจน์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  nmsl1558@gmail.com  086-966621  
472    5720117082   ธนกร จำเริญนุสิต  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์      
473    5720117083   ธรัญยานี พันธุ์เพียรธรรม  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  bellkorn7083@hotmail.com  0973546127  
474    5720117086   นริศา กะลูแป  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
475    5720117099   นูรีดา สาเตาะ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
476    5720117101   ปาตีเมาะ สอแล๊ะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
477    5720117103   พรชิตา บิลละเต๊ะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  pornchita028@gmail.com  0986705170  
478    5720117104   พรรณธิวา อินทสาร  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
479    5720117105   พิราวรรณ วรรณชนะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  phetphirawan@gmail.com  0936652829  
480    5720117106   พีรณัฐ เลื่อนแก้ว  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
481    5720117108   ฟาตีเมาะห์ เจะมามะ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
482    5720117114   มัลลิกา ผลอินทอง  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  am.mullika@gmail.com  082-422409  
483    5720117116   มารีน่า อาดำ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  mena.adam88@gmail.com  083-399885  
484    5720117123   รุ่งทิวา ตุ้ยแป้  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Rungtiwatuipae@gmail.com  0994867722  
485    5720117137   สุไลคอ หมัดเส็น  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  w    
486    5720117141   อนัญพร ปานทน  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  5721007141@gmail.psu.ac.th    
487    5720117146   อาฏีเร๊าะฮ์ แซะอาหลี  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
488    5720117149   อามีเนาะ ดอแมง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
489    5720117164   คอซีหมะ สมะแอ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  5720117164@psu.ac.th  0986813463  
490    5720117165   อัสมา สาเมาะ    คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
491    5720117169   เจ๊ะนาดียะห์ ฮะซา  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
492    5720117182   ไซตน ยูโซะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  saiton.sanf@gmail.com  0872857330  
493    5720117183   ไซหนับ ฮะอุรา  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  Tonkla_6188@hotmail.com  0824385861  
494    5720117187   ณัฐกุล สุภะวีระ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  nattakul1995@hotmail.com  0900747765  
495    5720117191   นาซูลา รอมะดีเยาะ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
496    5720117193   นุรมา วาเตะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
497    5720117197   นูรอัยนี่ นิยมเดชา  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์      
498    5720117198   นูริซยาน อาลี  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
499    5720117199   นูฮายานี จารง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nee5720117199@gmail.com  0807050360  
500    5720117208   ฟาตอน๊ะ ปันจอร์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  grandger_hp5@hotmail.com  0993656410  
501    5720117209   ฟาตีเมาะ ยูโซ๊ะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
502    5720117216   มาซูวิน วาเด็ง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  mazuwin1718@gmail.com  0904762126  
503    5720117218   มารียัม หาโส๊ะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
504    5720117224   ยามีละห์ บือราเฮง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  yamilah_up@outlook.co.th  0895960655  
505    5720117225   โยธกา กสิคุณ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
506    5720117230   เรวดี หะยีอับดุลเหลาะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
507    5720117235   ศุภานุช มากกำเนิด  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  june_haha1996@hotmail.com  0805475430  
508    5720117237   สุไรดา นาแว  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  suraidasmile27@gmail.com  0935984007  
509    5720117238   สูไวบ๊ะ หะยียะโก๊ะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  suwai_24@hotmail.com  0862946790  
510    5720117269   นูรีซัน มะแซ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
511    5720117271   รอสมี ตาเดอิน  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
512    5720117280   ชนม์ณภัทร คงอ่อน  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  chonnapat36@gmail.com  0951929351  
513    5720117286   ซิยารัต หลังสกุล  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Siyarat30@gmail.com  0896585821  
514    5720210004   ขวัญฤทัย ตะเหยง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
515    5720210005   จุรีวรรณ ห้วยลึก  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jureewan9537@gmail.com  0936079537  
516    5720210014   ซีฮาม มะแอ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fafajang.25@gmail.com  0936931889  
517    5720210016   เซาด๊ะ สาและ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
518    5720210021   ณัฐสุดา ใจสันทัด  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  poohmanewan@gmail.com  0623487571  
519    5720210022   ตัสนีม สุหลง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0811298012  
520    5720210031   นุสมี เจ๊ะเ็ย็ง    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
521    5720210033   นูรฮูดา เจะโซ๊ะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dekdaalone@hotmail.com  0936416494  
522    5720210038   พิตเราะห์ อีซอมูซอ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  esamusa1234@gmail.com  0980370461  
523    5720210047   รอไอซะ บาซอ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
524    5720210052   วราภร ภิรมย์ศรี  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  prs.waraporn@gmail.com  0990047312  
525    5720210061   อัยมาน แลแร  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Aiman_man@outlook.co.th  0807010533  
526    5720210067   อามีรูล หะยีมะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  amirul.hayima@gmail.com  0862884629  
527    5720210068   อายียำ สะมาแห  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
528    5720210075   ไอซ๊ะ ลีม๊ะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
529    5720210098   บุศราคำ อุเจะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
530    5720210100   ผกาวรรณ พุฒคง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ideepakawan100@gmail.com    
531    5720210104   มณิการ์ เนตรสว่าง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Manigar104@gmail.com  0980426991  
532    5720210105   มณีเราะห์ อายุ  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  averlass_204@hotmail.com  0883992139  
533    5720210107   มูซีร่า หลีอาดั้ม  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  seerejun@mail.com    
534    5720210109   ยารอนา เจ๊ะอูเซ็ง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yarona333@gmail.com    
535    5720210113   ลัทธวรรณ มาสง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pupaelattawan@gmail.com  0620671875  
536    5720210115   วรินพร เรืองปราชญ์  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
537    5720210124   อภินรี ดุกพรหม  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fern_1339@hotmail.com  0938942485  
538    5720210125   อภิวัฒน์ จันผลึก  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  apiwat04122538@gmail.com  0980730091  
539    5720210143   กามีละห์ แมฮอ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
540    5720210144   การุณย์ บูละ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
541    5720210149   จริญญา แก้วไชยศรี  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  teeradat.tee@gmail.com  0901787515  
542    5720210150   จักรกฤษณ์ พูนไพโรจน์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720210150@psu.ac.th  0836534870  
543    5720210151   จันทิมา โสภณขจัดภัย  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jantima24138@gmail.com  0816766460  
544    5720210159   จุฬาลักษณ์ เหตุทอง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mai0084julalak@gmail.com  0844572686  
545    5720210162   ชนากานต์ จินดา  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720210162@gmail.psu.ac.th    
546    5720210164   ชนาพร ปานเนียม  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  goypanniam18@gmail.com  0935807857  
547    5720210165   ชไมพร จีนเอียด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  M_0_K2538@hotmail.com  0980177764  
548    5720210181   ซาติบี หะยีแยนา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  satibee606@gmail.com  0871576671  
549    5720210185   ซามีฮ๊ะ ยาลา  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sameehah10@gmail.com  0872882477  
550    5720210188   ซารีด้า คำเส็น  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sada_da55@hotmail.com  0957393150  
551    5720210201   ซูรีตา หะไร  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sureeta.su@gmail.com  0945943838  
552    5720210203   ซูไรดา เจ๊ะหลง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
553    5720210204   ซูไรดา หะยียุโสะ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suraidahayeeyusoh@gmail.com    
554    5720210222   ณัฐพล พิทักษ์รัตน์  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nattaponjapan@gmail.com  0843261105  
555    5720210228   ดุจหทัย ไชยยอดแก้ว  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  niti260139@gmail.com  0899780203  
556    5720210242   ธัญญา สาบี  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yoon-dada@hotmail.com  0836541978  
557    5720210243   ธัญญารัตน์ เพ็ชรเพ็ง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Tanyarat_030338@hotmail.com  0635387273  
558    5720210244   ธัญธิดา คุ้มเพชร  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
559    5720210247   ธีรวัฒน์ เกตวิสิทธิ์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ีum55568@jmail.com  0873959611  
560    5720210252   นวพร หนูเพ็ชร  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  porn25239@gmail.com  0900747475  
561    5720210253   นวรัตน์ สังข์สร  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
562    5720210257   นัฐวัฒน์ โต๊ะดิน  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  063-613154  
563    5720210261   นัสริน รามันบากา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
564    5720210266   นาฟีซัน วายะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sumaiya.smy@gmail.com  0848546642  
565    5720210267   นาริณี เฉิดฉิ้ม  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kvang_3149@hotmail.com  0873941517  
566    5720210268   นารีรัตน์ บินรัตแก้ว  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nareerat_wan63@hotmaail.com  0937128717  
567    5720210272   นาสริน บินสาเเละ  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ying_2304@hotmail.com  0864832324  
568    5720210282   นุรมา เสาะเล๊าะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0808630685  
569    5720210287   นุศรา ศิลาอ่อน  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  biwnus@gmail.com  0887861509  
570    5720210288   นุสบา ไชยณรงค์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
571    5720210292   นูรมาร์ เฮงยามา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurmahaengyama@gmail.com  0986843265  
572    5720210293   นูรมี ดอหะ  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
573    5720210294   นูรมี สาแมง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurmii7325@gmail.com    
574    5720210303   นูรไอนี สมาแอ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
575    5720210308   นุรฮายาตี บาเหะ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hayatee.612@gmail.com  0828029100  
576    5720210310   นูรา ยูโซะ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nurausoh@gmail.com  0916399451  
577    5720210313   นูรีดา สะอะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurida-da.f@hotmail.com  0828226599  
578    5720210324   นูสิต้า เดชบิลหมัด  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nongta.dechbilmad@gmail.com  0917589227  
579    5720210326   บาซิร ยูนุห์  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  basyirzaza@hotmail.com  0936963781  
580    5720210328   บูรคิซร์ สะหะโต  ภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720210328@email.psu.ac.th    
581    5720210329   ปนัดดา จันมาก  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  panadda@hotmail.com    
582    5720210331   ประกายเพชร สัจจะบุตร  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
583    5720210333   ปรีชญา เจริญวรรณ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  deem38@hotmail.com  0849917357  
584    5720210338   ปวีณา และตี  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  paweena_5626@hotmail.com  0850803750  
585    5720210339   ปัญรส สีชมภู  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  punyaros8187@gmail.com  0884438187  
586    5720210349   พรกมล กาเดร์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  love_kamee@hotmai.com  0902243614  
587    5720210350   พรพิมล มะลิลา  ภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
588    5720210358   พิชเยศ พุทธสุวรรณ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  geeohahaha@gmail.com  0996166895  
589    5720210359   พิมพ์ชนก ไชยชนะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pimchanoktangthai@gmail.com  0881820504  
590    5720210361   พิสินี พรมเอียด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Phisinee2539@gmail.com  0973233903  
591    5720210371   ฟาเดียร์ บินอาลี  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fadear.fba@gmail.com  0872932213  
592    5720210376   ฟาตีฮัน ชาดา  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  han.chada5228@gmail.com  0937808586  
593    5720210379   ฟารีดา กูนิง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  farida-kn@hotmail.com  0937871026  
594    5720210380   ฟาอีซะห์ บาโล  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
595    5720210382   ฟีรดาว มะมิง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dau_smile@hotmail.com  0801367210  
596    5720210384   ภัชธีญา จิ้วซ้าย  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pattheeya2222@gmail.com  0881443971  
597    5720210394   มาซีเต๊าะ อาแวโอะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  i.love.you.mint@hotmail.co.th  0843138946  
598    5720210401   มิสบะห์ เจะอาแซ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  misbah5025@gmail.com  0872885025  
599    5720210403   มูนาวาเราะห์ หนิตำ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Munavaroh@outlook.com  093-580018  
600    5720210408   ไมซาเร๊าะห์ สลีมีน  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mai192saleemeen@mail.com  0894639205  
601    5720210410   ยาสมี กริยา  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yasmee85@gmail.com  0856409507  
602    5720210415   รอกีเย๊าะ มะลี  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rorkeeyoh.yont@gmail.com  0828206369  
603    5720210416   รอซา อาลี  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
604    5720210418   รอมือล๊ะ หะยีเจะนิ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lah_popha24181@hotmail.com  0612467392  
605    5720210419   รอสีดะห์ สะตา  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
606    5720210422   รัตนากร สุวรรณรัตน์  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  onion_ninja@hotmail.com  0993652792  
607    5720210423   รัยฮานา หลีอาดั้ม  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hana_han1903@hotmail.com  0994051424  
608    5720210427   รุสนัยดา อาแว  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  n_dada1838@hotmail.com  0810930296  
609    5720210428   รุสนา ยูโซะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  noonato6_1995@hotmail.co.th  0895971327  
610    5720210429   รุสนานี เจ๊ะเล๊าะ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rusnanee2999@gmail.com  0973522999  
611    5720210431   รูซีต้า เบ็ญหยีหมาน  ภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720210431@gmail.psu.ac.th    
612    5720210432   รูไวดา เจ๊ะนะ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  d-onelove@hotmail.com  0848622691  
613    5720210433   รูสมีนา ดอเลาะ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Rusmina.0910nn@gmail.com  0954367237  
614    5720210437   ลักษิกา มณีรัตน์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  laksika291138@hotmail.com  0807099706  
615    5720210450   อาซมีนดา จริงจิตร  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1@hotmail.com    
616    5720210459   ศิริกรณ์ โสภา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sirikorn404@gmail.com  0888324752  
617    5720210462   ศิริรัตน์ พรหมวาส  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sirirat.jackson@gmail.com  0810935986  
618    5720210468   สมฤดี เถาวัลย์  ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
619    5720210474   สัญชัย นงรัตน์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ford_tik11@hotmail.com  0869628581  
620    5720210476   สัยยิดะฮ์ มูซอ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  saiyidah3@gmail.com  0904780839  
621    5720210496   ทักษอร ไชยหาญ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
622    5720210497   สุพิชญาภา เปียคง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nwjanejii@gmail.com  0864921317  
623    5720210498   สุภรอน หะเล๊าะ  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sonny22761@hotmail.com    
624    5720210504   สุรีวัลน์ หีมแหละ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
625    5720210516   แสงอรุณ นกแอนหมาน  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  laiya19952live.com    
626    5720210525   อภิวรรณ แกสมาน  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dsmk3095@gmail.com  0830377368  
627    5720210535   อัญฐิตา ขุนพลช่วย  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  khunponchuay@mail.com  0855873604  
628    5720210537   อันดามัน เทพญา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  monkey_shorty@hotmail.com  098-017-92  
629    5720210546   อัสมา ตาผา  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
630    5720210549   อัสลีซาห์ ยายอ  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  seetee.549@gmail.com  0945923688  
631    5720210550   อากาซะห์ อับดิลลอฮ์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  alam5701304@gmail.com  0882266288  
632    5720210556   อาตีญา สะแปอิง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
633    5720210573   อารีนา แยนา  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mii198951@gmail.com  0892982574  
634    5720210574   อารีนาร์ สะอุ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  na.arina@gmail.com    
635    5720210575   อารียา บุหงา  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  areeya_1919@hotmail.com  0818945230  
636    5720210579   อาลียาส สาแล  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
637    5720210580   อาวาตีฟ กามาเซ๊ะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Awatif12738@gmail.com    
638    5720210583   อาอีซ๊ะห์ ติ้งสง่า  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
639    5720210585   อาอีดะห์ โตะหยง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
640    5720210594   อุรชา แซ่ว่อง  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
641    5720210608   ฮาสนะ หายีสาแม  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
642    5720210611   ฮุสนา หมัดอาหลี  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  cactusflower338@gmail.com  0980759844  
643    5720210613   โฮมัยรา โฮเซน  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
644    5720210616   กรรณิการ์ สาระวารี  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  inmind1995@gmail.com    
645    5720210618   กัญญาวีร์ สุโพธิ์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1339nan@gmail.com  0980324639  
646    5720210629   คอดีย๊ะ อาดำ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  w    
647    5720210638   ซอลีฮะ ยูโซะ  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sor21122537@gmail.com    
648    5720210644   ซากีน๊ะ มาซอ  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kif.darus@gmail.com  088-488343  
649    5720210648   ซามียะ นาแว  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
650    5720210650   ซารีมะห์ กาเดร์  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
651    5720210654   ซิลมี ประเสริฐดำ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
652    5720210665   ซูไฮดา กาเซะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suhaida_kaseh@hotmail.com  0936024292  
653    5720210668   ซูไฮมา ยาเต็ง  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720210668@psu.ac.th  098-050574  
654    5720210679   ต่วนนาดียา ดือราแม  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  tuan-yaya@hotmail.com  0806927270  
655    5720210681   ต่วนสุไรดา เด่นอุดม  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asmacheso@gmail.com  0938632724  
656    5720210682   ต่วนฮาลีเม๊าะ กูโหวะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pimmi082@gmail.com  0622383015  
657    5720210686   ตัสนีม หะบาแย  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  habayae0686@gmail.com  0636123477  
658    5720210691   นพดล เรืองฤทธิ์  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
659    5720210696   นัฐยดา รอมาตี  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  natyada@gmail.com  0824283464  
660    5720210698   นัสรี สมาแอ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nasrisamaae@mail.com  0937700524  
661    5720210722   นูรไรมี ปีแว  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mirainur612@gmail.com  0849697509  
662    5720210730   นูราตี วาเฮง  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720210730@email.psu.ac.th  093-723202  
663    5720210731   นูรีซัน ขาเร็ง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nuree_10@hotmail.co.th  0937323653  
664    5720210732   นูรีซัน นิดือมอง  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nureesan@outlook.com  0808751108  
665    5720210736   นูรีซา ดือราแม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  oopo4360@gmail.com  0980769916  
666    5720210740   นูรีตา วาแต  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
667    5720210741   นูรีย์ดา ตาเละ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  seeone_mrn@hotmail.com  0987083341  
668    5720210744   นูรีฮะ ตอหะ  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
669    5720210756   ปภัสรา ใบหมัด  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  papphara4102@gmail.com  0630632640  
670    5720210758   ปาตีเมาะ ยุนุ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
671    5720210763   พัชนิดา เดชอรัญ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ammy.ammy0000@gmail.com  0881152276  
672    5720210764   พัตรา ตาหมาด  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  memee_niscon@hotmail.com  0630861987  
673    5720210767   พีชญา กาหม๊ะ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mah_narak@hotmail.com  0980453109  
674    5720210768   เพชรงาม สมศักดิ์  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  punyeon38@gmail.com  0957611634  
675    5720210778   ฟาตีเมาะห์ อารง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0815438870  
676    5720210795   มะสุกรี ลาดอ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lador_musor@hotmail.com  0650632855  
677    5720210798   มัสลีนา มาหามะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
678    5720210801   มาซีเต๊าะ ยีมะหลี  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Tee7028@gmail.com  0878361998  
679    5720210814   มุมินะห์ ยานยา  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0828326899  
680    5720210819   มูนีเร๊าะ งะหมาด  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  muneeroh03@gmail.com    
681    5720210821   มูรณี แยนา  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
682    5720210828   เมรี่ หนุ่มพอเด็น  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
683    5720210830   ยัสมีน นิคอยี  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
684    5720210834   ยูไนนะห์ เฮ็งดาดา  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  tooh_nah@hotmail.com  0611835705  
685    5720210835   รอกีเยาะ บองอ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yaya.arm57@gmail.com  0936753303  
686    5720210844   รอสนี แดเบาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nanneenewsky6@hotmail.com  0849630981  
687    5720210845   รอฮีมะ เจะปอ  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
688    5720210854   รุสนานี เจะเตะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
689    5720210859   โรสลีซา อับดุลเลาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
690    5720210868   วลัยรัตน์ ปังหลีเส็น  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  www.walairat_6797@hotmail.com  0867474975  
691    5720210886   สมชาย มะเย็ง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  somchaisk01@outlook.com  0836551611  
692    5720210890   สุฐินา หลังจิ  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
693    5720210895   สุไฮลา แวอุเซ็ง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
694    5720210898   เสาวลักษณ์ สุวรรณวงศ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720210898@gmail.psu.ac.th    
695    5720210902   หารง หาแว  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  haronghawae@gmail.com  0937230245  
696    5720210907   อมรรัตน์ ตุลยสุข  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  love-tomo-mai@hotmail.com    
697    5720210920   อัสมะ เจะซอ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asma-0209@hotmail.com  0879699832  
698    5720210934   อาซียะห์ โต๊ะทา  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
699    5720210939   อาดีละห์ อุมา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  adeelah_uma@hotmail.com  0611827829  
700    5720210953   อารีณา มะเจะแน  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
701    5720210959   อาลิตา มะละ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
702    5720210960   อาลี สนิง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  alee_123456@hotmail.com  0935748805  
703    5720210962   อาอีซะห์ ดือราแม  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ae-sah_zaza@hotmail.com  0980293960  
704    5720210963   อาอีด๊ะ มะแตฮะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  cinga.dny09@gmail.com  0899889180  
705    5720210965   อาอีเสาะ มะยีดิง  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
706    5720210967   อิรพัน ลาเต๊ะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
707    5720210969   อิลฮัม ดาหะมะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ilaham@windowslive.com  0895969878  
708    5720210970   อิสเราะ หะสาเมาะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0908848164  
709    5720210971   อีราฟัต มะมิง  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  erafat.emo@hotmail.com  0848556745  
710    5720210983   ฮานีดา บูละ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  da_145818@gmail.com  0950676707  
711    5720210992   นูรซามีมี ผลผลา  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rzamee2@hotmail.com  0936468669  
712    5720211009   นาดีเราะห์ หะยีโซ๊ะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  naderoh2538@hotmail.com  0828064766  
713    5720211019   นูรฮายาตี เจ๊ะเล๊าะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nur_hayada@hotmail.com  0936744450  
714    5720211029   ปาอีซะห์ อุมา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  paisah7938@gmail.com  0885024083  
715    5720211031   ฟาฎีล่า สนูวงศ์  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fafeefuu_120@hotmail.com  0883979720  
716    5720211032   ฟาดีละห์ แวดอเลาะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  838fadeelah@Gmail.com  0916385838  
717    5720211033   ฟาเดีย บินมะหามัดดิน  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
718    5720211035   ฟาตีฮะห์ แวดีแม  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  paiesah2538@gmail.com  0936393646  
719    5720211039   มัจดีย์ หะยีสาเมาะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720211039@gmail.psu.ac.th    
720    5720211042   มารีนี ซีนา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ma57seena@gmail.com  0622210475  
721    5720211050   รอกีเยาะ เจ๊ะอาแซ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Fateem1217@gmail.com  0863030553  
722    5720211055   รูวัยนา สามะ  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  waina_8110@hotmail.com  0808614394  
723    5720211056   รูสลัน สามะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ju.Ruslansama@gmail  0831919356  
724    5720211074   อักมัร แขกปาทาน  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
725    5720211075   อับดุลอะลีม อิแต  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aleem11075@gmail.com  0887620920  
726    5720211076   อับดุลฮาซัน บือแน  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5720211076@psu.ac.th  0887586632  
727    5720211079   อัสมี สกุลดีเยาะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asmeeptt@gmail.com  0937706740  
728    5720211083   อามีนา รอฮิง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  N-una07@hotmail.com  0807120790  
729    5720211086   อิสตรียา มูยา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Istriya15@gmail.com  0862983718  
730    5720211087   อูรวาตูลลอฮ สะนิ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aur4073@gmail.com  0887861510  
731    5720211096   กูสุไรนีย์ สาอิ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kusurainee_17@hotmail.com  0916433138  
732    5720310004   นูรีฮา เจะมะ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nureeha22618@gmail.com    
733    5720310007   รอซือน๊ะ แวนาลี  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nureeyah2345@hotmail.com  0625396261  
734    5720310010   สอลีฮ๊ะ บังคม  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  soleehah.bk@gmail.com    
735    5720310016   ฮายาตี มามะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  hayat_ss@hotmail.co.th    
736    5720310017   นูรีซาน ดะเล็ง  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nnunnuuuuu@gmail.com    
737    5720310019   พนิตา ห้องโสภา  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  panita.faree@gmail.com  088-829551  
738    5720310021   รัชนีกร จันทร์วงษ์  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
739    5720310023   ไลลา วาเด็ง  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -    
740    5720310030   อารียา เจะมามะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  areeyachem@gmail.com  0987095487  
741    5720310032   ฮัสมา กาโน  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  hasma.kano5720310032@gmail.com    
742    5720310033   กิ่งกาญจน์ เวียงหงษ์  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5720310033@email.psu.ac.th    
743    5720310038   NHIM NHANH  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nhanhnhim3@gmail.com  0630683126  
744    5720310045   เกตุวลี มาละวะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  medzaii.merrida@gmail.com    
745    5720310047   ขวัญจิรา เรืองสุวรรณ์  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sushi25938@gmail.com  0937391813  
746    5720310053   จุฑามณี หมวดแดหวา  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Juthamaneemuaddaewa47@gmail.com  0986528935  
747    5720310054   จุฑามาศ เพาะพฤกษา  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  w    
748    5720310055   จุฑาวดี หมวดแดหวา  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  kit.juthawadee@gmail.com  0936843513  
749    5720310058   ชลิตา ทองแดง  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Chalitabow.s@gmail.com  0848478488  
750    5720310059   ชาญณรงค์ ผลเงาะ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  channarong_faris25@hotmail.com    
751    5720310064   ซัลมีเราะห์ เจะเตะ  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
752    5720310068   ซาลีฮะห์ มะดือเร๊ะ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  saleehah2469@gmail.com  0810958547  
753    5720310076   ซูไฮลา สุละสะ  วิทยาศาสตร์นิเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  suhai_bt@hotmail.com  0923584311  
754    5720310077   ซูไฮลาฮ์ มามะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
755    5720310078   โซปรี วันทอง  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sopree2010@gmail.com  0980134159  
756    5720310083   ฑิตฐิตา เจี้ยนเซ่ง  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -    
757    5720310087   ดาริกา คาวิจิตร  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  dek.eak.388@gmail.com    
758    5720310089   ดาหาริส มะมิง  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ris_daharis@hotmail.com  0936538457  
759    5720310092   ต่วนฟาซียะห์ โตะกูบาฮา  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  dm.muai@gmail.com    
760    5720310094   ธนภรณ์ เริ่มวงศ์  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  foern-love-199@hotmail.com  0951035255  
761    5720310095   ธีรพงษ์ ชูบัณฑิต  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  teerapong5695@gmail.com  0917595695  
762    5720310096   นฤมล นิจจันทร์พันศรี  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  bua_4ever@hotmail.com  0980783674  
763    5720310099   นัศรีน จรรยาเจริญรักษ์  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  perfection_hae@hotmail.com  0900700234  
764    5720310108   นารีมะห์ มะดีเยาะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nari_8517@hotmail.com    
765    5720310109   นาวัล อับดุลฮานุง  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
766    5720310115   นุชสรา กุลเลิศ  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  kai_jenny123@hotmail.com  0802313593  
767    5720310124   นูรฮีลวาณี สรี  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nurhilwanee@hotmail.com    
768    5720310137   ไพรุส อาบูบากา  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  b_g_pam24@hotmail.com  0952011202  
769    5720310138   ฟาซียะ แวสามะ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sky_fredom@hotmail.com  0800371284  
770    5720310144   ภานุวัฒน์ สาบวช  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  zholiah@gmail.com    
771    5720310145   มัณฑนา ดอนนกลาย  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  mantana57145@gmail.com  0987790660  
772    5720310146   มัทนา หะยีเต๊ะ  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  mat2030964@gmail.com  0653520911  
773    5720310148   มาซีเตาะ สะนิดอเลาะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  masitoh14440@hotmail.com    
774    5720310150   มารียา ขุนตำลิ  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  maya271038@gmail.com  0887853233  
775    5720310151   มารีวัลย์ นำยูรี  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sulwa_18@hotmail.com    
776    5720310153   ยศภัทร เลจ้าย  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5720310153@email.psu.ac.th    
777    5720310162   ลาตีฟะห์ ดะแซ  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  latifah1040@gmail.com    
778    5720310166   วรรณิษา แสงแก้ว  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  kik3538@gmail.com  0908822088  
779    5720310168   วศิน ชัยศิริ  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  rick0807@hotmail.co.th  0939278685  
780    5720310170   วันดี หนูเอียด  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  dickens_silver@hotmail.com  0885920740  
781    5720310174   ศรินญา หมาดหมีน  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  w    
782    5720310175   ศิริรัตน์ หะนะเต๊ะ  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
783    5720310178   สมฤดี กูโน  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  hanan200539@gmail.com  0936083242  
784    5720310179   สอฟียูดีน มะแอ  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  fee0883@gmail.com  0883901491  
785    5720310180   สารีป๊ะ สันสวย  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sareepa.sun@gmail.com  0904825069  
786    5720310182   สุนิสา ลอเด็ง  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  a.lateef620@gmail.com    
787    5720310183   สุนีย์ดะห เลาะซา  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
788    5720310187   สุไรดา หาบยุโซะ  เทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nuda_6438@hotmail.com  0815422493  
789    5720310188   สุไลดา มะสาแม  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  c_da_pooh@hotmail.co.th    
790    5720310193   อนุตรา ขรีดาโอ๊ะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  anutra_kharidaoh@hotmail.com    
791    5720310203   อัสมา บิลยะแม  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  asma19640@gmail.com    
792    5720310204   อัสมา บิลสมัน  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  asmamii.1995@gmail.com    
793    5720310206   อาซียัน แสบีดิง  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  laila25836@hotmail.com  061-367317  
794    5720310208   อานัส อินตัน  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  anut339@gmail.com  0848986005  
795    5720310219   อิบติซาม นิและ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5720310219@psu.ac.th    
796    5720310224   ฮานาน หะยีมะดีเย๊าะ  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  hanan22559@gmail.com  0926983033  
797    5720310226   ฮายาตี บิลา  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  bilahayati@mail.com  0847486158  
798    5720310227   เฮฮา หนูชูแก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  h_k_hn_2014@hotmail.com    
799    5720310234   ซันฟา เจ๊ะหวังสวา  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sanfa2559@gmail.com    
800    5720310238   โซบีนา อาแว  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  beena.narak16@gmail.com    
801    5720310240   ณีรนุช หมัดโหร๊ะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  yakuza312more@gmail.com    
802    5720310245   ต่วนฮูฟีซาน ยามาลูดิน  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  hufisan17@gmail.com    
803    5720310247   ทัศนิม หะยีดารียอ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  neemhaji@gmail.com  086-491853  
804    5720310248   ธนยพร กิ่งสุวรรณพงศ์  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  jenny_kai123@hotmail.com    
805    5720310250   นัจวา ลีม๊ะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5720310250@psu.co.th    
806    5720310251   นาเดีย สาและ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nadias129@gmail.com  0935957119  
807    5720310256   นูรฟัชรีน ยากัด  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ffashreen@gmail.com    
808    5720310257   นูรสัลมียะห์ อีแต  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  g5720310257@email.pn.psu.ac.th  093-691667  
809    5720310259   นูรอาดีนา บากอสิดิ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nur_adeena@hotmail.com    
810    5720310264   ปาอีซะห์ แดลี  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  paesmeen@hotmail.com    
811    5720310268   ฟาดีละห์ มะซามู  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  fadilahmasamu@gmail.com    
812    5720310283   เมวีญา หมาดมานัง  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  meyawee_33@hotmail.com    
813    5720310307   สุวาตี สะหะโต  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  suteetee_18-4@hotmail.com    
814    5720310313   อันรู เจะหลง  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  blankrose2012@gmail.com    
815    5720310314   อัยนี อูมา  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ainyuma2539@gmail.com    
816    5720310318   อานีซะห์ ตาเละ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ibnu_hibban@hotmail.com    
817    5720410004   นัสเราะห์ มะเเซ  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  panita.w@psu.ac.th    
818    5720410013   อาดีละ ตาเฮ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
819    5720410014   อาตีกา ตาเฮ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  w    
820    5720410020   ดรุณี ศิลา  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
821    5720410028   วิชุตา รัตนกุล    วิทยาลัยอิสลามศึกษา  11    
822    5720410035   JIN WANG  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
823    5720410052   ยะนิดา ใจดี  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5720410052@psu.ac.th    
824    5720410053   กูมาสือนะห์ รงโซะ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  kunah5555@gmail.com  0801131618  
825    5720410065   นัจมีย์ โซ๊ะซูมะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  meemic2lovely@hotmail.com    
826    5720410084   มัรดีย๊ะ อีแต  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
827    5720410099   อัสมา ยูโซะ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5720410099@psu.ac.th  0862901250  
828    5720410100   อาซีซ๊ะ ลาได  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  aseesah009@gmail.com  0650029136  
829    5720410101   อาซูรา เจะลง  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  asura_008@hotmail.com  0904802204  
830    5720410104   อามีนะห์ อาลี  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5720410104@psu.ac.th  0980207482  
831    5720410105   อามีเนาะ มีเด็ง  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0936985103  
832    5720410109   อิสมาแอน อารีหมาน  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  -  062-213773  
833    5720410114   กันตยา สายเส็น  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
834    5720410135   นุสริน แลซารี  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
835    5720410136   นูรฟาติน อาวัง  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
836    5720410152   ยาเซร์ ซากา  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  -  092-737491  
837    5720410156   รุสนานี กาเจ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  kache2538@gmail.com  0625231807  
838    5720410167   สุไลลา มะยีแต  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Meemic2lovely@hotmail.com  0892968979  
839    5720410214   คอรีเยาะ ดอเลาะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  inee611@gmail.com  0887831469  
840    5720410240   มวัตดะฮ์ ลาเต๊ะ  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
841    5720410250   หัฟเสาะ สาและ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  phonshop101@gmail.com  0807096979  
842    5720410265   JUNNIAN GAI  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
843    5720410275   BIAO YANG  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
844    5720410290   นูรฮีดายะห์ หมัดอี  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
845    5720410291   บุชรอ สาเอียด  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
846    5720414006   อาอีด๊ะ อูเซ็ง  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
847    5720414014   ฮาวา อาดำ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5720414014@gmail.psu.ac.th    
848    5720414020   ญาลิบ ศุภจินดากรณ์  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  yalib_123@hotmail.com  0997478753  
849    5720414021   ตัสนีม ดุลย์รามาลย์  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  neem.ny.2105@gmail.com  0980595316  
850    5720414022   ตายูดิน หะยีแวนิ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  tayudindkb@gmail,com  0856737704  
851    5720414024   นุสรา ประสานการ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
852    5720414031   ฟิดตรา เชิญงาม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
853    5720414047   ฮากิม สามี  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
854    5720414049   ณัฐพล เหล็มหมาด  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
855    5720414054   นูรอัยนี ยูโซะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  panita.w@psu.ac.th    
856    5720414055   นูร์อาซีหยะ มาหามะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  panita.w@psu.ac.th    
857    5720414056   นูรไอนี บัวสาม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  -    
858    5720414060   พาตีเมาะ บาโง  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  panita.w@psu.ac.th    
859    5720414061   พาอีซะ บูแล  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  -    
860    5720414068   แวรอฮานี แวมายิ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  panita.w@psu.ac.th    
861    5720414074   อีลฮาม บือราเฮง  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Salsabil1506@gmail.com  0822699091  
862    5720510024   ชานนคาล คาลเคน  ศิลปะประยุกต์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  -    
863    5720610010   โซเฟีย แวหะยี  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร      
864    5720610043   นิรุสมีย์ ปูเตะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาการสื่อสาร  nirusmeeputeh@outlook.com    
865    5720610049   พิมพ์ชนก ศิริบุญหลง  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  pim7785@mail.com  0872917785  
866    5720610108   ธัญญาเรศ สิงห์สอน  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  gg-chicago27@hotmail.com  0950210651  
867    5720610111   นาวาวี สาและ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาการสื่อสาร  nawee35@gmail.com  098-018-20  
868    5720610137   มุมิน อาลอาดัม  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  al.adam2913@gmail.com  0808707398  
869    5720610155   สุไรดา วาเลาะ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  dada-1418@hotmail.com  0849699276  
870    5720610157   สุลัยฮา ชุมรักษา  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
871    5720710003   จิราพัชร เกตรักทอง  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  mor0969372865@mail.com  0969372865  
872    5720710015   มีฟเดีย โว๊ะ  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  Dear030511@gmail.com  0812765529  
873    5720710040   สิริพรรณ เส็นเลาะ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  w    
874    5720710041   สุมินตรา ม่วงงาม  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์      
875    5720710044   อาซีซัน บางุช  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  asesun_sun2538@hormail.com  0950153833  
876    5720710048   กรกมล หมานสกุล  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  cottonkonkamon@mail.com  0993146444  
877    5720710052   กูฟาตีฮะห์ มะรูตี  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
878    5720710061   ชลธิชา วาระเพียง  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  cholthicha8909@mail.com  0924178909  
879    5720710066   โซเฟีย มะโซ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
880    5720710075   ทิศติยาภา คงพัด  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  mew_ninja_za@windowslive.com  0850805181  
881    5720710080   นริศรา เมาะหนิ  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  conandoy20@mail.com    
882    5720710081   นาซีฟะห์ เจ๊ะมิง  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  -  0612373676  
883    5720710085   นุรคาวากิบ กาเจ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  kib.sang@gmail.com  0849389348  
884    5720710092   ปภัสรา ปูลาด  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
885    5720710093   ปาวีณา เวาะเจ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  pavinaling@gmail.com    
886    5720710097   พนิดา ขวัญทอง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  panida255797@gmail.com  0887976197  
887    5720710125   วรวัฒน์ แซ่คู  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  champza1818@gmail.com  0869566426  
888    5720710130   ศิรวดี ทองประสม  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  Kam_aha@hotmail.com  0937712592  
889    5720710137   สารีนา ยีเร็ง  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  noona.nana137@gmail.com  0849681250  
890    5720710140   สิริพร เรืองเพชร  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  Siriporn140si@gmail.com  0950371058  
891    5720710143   สุพรรณิการ์ ดาหมิ  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
892    5720710152   อริย์ธัช มัฎฐารักษ์  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  tour-st@hotmail.com  0986969625  
893    5720710153   อริสา ไชยได้เพ็ชร์  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  Nongoum07739@gmail.com  0883911157  
894    5720710156   อัฟฟะห์ ซูซามา  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  w    
895    5720710157   อัมรู บือราเฮง  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์      
896    5720710159   อัสวาตี สะมะแอ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  aswwa.tee159@gmail.com  0937720754  
897    5720710161   อาฟันดี สตอปา  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  -  0968751462  
898    5720710162   อารียา ลีเด็ง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
899    5720710185   อามีรา ยูโซ๊ะ  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  miraalmr14939@gmail.com  0932917487  
900    5720710192   จุรินทร์ มะหมัด  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  ha18991@hotmail.com  0949746426  
901    5720710200   ตัสนีม เจะโด  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  Romantic_tus@hotmail.com  0993022457  
902    5720710209   นูริช ตาเฮ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
903    5720710210   นูรุลฮูดา บาเหะ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  nurulhuda_bahe1@hotmail.com  0808754220  
904    5720710216   พิชามญชุ์ สุวรรณมณี  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  pishamon.fa@gmail.com  098-681182  
905    5720710221   มีนรญาณ์ พรหมเพชร  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  mormin-meen@hotmail.com  0888299722  
906    5720710225   มูฮำหมัดไซดี เจ๊ะมะ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  w    
907    5720710227   ยูนัยดี อับดุลเลาะ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  vudopeace@gmail.com  0843716951  
908    5720710230   รุสดา เสะ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
909    5720710231   รุสนา พิศพรรณ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
910    5720710246   อัฐพล ปิริยะ  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  rm6595@gmail.com  0824242687  
911    5720710250   อัสมียา หัดหรอ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  kareemee30@gmail.com  0894652571  
912    5720710253   อาภาพร คงแก้ว  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
913    5720710259   ซูไรดา ดอแม  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
914    5720810001   ซากีนา อาแว  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
915    5720810003   นุรฮายาตี เจะอูมา  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
916    5720810010   อัสมา หะยีดือราปู  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  doctor_ran@hotmail.com  0817670230  
917    5720810011   อามีรา ปิ  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
918    5720810015   ศุภิดา หนูนวล  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
919    5720810020   มุสตากีม ลาเตะ  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  mustakim2539@gmail.com    
920    5720810024   วาสนา เย็นยีเอส  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
921    5820110001   เกสร ศรีใส  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  taooat117@gmail.com  0815415213  
922    5820110002   นูรลอาตีก๊ะห์ ฮะยีตำมะลัง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
923    5820110007   อัจดา ปาติง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
924    5820110008   ยุษรอ นิแห  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
925    5820110025   มูฮัมหมัดฟาเดล ยาลาแว  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  yala-25@hotmail.com    
926    5820110035   รูฮานา โต๊ะอาลี  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  ruhana.toalee2539@gmail.com  0954025107  
927    5820110038   ดารีมะห์ สะรี  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
928    5820110041   สุภาวดี แย้มรัตน์  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
929    5820110043   ฮาลิตตา กิจจาสวัสดิ์  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  amalhalitta@hotmail.com  0822882529  
930    5820110044   คณิตตา พรมโสภา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
931    5820110048   ซูไฮลา แวยูโซ๊ะ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
932    5820110062   ธงไทย แดงนวล  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  -    
933    5820114006   ปาริสา คงศรี  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
934    5820114015   อัสมะ รีรา  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  -    
935    5820114020   นาวี ธรรมบุตร  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
936    5820114022   เรด้า น้อยสุข  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
937    5820114024   ฮุสนา อิสอ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
938    5820114025   พุฒิพงศ์ เพชรรัตน์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  5820114025@email.psu.ac.th  0971146422  
939    5820114031   ราบีลา อาแว  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  -    
940    5820114035   จีรภา หลีมันสา  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
941    5820114040   คณาพร อินทร์เทพ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
942    5820114043   อามีนา อิตัน  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  ameena5326@gmail.com  0937095326  
943    5820114045   ลัทธพล ซังเรือง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  got_18500@hotmail.com  0822760871  
944    5820114047   สถาพร เรืองรุ่ง  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  Win.pkysics.1996@gmail.com  061-662564  
945    5820114048   ต่วนฟิรดาวส์ รายอคาลี  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  tuanfirdaws@gmail.com    
946    5820114050   พัชรพล รัตนพันธ์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
947    5820114053   รุสนานี ยูโซ๊ะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  sa-ni_1997@hotmail.com  0986843129  
948    5820114057   ฮุสนา มาฮะ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  husna.2796@gmail.com  0808733813  
949    5820114058   นงนภัส สมัครการ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  tpw9576@gmail.com  0808074309  
950    5820114064   บุษรากร แป้นชุม  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  dussarakorn727@gamil.com  0920700727  
951    5820114066   รุสลัน เจ๊ะซู  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  5820114066@psu.ac.th  0909050632  
952    5820114068   สุธัญญา ไกรเทพ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  5820114068@gmail.psu.ac.th    
953    5820114071   นูรอาซีกีนร์ โต๊ะรูดิง  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
954    5820114074   อัซมาน บิลลาเตะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  azmarn095@gmail.com  0937187295  
955    5820114087   เบียร์ ทิวะโร  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
956    5820114088   ฟิรดาวส์ วาหะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  firdauswaha@gmail.com  0936904878  
957    5820114090   สุดาพร กูลพ่อ    คณะศึกษาศาสตร์  panita.w@psu.ac.th    
958    5820114093   นิรูซีลา หะมะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  sila.7756@gmail.com  0613794960  
959    5820114094   ณัฐณิชา อุภัยพงศ์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
960    5820114095   ธนะวินทร์ มังคลาทัศน์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
961    5820114096   นัศรีน นิต๊ะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  sevensqueeze@gmail.com  0808617581  
962    5820114102   ฟาฎิล ดอเลาะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  fadil_potter@hotmail.com  0878992606  
963    5820114105   สุพรทิพย์ สมหวัง  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  w    
964    5820114107   อามีน จิ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  meen26240@hotmail.com  093-587253  
965    5820114109   อารีซ่า เหร็มดี  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  areeza.remdee23@gmail.com  0836512755  
966    5820114115   ตรีรัตน์ สุขสม  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
967    5820114119   พิรุณวรรณ ปูลา  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  panita.w@psu.ac.th    
968    5820114121   มันทนา ยกตั้ง  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
969    5820114123   ยุวดี คลี่ภูษา  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  5820114123@gmail.psu.ac.th    
970    5820114126   วันซาฟิอี ดอแม  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  im.wan.legend@gmail.com  0831830262  
971    5820114130   กฤษณพร หมาดหวา  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  piano_2639@hotmail.com  0824152094  
972    5820114131   กัสมา มะหมัด  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  -    
973    5820114132   จิราวดี หนูวาส  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  jirawadee.fern@gmail.com  0887839988  
974    5820114137   ฟาตีฮะห์ อาแว  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  fateehah4137@gmail.com    
975    5820114140   มาเรียม มรรคาเขต  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  marimamankaket@gmail.com  0901808451  
976    5820114141   ยามีละห์ สาอิ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  -    
977    5820114142   อนัทตา บินหมาน  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0950436249  
978    5820114143   อริสรา อ้าหลีสาหัส  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  arleesahasrohimah@gmail.com  0987040080  
979    5820114144   อัสมา บินอะหมัด  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  asmabinamad@gmail.com  0816791214  
980    5820114147   กฤติกา กะสิรักษ์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
981    5820114148   เฉลิมฉัตร อาญาพิทักษ์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  064-101221  
982    5820114149   ซอฟวาน เจ๊ะเม๊าะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  5820114149@psu.ac.th  0888286064  
983    5820114151   ณิชกานต์ คงตำหนิ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
984    5820114152   ธรณ์ธันย์ หนูบูรณ์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
985    5820114157   มารียะห์ มณีหิยา  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  mareeyah.644@gmail.com  0904799700  
986    5820114158   ระฮ์มัต อูมา  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  rahmatxuma6@gmail.com  0800352150  
987    5820114161   สุไฮนี วอมะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  suhainee.voma  0612455012  
988    5820114164   ฮานีซา ยามา  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  haneesa_sky@hotmail.com  0810987968  
989    5820117003   ซุลฮา สาแล๊ะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
990    5820117005   ปภัสรา แก้วถาวร  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  armlove2252@gmail.com  084-749802  
991    5820117012   มาลิซา บาโล่ะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  sasalove111@hotmail.com    
992    5820117013   ยาวาเฮ มะดีเยาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
993    5820117015   สุนิสา อีดเหล็ก  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
994    5820117019   อนิรุทธิ์ ชุมแก้ว  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
995    5820117021   ฮายาตี ยาติกุล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
996    5820117023   นูรีดา สาแล  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  ืืnooda.7023@gmail.com  0937809041  
997    5820117024   มูรนี สือนิ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  murnee_94140@hotmail.com  0988407217  
998    5820117025   สุรวัฒน์ ละงู  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  surawat416@gmail.com  061-219085  
999    5820117030   มุมีนะห์ เจ๊ะเต๊ะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1000    5820117031   สุวนันท์ ทันยุภัก  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1001    5820117037   เมธินี ศรีรัตน์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์      
1002    5820117040   มาลิตา ละมูลสุข  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1003    5820117047   อามีเน๊าะ หลียอ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1004    5820117049   พวงผกา จิตราวุธ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1005    5820117064   ฮารน อาแย  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  haron.yah@gmail.com  0936476968  
1006    5820117065   สาวีนา ละแม  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  lamae341@gmail.com  0872854179  
1007    5820117070   ฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  mickeychat407@gmail.com  0805381589  
1008    5820117073   ศศิทิพย์ สีเมือง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1009    5820117075   นัชชา ดำพิลา  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  natcha.dpl@gmail.com    
1010    5820117082   รอฮานี ดอลี  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  www.ha-ni@hotmail.com  0937344575  
1011    5820117100   อาพาณี คาเดร์  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  phaneeneenee@gmail.com  0980301657  
1012    5820117104   ศุภลักษณ์ หลีเส็ม  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  supalaklisem@gmail.com  0937468532  
1013    5820117108   อัจฉรา ยิ้มเส้ง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  atchara-ht@hotmail.com  088-597881  
1014    5820117110   นาดียะห์ ดาโอ๊ะสีตี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1015    5820117129   โสรยา มะหนี  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  so_soraya110@hotmail.com  0888357271  
1016    5820117130   สุมิตตา หลักเพชร  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1017    5820117131   ฮุซนา มะเระ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  htt_k-onuri@hotmail.com  0852547668  
1018    5820117140   อามีรา หมิ๊เต๊ะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  ameerameetea02@gmail.com  0830414559  
1019    5820117141   อามีเนาะ มะกะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  Ami_Amfars@hotmail.com  0612289326  
1020    5820117142   จักรกฤษณ์ อินตัน  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  nongbus1dream@gmail.com  0821796329  
1021    5820117144   ซีรีน เหมมัน  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1022    5820117146   คัซมี ดาลียา  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1023    5820117150   นัจวาฏี วารัม  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1024    5820117153   นูตรีนา นอ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1025    5820117155   เบญจมาภรณ์ ยีลาตอ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1026    5820117156   ยามีละ มามะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  w    
1027    5820117158   สิริญญา สุหลง  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1028    5820117159   อิหซาน อับดุลลาเตะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1029    5820117160   ซอลีฮะห์ สะมะแอ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  soleehah22415@gmail.com    
1030    5820117166   โนรอามาลีนา สาแม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  amalina2409@mail.com  0807103869  
1031    5820117173   สารีนา สารีบู  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sarinaa2539@gmail.com    
1032    5820117180   นิตยา สุวรรณรัตน์  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1033    5820117181   นูรมา สามะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ma_manijang@hotmail.com  0883905922  
1034    5820117185   ฟารุค เจะมะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  farug_1996@hotmail.com  0950245062  
1035    5820117190   สกุลญา เขียวสด  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sakoonya_kung@hotmail.co.th    
1036    5820117191   สุธิดา ทองเอียด  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  suthida-1996@hotmail.com    
1037    5820117195   จันท์พัชรมณฑ์ รักไข่  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1038    5820117196   ซัซวานี ดือราแม  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  saswanee_d@hotmail.com  0908818859  
1039    5820117212   เกตุวดี ช่างเหล็ก  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  ket_Wadee@hotmail.com  0897327098  
1040    5820117216   นิตยา เหล็มสะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  nittayalemsa@gmail.com    
1041    5820117217   นุรเฟาเซีย อาแวบือซา  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  someone_24938@hotmail.com    
1042    5820117218   นุรมี เจ๊ะอุมา  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  nurmeej@gmail.com    
1043    5820117219   วิอาม ดอเล๊าะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1044    5820117221   สารีนา หมาดทิ้ง  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  sa_1839@hotmail.com    
1045    5820117223   อะมานีย์ ระนี  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  a.amaneraa@gmail.com    
1046    5820117225   อาดีละห์ รักสุชล  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  dl_1839@hotmail.com  090 174763  
1047    5820117226   อานาตี หลีขาว  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  anatee.anas03@gmail.com    
1048    5820117233   รอซีดา มะมิง  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1049    5820117236   สารีปะห์ ยาโงะ  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sareepahyangoh@gmail.com  0937300763  
1050    5820117246   นิอัพนา แนซี  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  ariaaina07@gmail.com  0935955035  
1051    5820117267   สุทิตา วาเด็ง  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  -  0862906029  
1052    5820117268   นูรีหล๊ะ ดอเลาะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nureelah75@gmail.com  0981474187  
1053    5820117269   นูรีซัน เจ๊ะแอ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  cheaenurisan61@gmail.com  0849635717  
1054    5820117277   มูฮัมหมัดฮีซาม มะยูเร๊าะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  hafizuwp8@gmail.com  0937241274  
1055    5820210008   ซูไฮนา ลาเต๊ะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  haina.lovely_2539@hotmail.com    
1056    5820210011   นาซนีน เบ็ญแวดาโอ๊ะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  neen.ben57@gmail.com  0812057931  
1057    5820210017   ไพรูน เจะและ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  run.6832.2539@gmail.com  0904814714  
1058    5820210018   ฟิรดาวส์ สุวรรณจินดา  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  firadaovince@gmail.com  0965035975  
1059    5820210022   มุมีน เจ๊ะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mumeenjeh@gmail.com  0980142560  
1060    5820210033   สุนีตา ดาโอะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1061    5820210034   สุไลดา เกปัน  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1062    5820210035   สุวรรณีย์ ยูโซ๊ะ  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sukwanneeyusoh@gmail.com    
1063    5820210042   นูรีซันร์ เจะเฮง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1064    5820210043   บุซรอ เตะเลาะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  busratehlo@gmail.com  0936061206  
1065    5820210044   เพชรดาว อังครา  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1066    5820210046   ฟาตีมะห์ ตาเละ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fa_liza11@hotmail.com  0624646599  
1067    5820210049   วายุรา ตาเยะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
1068    5820210051   นัสรีย์ เบ็ญจสมัย  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nasree.benjasamai@gmail.com  0863298546  
1069    5820210052   ยาวารี แวเต๊ะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  waree_kimji@hotmail.com  0936432363  
1070    5820210055   ณัฐสุภา ผุสิงห์  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1071    5820210058   สุฟัยรี หลีอาดั้ม  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1072    5820210060   สุนิตา ดือราแม  ภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1073    5820210063   นูร์ลาตีฟะห์ อูมา  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1074    5820210066   เอกบุรุษ ยอดนุ้ย  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  leonttttzaza@hotmail.com  0950842885  
1075    5820210068   นูรีซัน เจ๊ะเลาะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1076    5820210069   วีรยา อินทกาญจน์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1077    5820210071   สุริยาณี มะราเซะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1078    5820210074   อนิษา หมัดหลง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Madlong.15@gmai.com  0986740190  
1079    5820210075   อีซา สะแต  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  esasa609@gmail.com  0884880661  
1080    5820210085   ซูฮัยมีน ดอเล๊าะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  meen-dl@hotmail.com  085-629559  
1081    5820210087   ลุกมาน แลแว  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lukman.1655@gmail.com  0848532079  
1082    5820210088   สุนิตา ขาวแก้ว  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sunita2539.1996@hotmail.com  0988940817  
1083    5820210089   ปณิตา บุญพรหม  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nongpoy-2539@hotmal.com  0936595696  
1084    5820210110   ยิสมี สะมะแอ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1085    5820210121   นันธิณี มะเสาะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5820210121@email.psu.ac.th  093-119466  
1086    5820210123   ยูสนีต้า สุหลง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yussulong@gmail.com  0848589695  
1087    5820210129   ซารอตู เวาะเย๊าะ  ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1088    5820210144   ลุตฟี มะซง  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1089    5820210147   อรวรรณ์ จันทร์ทอง  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1090    5820210148   ฮานีฟา เบญญากาจ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hanifa.benya@gmail.com  0980105456  
1091    5820210149   กษิดิ์เดช เทียบประสิทธิ์  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1092    5820210153   กานต์วิสุทธิ์ จันทร์แก้ว  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  panita.w@psu.ac.th    
1093    5820210159   จุรีรัตน์ ศิริมนูญ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5820210159@psu.ac.th    
1094    5820210173   ทิพย์นรี หมัดเห  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5820210173@e-mail.psu.ac.th    
1095    5820210174   ทิมพิกา บัวศรี  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  panita.w@psu.ac.th    
1096    5820210176   ธนพร สังข์มาก  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1097    5820210181   นิฟัตมา อาบู  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nifatma60@mail.com    
1098    5820210185   นูซีลา มะเซ็ง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1099    5820210188   นูรลีซานี วานิ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nur_wn15298@hotmail.com  0934803876  
1100    5820210190   นูรฮายาตี กาเร็ง  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  w    
1101    5820210192   บุรินทร์ จันทร์นพคุณ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Bog_2558@hotmail.co.th  0883984024  
1102    5820210195   พลอยไพลิน เเสงอำไพ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  playpailin_kaimouk@hotmail.com    
1103    5820210197   พิทักษ์ภูมิ อาการส  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Pitakpoomcare@icloud.com  0878288940  
1104    5820210202   ฟิรฮานา มาลินี  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fit_mln@hotmail.com  087-123920  
1105    5820210212   มูฮำหมัดซอบรี ตีเย๊าะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sobree39205@gmail.com  0862956880  
1106    5820210221   วราวรรณ เหล่าทรงจิตร  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  miqkomiq@gmail.com  0815990697  
1107    5820210222   วรินทณ์พร หนูจันทร์  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aomfreedom2540@gmail.com  080-087874  
1108    5820210235   สิริยากร ปาลาวัน  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  addanil2014@gmail.com  0937645374  
1109    5820210243   สุไรยา บือตง  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1110    5820210253   อัซรานี วาโด  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lovesaifu27566@hotmail.com  0913155465  
1111    5820210254   อับดุลเราะห์มาน วิชา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1112    5820210258   อาซีกีน มามุ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
1113    5820210261   อาตีซะห์ วาแมง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1114    5820210263   อามีน มัดดา  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ameenmadda@gmail.com  0883955791  
1115    5820210268   ฮุสนา นาแว  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  na.098070@gmail.com  0980702134  
1116    5820210269   กันทิมา ท่าศร  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kantima2930@gmail.com    
1117    5820210270   ซอบรี มิง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sobree.boya@gmail.com  0908835028  
1118    5820210271   ซัลมา ดอเลาะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  salmadolah@gmail.com  0612490755  
1119    5820210272   ซารีนา อิหม่ำเหม  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nayang.love.islam@gmail.com  0917468082  
1120    5820210273   ซีฮาม อับดุล  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  feera007.ham@gmail.com  0986798272  
1121    5820210274   ต่วนซากียะห์ โตะรายอ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  one.5649@hotmail.com    
1122    5820210275   นัจมีย์ อาแวบือซา  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  najmeeawaebesa@gmail.com  0848628486  
1123    5820210276   นิสูไรยา โว๊ะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nisuraiya9@mail.com  0849684401  
1124    5820210277   นุชนาฏ นิมิตรพงศ์  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ืีnuchanart.nimit@gmail.com  0898770304  
1125    5820210278   นุรซาฮีรา มะดง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nursahira2539@gmail.com  0936955178  
1126    5820210279   นุสมีรา เจ๊ะแต  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ืnusmeera10@gmail.com    
1127    5820210280   นูรีฮา บินนาวาวี  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nureeha_bbk@hotmail.com  0953976645  
1128    5820210282   เปรมมากร นวลนิล  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fampremmakorn@gmail.com  0945930174  
1129    5820210283   ฟาดีละห์ มะแซ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fadeelah.info58@gmail.com  0854749983  
1130    5820210284   ฟิรเดาส์ ตุยง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  firdow10.39@gmail.com  0872974140  
1131    5820210285   มัตติกา เตะย่อ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mattika.ya3884@gmail.com  0648650494  
1132    5820210286   มัยมูเนาะ มะดือเระ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  maimun070739@gmail.com  0611896428  
1133    5820210287   มัรญาน สุลง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  annur40@hotmail.com    
1134    5820210288   มูฮัมมะอัสรี มูฮัมหมัดฮูเซ็น  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asree5898@gmail.com  0620917659  
1135    5820210289   รอฮานิง สาเมาะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rohaning930@gmail.com    
1136    5820210290   ลาตีพ๊ะ โดยหมะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pah_micky@hotmail.com  0849649004  
1137    5820210293   สุนีย์ เหมมันต์  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suneehemman123@gmail.com  0883924463  
1138    5820210294   สุไรยา มะดือเร๊ะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suraiyamaduereh@gmail.com  0860318353  
1139    5820210295   อลิต้า เบ็ญโส๊ะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  athicha_zaza@hotmail.com    
1140    5820210296   อัสมาณี จะมะจี  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asmanee.1604@gmail.com  0887861139  
1141    5820210298   อานัส ตาเฮ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  anasxtahe@gmail.com  0807031436  
1142    5820210299   อามาล เจ๊ะอุเซ็ง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  amal.92385578@gmail.com  0807158271  
1143    5820210301   อารีดา มะนอ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Dapeepo44@gmail.com  0828202120  
1144    5820210302   อารีนา ดามิ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nanami_futty@hotmail.com  0808615073  
1145    5820210303   อุสนานีย์ นิตา  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nani_doraemon@gmail.com  0936168168  
1146    5820210304   ฮะนาอ์ อุศมา  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hanausm@gmail.com    
1147    5820210305   ฮัมน๊ะ เจ๊ะมะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hamnah.jema@gmail.com  0869583529  
1148    5820210306   ฮาบีดะห์ วังเวง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  noodah_za_narak@hotmail.co.th  0848567609  
1149    5820210307   ฮารตีนี เจ๊ะมิง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hartenee95130123@gmail.com  0937655816  
1150    5820210308   นัสรีน กาแจ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nasrin_24006@hotmail.com  0872903042  
1151    5820210310   พงศ์ภัค ศรัทธารัตน์  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  monter2539@hotmail.com  0898709761  
1152    5820210311   มีนสุชา ช่วยดี  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  meansucha081@gmail.com    
1153    5820210312   อริสนา อาแว  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  arisna2513@gmail.com    
1154    5820210314   ฮาบีบะห์ มูซอ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  habibahmusor@gmail.com  0800375906  
1155    5820210315   กัญญารัตน์ ไกรดำ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kanyarat75072@gmail.com  0980655400  
1156    5820210318   เกวภินิฌษ์ ศรีสุวรรณ์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kavaphinid_203@hotmail.com  0862719290  
1157    5820210319   ซาพียะห์ ดอเลาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hasmee_2539@hotmail.com  0936138493  
1158    5820210320   ซารีฟา หลงแดวา  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fany_zaza06@hotmail.com  0878886395  
1159    5820210321   ซุบฮานี ดือเระ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  subhanee07@gmail.com  0808688732  
1160    5820210322   ญาณิศา ยากะบิล  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yanisayakabil@gmail.com  0971066038  
1161    5820210323   ญานพัฒน์ สูตรประจัน  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  apollo.guide92@gmail.com  0819636514  
1162    5820210324   ดารีซะห์ แวเดร์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Daisah.23785@gmail.com  0953527705  
1163    5820210325   นูรมี อาแวบือซา  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurmee.awaebersa@gmail.com  0931859962  
1164    5820210326   นูรีฮัน ลอกอ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yahan.13244@gmail.com  0936742651  
1165    5820210328   พิพัฒน์ บาวสหัด  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1166    5820210330   ฟาเดล โตะมะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fadelderaman@hotmail.com  0937529835  
1167    5820210331   ฟาตีมะห์ สามะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fa.socdev58@gmail.com  0808724434  
1168    5820210333   มัสนา ยูนุ๊  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  masna_999@hotmail.co.th  0862917502  
1169    5820210336   เยาวเรศ วงษ์กล้า  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Macheetoh.19@gmail.com  0987014452  
1170    5820210337   รุจิรา หนูนุ่น  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  babyboy_cha@hotmail.co.th  0612506482  
1171    5820210341   สุไฮณีย์ มาหิเละ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mahilek.2540@gmail.com  0937393376  
1172    5820210343   อธิดา จันทร์แก้ว  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  atidachankaew0980@gmail.com  0885980818  
1173    5820210345   อาซียะ กาแบ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yah_kb@hotmail.com  0883963019  
1174    5820210346   อาฟาฟ บือซา  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  afaf_24208@hotmail.com  0863341428  
1175    5820210347   อารีนา คงหัด  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  areenaaaa897@gmail.com  0950853813  
1176    5820210376   ตาฮาณี แวอุเซ็ง  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
1177    5820210377   ปริศนา เจะสะเมาะ  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5820210377@email.psu.ac.th    
1178    5820210380   ฟาตีฮะห์ สาและ  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
1179    5820210391   ดาอัยน่า เทพคุณ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  la-daina@hotmail.com  0972708374  
1180    5820210398   รอซีลา มะหะหมัด  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1181    5820210399   แวนูซีลา โซะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  s_d1616@hotmail.com  0936484742  
1182    5820210404   นุชฟารีนี ปาลายา  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1183    5820210409   ซานียะห์ มาหะมะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sani_anutwynins@hotmail.com  0899799409  
1184    5820210410   ซารีฮะ ดือรามะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sarihah60@hotmail.com  0936020443  
1185    5820210413   ธารารัตน์ ยิ้มปลื้ม  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ning_love_13488@hotmail.co.th    
1186    5820210416   นุรนาเดีย ซียง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dearll86@hotmail.com    
1187    5820210419   นูรุลฮูดา สาเม๊าะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nurulhuda_Samoh@hotmail.com  0848912658  
1188    5820210420   บุสริน เจ๊ะแม  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5820210420@email.psu.ac.th    
1189    5820210425   ฟัรฮานา อาแวสามะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  farhanaaya@gmail.com  0937294791  
1190    5820210426   ฟาซียะ เจะเลง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  w    
1191    5820210433   ลุกมาน สาและ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lukmansalaeh61@gmail.com  0904768505  
1192    5820210434   ศิริลักษณ์ สังข์เกษม  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1193    5820210435   สุไรดา ลาโฮ๊ะยา  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1194    5820210438   อสมา อ่อนน้อม  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1195    5820210439   อาซียานี สามะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Aman286188@gmail.com  0913151957  
1196    5820210447   เฉลิมเกียรติ เนือเรง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ddramones.99@gmail.com  0816087666  
1197    5820210451   นูรไอนี เหมมัน  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Noor-i-nee.H@outlook.co.th  0803657483  
1198    5820210452   บีบีมารีนา อะลาม  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sukee.2@hotmail.com  0894645775  
1199    5820210453   ปวีณา ลือแบซา  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pavinatantan@gmail.com  0887993270  
1200    5820210462   อาอีซ๊ะ แมหะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Jah_tong_tomo@hotmail.com  0869552790  
1201    5820210464   ฮุซนา ดาโอ๊ะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  charmy_nalove@hotmail.com  0908811069  
1202    5820210481   ฟาดีละห์ ซีนา  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fafa5177@hotmai.com  0987255200  
1203    5820210508   นัสรีน มะเซ็ง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nasrin.maseng@gmail.com  0808938892  
1204    5820210528   อามาณี มะแซจะแหน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1205    5820210532   อารีนี ลาเตะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5820210532@gmail.psu.ac.th    
1206    5820210533   อาอีเซาะ ดือราฮิง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1207    5820210536   ฮัฟเซาะห์ เวาะมะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ้hafsoh536@gmail.com  0807159486  
1208    5820210579   ซารีนา อีซอ  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sarinaEsaw@outlook.com  0904799835  
1209    5820210589   บูคอรี นิมะเต๊ะ  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  086-313039  
1210    5820210590   ฟาอีซ๊ะ อีปง  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1211    5820210599   รอกีเยาะ กะลูแป  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1212    5820210606   อัสมะ อามิง  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1213    5820210613   ซาลมี สือนิ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1214    5820210614   ซูไกนะ แวดือราแม  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  w    
1215    5820210616   นัซมีย์ ดาราแม  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1216    5820210625   มัสอายู ยะปา  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1217    5820210627   รอยฮาน พิกุลกาฬ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  royhan_2539@hotmail.com  0911695931  
1218    5820210630   ศศิชา ตั้งมั่นคง  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1996.sasicha@gmail.com  0936516886  
1219    5820210631   ศิริวุฒิ เจ๊ะปูเต๊ะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Siriwut00255@gmail.com  0842680594  
1220    5820210634   อักรอม ชุมนุมพันธ์  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  carrick.6016@gmail.com  0927712337  
1221    5820210636   อาฟันดี เจะนิ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Jokerhunter966@gmail.com  0808618864  
1222    5820210637   อารุนี ฮาแว  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aru.fa637@gmail.com  0937936534  
1223    5820210638   ไอเสาะ เสาะมะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  isoh2539@hotmail.com  0937614482  
1224    5820210639   ฮัมเซาะ แมะตีเมาะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  da_foryou@hotmail.com  0831852090  
1225    5820210640   ฮุสนีย์ ยูนุ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hus_nee2459@hotmail.com  0846313019  
1226    5820210642   ซูไรนี ดอเลาะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  curinee939@gmail.com  0937918688  
1227    5820210643   ซูฮัยนูรดีน กานา  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  saiyeenurdeen@gmail.com  0807295337  
1228    5820210644   นิพาวัซ มะกาเจ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nipawaz-mahkajey@hotmail.com  0994800784  
1229    5820210645   นูรอามาณี บาโง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nut23934@gmail.com    
1230    5820210646   นูรฮายาตี กาเดร์  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurhayatee9125@gmail.com  0940478251  
1231    5820210647   นูรีซัน เจะและ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ks927111381@gmail.com  0808683733  
1232    5820210648   มูนา บาบูมาเร๊าะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  moonar.515@gmail.com  0801395253  
1233    5820210649   สุพัตรา แวนะไล  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  supattra10649@gmail.com  0808655258  
1234    5820210651   ฮาซานะห์ อับดุลเลาะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Narak_909@hotmail.com    
1235    5820210652   ฮูสนา โตะเจ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  anna_husna@hotmail.com    
1236    5820210662   มูฮัมหมัด สะแลแม  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Mr0872949391@gmail.com  0872949391  
1237    5820210664   รุสนี กาซอ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Rusnee4488@gmail.com  0807040268  
1238    5820210671   กูบัยลี ปูลา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  baili_mickey@hotmail.com  0864732977  
1239    5820210675   ซาวียะห์ อุเซ็ง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  veeyah882@gmail.com  0936087458  
1240    5820210683   นูรไฮนี ตาเฮร์  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1241    5820210685   นูรียะ เวาะมะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nuriyah.yah5820210685@gmail.com  0885598681  
1242    5820210688   พาตีเมาะห์ อาหวัง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wang_berry@hotmail.com  0800354714  
1243    5820210689   ฟิรดาวส์ สะอะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  feedan5820210689@gmail.com  0828287128  
1244    5820210690   ฟาตีฮะฮ์ ยุโซะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fatihah.0690@gmail.com    
1245    5820210691   มะรุสดี มามะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  marusdee17@gmail.com  099-804527  
1246    5820210692   มารีวรรณ กูรีกัน  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nanda_004@msn.com  0857993968  
1247    5820210694   ยาวารียะห์ กาเดร์  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1248    5820210696   รอยีซาม บือราเฮง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sham.kk1896@gmail.com  0856651896  
1249    5820210697   ราตรี ดารากัย  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ratree.177r@gmail.com  0965416394  
1250    5820210700   รูฮานี นะแด  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hanee3636@gmail.com  0937560016  
1251    5820210701   วรรณิดา รอเหมมัน  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rohemman2539@gmail.com  0914595280  
1252    5820210706   สุรอยยา จารง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1253    5820210709   อัสมานี เจ๊ะกอบะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  az.asmanee@gmail.com    
1254    5820210711   อานีซะห์ อภิบาลแบ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sahArneesah@gmail.,com  0612129042  
1255    5820210712   อารีน่าห์ รักสันติภาพ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  areena_nina@hotmail.com    
1256    5820210717   ฮานันท์ ดอนิ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1257    5820210720   ฮีดายะห์ นาแว  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dayah.2559@gmail.com  0813530502  
1258    5820210731   แวกัสตินา ยูโสะ  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1259    5820210732   สุกรี มามะ  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0872991833  
1260    5820210737   นิยตา นิเด็ม  ภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1261    5820210739   ซันบีรา ดามาอู  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  a_lasan@hotmail.com    
1262    5820210740   ซัมซียะ ยูโซะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sam.u.smile55@gmail.com    
1263    5820210741   ซารีฟะห์ มะหะหมัด  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  chareefrench@gmail.com    
1264    5820210743   นัชชา อาดำ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  robeecha@gmail.com    
1265    5820210745   นูรอาเซียน เจ๊ะกอบะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nuraazian85@gmail.com    
1266    5820210746   เนาว์วาล มะมิง  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  N_Maming@hotmail.com    
1267    5820210748   รูฮายา หมะประสิทธิ์  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  roaya.6032@gmail.com    
1268    5820210762   อามีเนาะห์ เด็ง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1269    5820210763   ฮายาตี อาแว  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hayatee1613@hotmail.com  0895961613  
1270    5820210780   ทัศณีมย์ สามะแม  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  psu.huso@hotmail.com  0936214879  
1271    5820210781   นิเซะ เจ๊ะเละ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1272    5820210806   มุสเลม สะมะแอ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  booknet@book.co.th    
1273    5820210807   มูฮัมหมัดซูเบร อับดุลเลาะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1274    5820210808   รุสนาณีย์ ยูโซะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1275    5820210814   นูรฮายาตี สะนิ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurn_02@hotmail.com    
1276    5820210815   นูรมี นิมะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ranee24134@gmail.com  092-784249  
1277    5820210816   อาอีซะห์ สะยู  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aesah53@hotmail.com  0612437650  
1278    5820310003   ซูเฟียน หลำเบ็ลสะ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1279    5820310004   ซูไวบะห์ สุหลง  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  suwaibah207@gmail.com  0622366729  
1280    5820310014   ฟาตีฮะห์ โตะนาฮุง  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1281    5820310018   แวฟารีดา เจะลี  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  waeda_clupza@hotmail.com  0936531810  
1282    5820310021   อัซมี โอกฤษ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  poppychemistry@outlook.com  095-038888  
1283    5820310028   ฮุสนีย์ รอดนวน  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1284    5820310031   นูรีดา ดือราแม  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1285    5820310037   ฆอยรนนีสา  จารง    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1286    5820310047   ฐาปนี บุญมี  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  mew_game123@hotmail.com  0625092096  
1287    5820310056   ลุคมาน ดาราแม  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  099-409941  
1288    5820310058   คอรีเย๊าะ อาลีซุ  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1289    5820310070   คิศมาร์ ยีหะมะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  kismanee@gmail.com  0966042495  
1290    5820310073   นูรยาณีย์ หะมะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nuryaneehama@mail.com    
1291    5820310075   นูรฮาฟีซา ลาเตะ  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ours624@gmail.com  0937323624  
1292    5820310076   นูรฮายาตี บินอารง  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1293    5820310081   บุสรอ สาแม  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1294    5820310087   พุธิตา คงสวัสดิ์วาจา  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1295    5820310091   ฟารีดะ ลูโบะ  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1296    5820310092   ฟารีดา วงศ์แดง  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1297    5820310104   วนิดา ชายหัด  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  mee_1507@hotmail.com    
1298    5820310121   เสาวลักษณ์ อินทร์จันทร์  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1299    5820310125   อลิษา เจะยามา  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5820310125@psu.ac.th  0897344624  
1300    5820310128   อัญธิมา ไชยรัตน์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1301    5820310129   อับดุลเล๊าะ บินล่าเต๊ะ  เคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  loh_sst@hotmail.com  0950278194  
1302    5820310131   อัสมา เตาะบารู  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1303    5820310134   อามีเนาะ อาลีแก  เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  habibi-mee@hotmail.com  0937451030  
1304    5820310135   อารีย์ แดวอสนุง  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1305    5820310140   อิลฟาดีรา สมานนกุล  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  fadeera1405@gmail.com  0923572481  
1306    5820310147   ฮานาน สามะ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  hanan.nong75@gmail.com  0937244360  
1307    5820310155   นาสูฮา เจะแต  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1308    5820310163   รุสดา ดอเลาะเซาะ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1309    5820310164   สุนิตา เด็นดารา  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1310    5820310168   อานิส ยามาเร็ง  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1311    5820310169   อาฟีฟี เจ๊ะเซง  คณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1312    5820310184   นูรฮายาตี สาและ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1313    5820310191   มุมตาซ เจ๊ะดือราแม  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Vt_medic@hotmail.com    
1314    5820310201   อัลวาณี สุริยะสุนทร  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1315    5820310203   อามีนา กาเอะบากอ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  panita.w@psu.ac.th    
1316    5820310208   ฮาซามี เซ็งสะ  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1317    5820310209   ฮายาตี อาจารู  เคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  afnan14020@gmail.com    
1318    5820310215   ภัททิยากร พิรุณ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1319    5820310234   ซักรี มามะ  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1320    5820310235   ญามีละห์ หะยีนิเงาะ  เทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1321    5820310238   ซันโดรา มาลีลาเตะ  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1322    5820310243   นิโรซานา นิโซ๊ะ  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1323    5820310246   มุสลีมะห์ เจ๊ะสะนิ  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1324    5820310256   โซรายา และมาลี  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  41soraya616@gmail.com  0937230254  
1325    5820310261   นิตย์ธิดา แวกือจิ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1326    5820310272   รอยฮาน หะยีดอปอ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Pooh000_34@hotmail.co.th  0919798399  
1327    5820310274   รูฮมาร์ เจะนิ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  RUHMA2540@GMAIL.COM  0936982131  
1328    5820310275   เรไร มาซอ  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1329    5820310287   อัฟนันต์ มะมิง  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    0611458709  
1330    5820310295   อัสลีนา กาเร็ง  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  leena_narak09@hotmail.com    
1331    5820310304   อาอีเซาะห์ ลิมา  โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  aesoh.lima@gmail.com  0936029426  
1332    5820310318   นิซูรยานี นิอูมา  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ik-wanee@hotmail.com    
1333    5820310321   นูรมา มะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1334    5820310327   ฟาตีเมาะ มามะ  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1335    5820310336   แวซารีหม๊ะ แวเย็ง  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1336    5820310338   สารีนี อาแว  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sarinee_rinee@hotmail.com  0937507593  
1337    5820310351   นูรีดา กาซอ  วิทยาศาสตร์นิเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  nureeda.kasor@gmail.com  0937714167  
1338    5820310371   ปณิดา เทศอาเส็น  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  phanida9867@gmail.com  0928379867  
1339    5820310380   นูฮานีป๊ะ แปแนะ  ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1340    5820410009   อัดดานาน ปะดุกา  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
1341    5820410010   ชาญวิทย์ โต๊ะแมด  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  11    
1342    5820410011   ซอลีฮีน อาแวยี่งอ  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1343    5820410027   อูไบหน๊ะ ยูโซ๊ะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5820410027@gmail.psu.ac.th    
1344    5820410037   นูรมี อาลี  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  -    
1345    5820410045   คอดีเยาะ สาหะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5820410045@gmail.psu.ac.th    
1346    5820410046   โฆสิต แก้วสะเระ  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  11    
1347    5820410050   ซูฟีย์ หาโส๊ะ  กฎหมายอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1348    5820410052   ซูไฮดา เฮงซา  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
1349    5820410054   ไซนะ มะรือสะ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  saina.4991@gmail.com  0952021172  
1350    5820410056   นูรฟาติน มะเย็ง  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  fatin_l.m.t@hotmail.com    
1351    5820410061   ฟาเดีย ยีบากา  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  fadia-555@hotmail.com  0937310312  
1352    5820410064   มัสลีนา ลาเตะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Masleena.5045@hotmail.com  0980625045  
1353    5820410067   ลัดดาวัลย์ หวังหลำ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Laddawan.Wanglam@gmail.com  0980376426  
1354    5820410082   อาสือหม๊ะ ตือบิงหม๊ะ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1355    5820410102   กาญจนา หมาดสตูล  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5820410102@psu.ac.th  061-248434  
1356    5820410105   ซอลีฮ๊ะ แวดอเลาะ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Solihahwdl@gmail.com  0884890317  
1357    5820410113   นูรอัยน์ บินสะนิ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5820410113@gmail.psu.ac.th  0936046193  
1358    5820410116   นูรีดา เปาะโซะ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  yang.maryam7065@gmail.com  0936741205  
1359    5820410117   นูรุลอัยณีย์ หนิหมัด  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  nurul.nimad@gmail.com  0624343080  
1360    5820410122   รูซีลา เจ๊ะเตะ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1361    5820410126   อนันต์ เซะบิง  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  anan_kik@hotmail.com  0980906739  
1362    5820410133   อุษณีย์ มะเกะ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  uridurahmah@gmail.com  0613786474  
1363    5820410134   ฮัสนะห์ จารู  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  nah_lovely23@hotmail.com  0884984736  
1364    5820410135   ฮานานี ปาแย  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1365    5820410138   นัซริน มูซอ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Nasrinms.4217@gmail.com  0986812633  
1366    5820410144   ฟาอีซะห์ สาแม็ง  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  fae2557@hotmail.com  0872284066  
1367    5820410148   มุสลีม๊ะ ยุตะเด็ง  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  -    
1368    5820410149   มูยาฮีด๊ะ เจ๊ะเต๊ะ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  -    
1369    5820410156   อาตีกะห์ สะอิ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5820410156@gmail.psu.ac.th    
1370    5820410159   อุสนา สาและ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  s5820410159@email.psu.ac.th    
1371    5820410225   ภูวนัย แม้นมินทร์  อิสลามศึกษา (นานาชาติ)  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  thundernan47@gmail.com  0959365701  
1372    5820410262   นาซีเราะ มะแอ  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  naseeroh789@gmail.com  0908817561  
1373    5820410263   อัสมาร์ แม  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  asma_mae39@hotmail.com  0807106697  
1374    5820410265   อีกือมัส สีนุ  อิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  mas.8766@gmail.com  0936604615  
1375    5820414002   ยินดี แดงรามัน  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1376    5820414003   รอมล๊ะ ดอเลาะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1377    5820414004   สีตีฟาตีม๊ะ เต๊ะปูยู  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1378    5820414010   ตอริบบะ สะอาด  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1379    5820414013   วาฮีดา บิลังโหลด  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1380    5820414016   สากีนะ บาแต  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  sakinah03056.nah@gmail.com  082-264305  
1381    5820414021   นูฮีดายะห์ ดือราแม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5820414021@gmail.psu.ac.th    
1382    5820414022   ฟาดีละห์ ลาเตะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1383    5820414025   ซัยนับ มะดอแซ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1384    5820414027   มุรณีย์ สะมะแอ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  samaae.07@gmail.com    
1385    5820414029   อารอฟัต ดาอูแม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  arofatmuso@gmail.com  0807080422  
1386    5820414030   ฮุสนา เจ๊ะแฮ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1387    5820414032   ตอยีบะห์ โต๊ะจิ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Toyyibah1995@gmail.com  0986955683  
1388    5820414035   ฟัตมา อาลี  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1389    5820414037   มารีนา เจ๊ะหนุ่ม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  11    
1390    5820414041   ไหมสุรี ปังเตะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1391    5820414045   อามีเนาะ นิทอง  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1392    5820414047   อารือฟา เจะเลาะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  patma5168@gmail.com  0883902453  
1393    5820414048   ศิริลักษณ์ สะเหล็ม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1394    5820414052   อูมี ชมโคกกรวด  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  Umee2302@gmail.com    
1395    5820414053   ซาลมีมี แวเงาะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1396    5820414058   รัตนา หะหวัง  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1397    5820414061   ซัยฟุดดีน หะยีดีแม  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  saifuddin536@mail.com  0901102785  
1398    5820414062   โรสลีน่า บิสลีมีน  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  toh-2539@hotmail.com    
1399    5820414063   กูรรอตูอัยณี เจะโกะ  การสอนอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  5820414063@email.psu.ac.th  098-136415  
1400    5820610006   พงศ์เทพ บุญญเลสนิรันดร์  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1401    5820610008   มาลาตี นิเซะ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1402    5820610010   รอฟีกี หมัดอาดั้ม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาการสื่อสาร  rofeekee25@hotmail.com  0836572531  
1403    5820610013   สีตีคอดีเยาะห์ อิสาหะ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  joyly9879@gmail.com  098-721025  
1404    5820610015   อัลอามีน อะแด  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  alarmeen2539@gmail.com  0807023920  
1405    5820610017   ฮาซัน โสสะ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1406    5820610018   ฮานาฟี สาและ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาการสื่อสาร      
1407    5820610019   กรวิภา เขียวยศ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร      
1408    5820610020   ชารีฟ หะยีลาเต๊ะ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1409    5820610029   อัสมา หัวแหลม  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  lovemamasang@gmail.com  092-948856  
1410    5820610033   นากีเราะ อาตา  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1411    5820610034   ธารธิดา นามวงษ์  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  haifah.namwong@gmail.com  0630729686  
1412    5820610038   นูรูลฟาฎีละห์ สตาปอ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1413    5820610040   วนิดา เลิศวงหัส  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1414    5820610041   ยูดา เจะโวะ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร      
1415    5820610046   ฟูรฆอน เวาะแห  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1416    5820610051   ญาสีนะ เจะแมง  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาการสื่อสาร  Nah.Indy03295@gmail.com  0981262914  
1417    5820610056   ซอฟีเราะฮ์ แวสะแม  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  sofeeroh.28@gmail.com  0828303815  
1418    5820610063   กมลรัตน์ จิตพรหม  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร      
1419    5820610064   กฤษฎีก์ ไมสัน  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร      
1420    5820610086   นุรฮายาตี ดือราอิง  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  tuan.andalif.da@gmail.com  086-456282  
1421    5820610089   นูรมี สะบาหานาเล๊าะ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  mee.sbl29@gmail.com  0908652219  
1422    5820610101   มูฮัมหมัดไพซัล อูเซ็ง  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  mps_paisan@hotmail.com  0980241946  
1423    5820610103   มูฮำหมัดไฟซูลเลาะห์ สาแม  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  5820610103@gmail.psu.ac.th    
1424    5820610114   หนึ่งฤทัย บุญมา  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1425    5820610123   อุทุมพร ดีชู  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  fern58utumporn@gmail.com    
1426    5820610169   สุวรรณี เจะเลาะ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  Aichah7629@gmail.com  090-180762  
1427    5820610180   ซาฮาดัน ตาเห  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  sahadan2937@gmail.com  0872952937  
1428    5820610189   นูรมาฮีซาน วานิ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1429    5820610190   นูรไอนี เล๊ะเตียงซา  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  nurinee.nu@gmail.com    
1430    5820610195   เฟาซียะห์ ดาราเซะ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1431    5820610196   มาซีเต๊าะ สาแม  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1432    5820610197   มูฮำหมัด สะมาแอ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1433    5820610208   อัสลีนา สาและ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1434    5820610211   อามีร สาเมาะ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  amir.samoh@gmail.com    
1435    5820610212   อามีนะห์ เจ๊ะยะ  นิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  Anah2110@gmail.com  0937355914  
1436    5820610217   ฮิลมี กาแบ  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  hilmeefikree@gmail.com  0936167446  
1437    5820610219   อะห์มัด วงศ์สอนธรรม  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  คณะวิทยาการสื่อสาร  ahmad_wongsontham@hotmail.com  0999978935  
1438    5820710003   ซารีนา เดร์หลำ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  sareena316@gmail.com    
1439    5820710015   ราฟิดา เหมสลาหมาด  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  fi_rafida22@hotmail.com  0935753692  
1440    5820710018   สุรีรัตน์ จันทสโร  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  ja_surerat@hotmail.co.th  0873974182  
1441    5820710022   ฮัสนะห์ ยูโซะ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  hasyousu@gmail.com  0936329023  
1442    5820710038   อาริญา โดะแอ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  ariya.dohae@gmail.com  0989274940  
1443    5820710042   ภามณัฐ รัตตากร  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  5820710042@email.psu.ac.th    
1444    5820710046   อายูซะห์ สาแม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  ayusah39@hotmail.com    
1445    5820710053   พริมา อินทะรัตน์  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1446    5820710060   ธันวัตถ์ เพ็ชรสวัสดิ์  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  gentesics01@outlook.com  0824298220  
1447    5820710076   ไซนับ สะอะ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  sainab.637@gmail.com  097-709010  
1448    5820710077   อรุณี หนูลิเต๊ะ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  aruni-nuli@outlook.com    
1449    5820710080   นารีมะห์ นอจิ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  582010080@gmail.psu.ac.th    
1450    5820710084   มิสบะห์ หะยีสาเมาะ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  missbahh.55@gmail.com    
1451    5820710085   ซัลมา สุขมาศ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์      
1452    5820710088   หทัยรัตน์ สิงห์เล็ก  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  hathairat_iwing@hotmail.co.th  0872703208  
1453    5820710092   กูอาซิส กาแม  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์      
1454    5820710095   ชยาภรณ์ สมนึก  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  oilzii@outlook.co.th  0858937075  
1455    5820710102   เบญจมิน แดงแก้ว  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์      
1456    5820710106   มาเรีย เจ๊ะลี  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  conan.39039@hotmail.com    
1457    5820710110   สุพัฒตรา เตชะวรรณโต  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  bowgyii2539@gmail.com  0872703208  
1458    5820710115   ฮุสนา บือโต  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1459    5820710118   นาซีฟะห์ สิกะ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  -    
1460    5820710125   กิตติศักดิ์ มรรคาเขต  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  bios_04492@hotmail.com  0904762210  
1461    5820710134   นิติธร สระศรี  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์    0843006785  
1462    5820710140   ฟัยซอล แบเลาะ  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  dedeson.1819@gmail.com  098-017807  
1463    5820710148   ยิฟฟรี พจนเดชาวงศ์  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  yif_mote@hotmail.com  0848452020  
1464    5820710149   รุสนีดา มูยา  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  muya8531@gmail.com  0856718531  
1465    5820710154   สุรัถยา ภัทรพงศ์พันธ์  การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์      
1466    5820710167   ซูไบดะห์ ขะเร็มดีเยาะ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1467    5820710169   ญาสะมีน ซามัน  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์      
1468    5820710173   นิซิกรี สะ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1469    5820710176   นูรมา สามะ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  -    
1470    5820710183   มาริสา แวนาฮะ  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์      
1471    5820710185   มูฮัมหมัดฟาอีซ เจ๊ะยะปา  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  11    
1472    5820710192   อนิตา สิเดะ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์      
1473    5820710196   อาสมะ สาแม  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  -    
1474    5820710200   จิตรา ยีบากา  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  jittra.pla26@gmail.com  0632145331  
1475    5820710210   นัจมาย์ ตีมุง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  race1star@gmail.com    
1476    5820710211   นัศริน เหมจำ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0897390640  
1477    5820710215   นูรอีซะห์ สอแล๊ะ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  5820710215@gmail.psu.ac.th    
1478    5820710216   นูรไอนี สะนิวา  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  nanee_kids@hotmail.com  0936632065  
1479    5820710223   ลีนา เจ๊ะการ์  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  linanana4787@gmail.com    
1480    5820710226   สุนีตา ดือราแม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  nurma_zam@hotmail.com  0937621396  
1481    5820710227   สุภาภรณ์ อารง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  Supaporn8669@gmail.com  0817780453  
1482    5820710237   ซาลีฮะห์ กาโฮง  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  5820710237@gmail.psu.ac.th    
1483    5820710239   ซูไฮดา กะดะแซ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  suraila.619@gmail.com  0883967711  
1484    5820710244   นินูรฮา มะมิง  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์      
1485    5820710249   พีรพล ชูพรหม  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  lovesis_1914@hotmail.com  0934598836  
1486    5820710251   ภัทชรีน่า จำเริญลาภ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  5820710251@gmail.psu.ac.th    
1487    5820710252   ภูริชญา ปลอดปล้อง  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  5820710252@gmail.psu.ac.th    
1488    5820710254   มะลิสา สังแทน  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  5820710254    
1489    5820710256   มูนีเราะห์ กากอง  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1490    5820710261   สุนิษา สมเชื้อ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  5820710261@gmail.psu.ac.th    
1491    5820710262   สุไรดา ดีเย๊าะ  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  mass-nice@hotmail.com  0936765874  
1492    5820710269   ฮานิสร์ บินเด็ง  นโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์  nis_nis29@hotmail.com  0848544331  
1493    5820710270   มูฮำหมัดอามีน จะปะกียา  การปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  -    
1494    5820810001   สนั่น บุญสินชัย  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี      
1495    5820810002   กมลรัตน์ นวลศรี  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1496    5820810004   ซัซวานี มัธยสุนทร  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1497    5820810005   ซีตีมูนา อาแว  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี      
1498    5820810006   ญาณิศา นิสัน  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี      
1499    5820810010   สุปรียา สังข์ทิพย์  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  5820810010@gmail.psu.ac.th    
1500    5820810012   เสาวลักษณ์ เสียงเพราะ  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  5820810012@gmail.psu.ac.th    
1501    5820810025   ตัรมีซี ดอเล๊าะ  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  5820810025@gmail.psu.ac.th    
1502    5820810026   นารีซาร์ ดาราแม  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี      
1503    5820810037   สุธิดา มะสะ  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1504    5920110001   ชญานนท์ ศรีไทย  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  chayanon444@hotmail.com  0878875089  
1505    5920110002   ธณาวดี เรืองศรี  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  whan-zz@hotmail.com  0954389589  
1506    5920110003   นภัสกรณ์ วงศ์ทิพย์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1507    5920110004   ปริญญา ดอเล๊าะ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  11    
1508    5920110005   เกณิกา พุฒดำ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1509    5920110006   ไซตง สะลูโว๊ะ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  chadkha@gmail.com  0937317560  
1510    5920110009   เกาซัร ยอดิง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  kausar_yoding@hotmail.com    
1511    5920110010   ชุติมา อิ่นแก้ว  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1512    5920110011   ซาฟีนะห์ นิยมเดชา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  safeenah4240@hotmail.co.th  0807083370  
1513    5920110012   นภัสสร ปะดุกา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์    0887553207  
1514    5920110013   นุรีซัน ปอแซ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  po.nureesun@gmail.com  0948074088  
1515    5920110014   นูรนาเดีย เจะและ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  riana_biya@hotmail.com  0937488061  
1516    5920110015   นูรร็อยมี ดอเลาะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nurroymee15@hotmail.com  0942563949  
1517    5920110016   ฟัตมีร์ สุหลง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  fatmi.psu@gmail.com  0887556700  
1518    5920110017   ฟิตรียา รัพยูร  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  fitriya5643@gmail.com  0908814935  
1519    5920110018   มารีน่า ใจดี  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  mookiiz.bm@gmail.com    
1520    5920110019   ศิริพรรณ สิรินาถการนนท์  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  beamritrfc@hotmail.com  0937183816  
1521    5920110020   สุเมธ บำรุงพงศ์  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  sumet2731@gmail.com  0940234658  
1522    5920110021   อภัชญา หยาการ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Apatchaya.2541@gmail.com  0986764602  
1523    5920110022   อาซีซี เจ๊ะเล๊าะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  azizi544@hotmail.com  0936385645  
1524    5920110023   กฤติยา แสงสุวรรณ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  krittiya.khim31@hotmail.com    
1525    5920110024   นาตียา หวันยะหวา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Nateeya859@gmail.com  0874769850  
1526    5920110025   นูรพัชรี กาเซ็ง  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Nurpatcherry@hotmail.com  0833692638  
1527    5920110027   พิชชาพร ศรีเทพ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  guitar26640@gmail.com  0879069738  
1528    5920110028   ฟาตีฮะ ลาโฮ๊ะยา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  ff.aiiaw@gmail.com    
1529    5920110029   ฟิรดาวซ์ เจ๊ะโซ๊ะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
1530    5920110030   มุสลิมะฮ์ บากา  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1531    5920110031   มูณซีเราะห์ สามะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  faymew_mun@hotmail.com  0883921036  
1532    5920110032   ยัสมีน ดารามะ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  yasmindarama@gmail.com  084-968370  
1533    5920110033   รอบียะห์ สาและ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  yahjahhh123@gmail.com  0612328580  
1534    5920110034   รัตติกาญจน์ ด้วงเกตุ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  rattikarn_1212@hotmail.com  0872870461  
1535    5920110036   อภิญญา อาดำ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  apinya.adam@gmail.com  0993188832  
1536    5920110038   อามานี ยีดอรอแม  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Amanee_29590@outlook.co.th  0936361209  
1537    5920110039   อายูซะห์ ยูโซ๊ะมายู  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  ayusah26324@gmail.com  0630870911  
1538    5920110040   อารีนา ดาหะมิ  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1539    5920110042   ฮุสนา หะยีดือราปู  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Anas_2541@hotmail.com  0937219268  
1540    5920110043   โดมีรี อีซอ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  5920110043@psu.ac.th  086-458612  
1541    5920110044   นัศรีนา สาแมแน็ง  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Pangpond_15987@hotmail.com  0872929357  
1542    5920110045   นัสเร๊าะ แยนา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ninad9179@gmail.com  0936211733  
1543    5920110046   นูรีซัน กะลูแป  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1544    5920110047   นูรีซัน กาโบะ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nurees -ky@hotmail. com  0800658038  
1545    5920110049   พาตีลาวี นาโด  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Vee-narak@hotmail.com  0612517209  
1546    5920110050   ฟาติน ลามะทา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  fatin_997@hotmail.com  0824332198  
1547    5920110051   มะยากี ปะดอ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  pada_5537@hotmail.com    
1548    5920110052   สาบีลาห์ บูวะ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1549    5920110053   อันวา มะบากอ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1550    5920110054   ซอฟียะฮ์ สุพพัต  จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  privatyfey@hotmail.com  0865973440  
1551    5920114001   ไวทยา เจ้าสาย  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  liam456dee@gmail.com    
1552    5920114002   ฮาฟีด๊ะ จังแดหวา  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  hafeedah1997@gmail.com  0874751641  
1553    5920114003   เจนตา หาญณรงค์  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์    0973486237  
1554    5920114004   ศักดา รามแก้ว  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1555    5920114005   อรรถพล ลิวัญ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1556    5920114006   นริศรา เดชาสิทธิ์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wanlovely3@gmail.com    
1557    5920114007   ธัญญลักษณ์ ไชยลาภ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  mild_face@hotmail.com    
1558    5920114008   นูรีซะห์ สือรี  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  ybdavip@mail.com    
1559    5920114010   ณิชกานต์ ทัพชัยยุทธ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  aeaenichakan123@gmail.com  0913128112  
1560    5920114011   พรสุดา อะทะษี  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  nuch.tt.402@gmail.com  0931699805  
1561    5920114012   อารีนา เจ๊ะมามะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  arina_nanalove2540@hotmail.com  0919826303  
1562    5920114013   พรสินี แก้วดวงดี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์      
1563    5920114014   เยาวลักษณ์ มานะกล้า  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์      
1564    5920114015   ฮาฟิษ กาเส็มส๊ะ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  hafid7082@gmail.com  0965306938  
1565    5920114016   กรรณิการ์ สีหมุ่น  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  lovelynarak77@gmail.com  0904848101  
1566    5920114017   ขนิษฐา จำปาหอม  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  nooplang_loveyou@hotmail.com  0980466156  
1567    5920114019   ชิษณุพงศ์ นนทิสิทธิ์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  l3l2and@hotmail.com  0876318649  
1568    5920114020   ทิชากร อินสุวรรณ์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  tichagorn5014@gmail.com  0620710724  
1569    5920114022   นูรฟาตีฮะห์ ดอเลาะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1570    5920114023   ปนิฐฐา ขาวนวล  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  muk.log@icloud.com    
1571    5920114024   ปาริตา หมัดอะดัม  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  paritata84@gmail.com  0926527988  
1572    5920114025   พัชรี นารีเปน  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  nareepen2157@gmail.com  0873932157  
1573    5920114026   พิชชาภา บุญศรี  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  pichapa6768@gmail.com    
1574    5920114027   ภัทราวดี สีแก้วเขียว  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  phattharawadee9940@gmail.com  0870321487  
1575    5920114028   ศุกรีย์ แวสะแลแม  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  dekdee_sukri@hotmail.com  0815981476  
1576    5920114029   สากีน๊ะ ปูลาประเปะ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  sakinah0452@gmail.com    
1577    5920114030   หทัยทิพย์ หวานสนิท  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  hathaithip.excellent@gmail.com    
1578    5920114031   อนิรุธ เศษระนำ    คณะศึกษาศาสตร์      
1579    5920114032   อภิชญา หนูฉ้ง  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  apichayanam.10@gmail.com    
1580    5920114033   อิดริส เหร่าหมัด  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  idris-dust@hotmail.com  0901799550  
1581    5920114034   สุพินยา สันเขาน้อย  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์    0950403718  
1582    5920114035   จรัญญา จิตรพรหมศรี  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1583    5920114036   จิดรานุช สายเสมา  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  nootchare_987@hotmail.com  0937241693  
1584    5920114037   นิตยา หมีนกาด้า  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1585    5920114038   พรศิริรัตน์ ยอดแก้ว  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1586    5920114039   พิไลวรรณ มัคพาน  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1587    5920114040   รอฮานี กามิง  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  hunny.pinkpink@gmail.com  0629744612  
1588    5920114041   วิจิตรา สุรัตน์  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  wijitra17640@gmail.com  0904807124  
1589    5920114042   อดิลัน แวเด็ง  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1590    5920114043   อัจฉรา คงแก้ว  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1591    5920114044   อับดุลเลาะ ยะมะกา  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1592    5920114045   อานีซะห์ ดาราแม  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  anisah.daramae@gmail.com  0937371993  
1593    5920114046   อาริยา ขวัญเพ็ง  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  popzaa2540@hotmail.com  0612217619  
1594    5920114047   ซัลวา อาดีหลี  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Sunwa_stp@hotmail.com  0855759404  
1595    5920114048   ธาริญา หนูบังเกิด  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wew27940@hotmail.com  0937848736  
1596    5920114049   ธีรนุช จันทะศร  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
1597    5920114051   นารีมาย์ มามะ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1598    5920114052   ภูริณัฐ เมฆมณี  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  puen2540@gmail.com  0980534160  
1599    5920114053   มัสนีย์ สุขสง่า  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
1600    5920114054   วรยา ยีแว  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  hanee607@gmail.com    
1601    5920114055   ศศิวิมล โนนทะลา  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  sasiwimol2640@gmail.com  0912044990  
1602    5920114056   สุไรดา เหม๊าะเเม  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  suraidasasa@gmail.com  0887631009  
1603    5920114058   หนึ่งฤทัย หวังพึ่งฉาย  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  salamahnasir7@gmail.com  0995372731  
1604    5920114059   อภิวัฒน์ แท่นแสง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  yen08032540@hotmail.com    
1605    5920114060   กนกวรรณ คุ้มสังข์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  oonbaw13@gmail.com  0994041314  
1606    5920114061   จรรยพร สมจริง  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  tookta_6441@hotmail.com  0980299930  
1607    5920114062   ซารีปะห์ ยูโสะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  Sareepah.sasa@gmail.com  0878832473  
1608    5920114063   ซินนีเราะห์ วาเยะ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  sinneroh316@gmail.com  0986873437  
1609    5920114064   ซิลมี มาซอ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
1610    5920114065   ณัฐวรรณ จันเขียว  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  natnat041@gmail.com  0987326690  
1611    5920114066   ติยาภรณ์ อักษรสมบัติ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  aksonsombat@hotmail.com  0615296998  
1612    5920114067   นัศรูน การีนา  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  nasroonk-nas@hotmail.com  0980847237  
1613    5920114068   นาบีละห์ นิคง  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
1614    5920114069   ฟุดัยล์ บูสู  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  fu29634@gmail.com  0888348684  
1615    5920114070   มนตรี ศรียาน  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  montri212121@gmail.com  0869624315  
1616    5920114071   มารีน่า หลังเกตุ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  lang_ket@hotmail.co.th  0980542865  
1617    5920114072   รุสณีดาห์ อาแซ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์    0612296359  
1618    5920114073   วรรณิสา มูเก็ม  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  wannisawm@hotmail.com  0831851322  
1619    5920114074   วริสรา สินทรัพย์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  warissara.035@gmail.com    
1620    5920114075   วันมีนา อินตัน  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  Wanmeena2540@gmail.com  0986922779  
1621    5920114076   อาปีปะห์ อาลี  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  apipah.003@gmail.com  0980136603  
1622    5920114077   จันทกานต์ พิชัยหอ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  palmmy.110440@gmail.com  0876336869  
1623    5920114078   ซุลกิฟลี บาราเห็ง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  Zulkiflifatani@gmail.com  0887864581  
1624    5920114079   ซูลฟีย์ อับดุลมายิส  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  Sulfee_14@hotmail.com  0800372046  
1625    5920114080   ณัฐริกา คงบันนึก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์    0879915095  
1626    5920114081   นัดดามาศ จงราบ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  Kaejongrab@gmail.com  0937469783  
1627    5920114082   นิธิวดี ภู่ดอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  bombow710@gmail.com  0612123912  
1628    5920114083   นิรุทธิ์ ช่างเหล็ก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  changlek.ith@gmail.com  0620890137  
1629    5920114084   นูรีซัน หะแว  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  nama_takda16@hotmail.co.th  0812765209  
1630    5920114085   นูรีซา เจ๊ะแน  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  nureesa.ncc@gmail.com  0952030837  
1631    5920114087   มูฮำหมัดนาอีม สาและ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  naeym_za@hotmail.com  0824341757  
1632    5920114088   โมฮำหมัด อับดุลมานิ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  bangpu52@gmail.com  0887751512  
1633    5920114089   ยามีละห์ กาเซง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  yamee_lah11@hotmail.com  0980282182  
1634    5920114090   ยาวารี รือแม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  yawareerm@gmail.com  0904780556  
1635    5920114091   วานิชนันท์ หอมหวล  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  ,wanichanan70@gmail.com  0936902327  
1636    5920114093   แวซูฟียะห์ หะยีสามะ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  sufiah_ha@hotmail.com  0923537131  
1637    5920114094   อารียา วาเด็ง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  areeya.wadeng@gmail.com  0993129516  
1638    5920114095   ฮาลีเม๊าะ สมาแอ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  Halimah_sw@hotmail.com  0828202133  
1639    5920114096   ฮุสนา อาเล็ม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  na_nana10082    
1640    5920114097   นิภาวี นิแว  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์      
1641    5920114098   บุญญาธิการ ตู้ดำ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  bt112394@gmail.com  0966343528  
1642    5920114099   ปาจารี บุญรัตน์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  11    
1643    5920114100   ไพรัตน์ บัวทอง  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  outpairat101@gmail.com  0945857654  
1644    5920114101   ฟารีดา ขาวเขาใคร  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  fareeda_ioi@hotmail.com  0880466094  
1645    5920114102   มาซีเตาะ ตาเละ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  mst_1571@hotmail.com    
1646    5920114104   อรวรรณ อุทัยรังษี  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์      
1647    5920114105   อัซรีย์ ยอ  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  asree_2541kolok2@hotmail.com  0805510417  
1648    5920114106   อาริยา เชยบัวแก้ว  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  ariya40.pt@gmail.com  0986836952  
1649    5920114107   อิทธิกร ดารามาลย์  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  itikorn5476@gmail.com  0926616985  
1650    5920114109   ฮานีฟ สาแม  คณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  amaas1234@gmail.com  0831868131  
1651    5920114110   ซาจีน่า ขุนจิต  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  sajeena.naa@gmail.com  0913141296  
1652    5920114111   ณัฐกานต์ บัวมีกลิ่น  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1653    5920114112   นูรอัสมี สาและ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  keen_asmi_mimi@hotmail.com  0630874158  
1654    5920114113   พรพิษณุ สิงห์อินทร์  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  Ponpinu  0611948387  
1655    5920114114   พิทวัส สัณฑะมาศ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  pittawat1234@hotmail.com    
1656    5920114115   พิมพ์วิมล คงขำ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1657    5920114116   อัสมะห์ ฮายีเต๊ะ  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์      
1658    5920114117   อัสมินทร์ บูเอียด  เคมี  คณะศึกษาศาสตร์  min000999@gmail.com  0950801771  
1659    5920114118   ณัฐธีรา เทวยุรัง  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
1660    5920114119   ณัฐสุดา เกิดสุวรรณ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Lovepooky212@hotmail.com  0872845156  
1661    5920114120   นุชจรีย์ สาลำ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  Hodee1717@gmail.com  0869555389  
1662    5920114121   นูไรน์ ง๊ะสมัน  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  nolispe.hp@hotmail.co.th  0936747493  
1663    5920114122   ลุคมาน สะมาโระ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  lqlmanl010@gmail.com  +666129164  
1664    5920114123   สานียา มะเละแซ  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  saneeyamalehzay@gmail.com    
1665    5920114124   สุนิสา หวังผล  ชีววิทยา  คณะศึกษาศาสตร์      
1666    5920114125   กอมารียะห์ อาลี  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  5920114125@email.psu.ac.th  0913094826  
1667    5920114126   คอลีเย๊าะ บาทะลา  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  5920114126@email.psu.ac.th  0932938019  
1668    5920114127   ซามีลา สะแลแม  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
1669    5920114128   ซุลซีลาตี กาโฮง  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  zulzila7077@gmail.com  0612267291  
1670    5920114129   เบญจมาภรณ์ ชูภักดี  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  choopakdee_123@outlook.com  0613726406  
1671    5920114131   วีระพล สวัสดิวงค์  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  piaw.weerapon@gmail.com  095-753902  
1672    5920114132   สิริมา หิมะเซ็น  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์      
1673    5920114133   อัสวาณี ซาลีซิง  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  navaf_3313@hotmail.com  0937283540  
1674    5920114134   อิลมี แมจิ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  elmee088@gmail.com  0883928872  
1675    5920114135   ฮานีซะห์ มายิ  ฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  haneesah_mayi@outlook.com  0623390981  
1676    5920114136   กิติวรรณ เตยแก้ว  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  ouhhh@gmail.com  0972903654  
1677    5920114137   ธิดารัตน์ ชนะสิทธิ์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  zoozee210@gmail.com  0936422286  
1678    5920114139   วริยา มุขตา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  Wariya_Mukkhata2656@hotmail.com  0980813384  
1679    5920114140   วันนูรฟัสริน แวยูหัน  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  wannurfasrin@gmail.com  0929574644  
1680    5920114142   อิฮซาน นิทอง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  ihsan_1480@hotmail.com    
1681    5920117001   กนกพิชญ์ รอดเนียม  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    0822613588  
1682    5920117002   ประภัสสร โมหะหมัด  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sofia.nurul59@gmail.com  0936844791  
1683    5920117003   ศศิวิมล ทองประพันธ์  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sasivimon_pu@outlook.co.th  0630650932  
1684    5920117004   นิมะห์ มะสาวา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1685    5920117005   อิลฮัม สะตียา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ilham_317@hotmail.com  0936080324  
1686    5920117006   ซุบฮี สะแลแม  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    0934189399  
1687    5920117007   จันทร์จิรา หยังกุล  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  helly.391@gmail.com  0612182530  
1688    5920117008   ชลิตา คงอินทร์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  pkckcu1234567@hotmail.com  0637980528  
1689    5920117009   ศุภรัตน์ นามสุข  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  beabea.namsuk@gmail.com  0962527967  
1690    5920117011   ซีตีปาตีเม๊าะ สายนุ้ย  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  seetee123@outlook.com  0985754981  
1691    5920117012   ศิรประภา แสนเสนาะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  bee-nyoe9@outlook.com    
1692    5920117014   ชนิดา ภิรมรักษ์  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  kamoknow2540@gmail.com  0936845046  
1693    5920117015   ณัฐพงศ์ สุขสง  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nattapongsuksong539@gmail.com  0892181136  
1694    5920117016   ตัสนีม มะเส็ง  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  niim2540@gmail.com  0873902841  
1695    5920117017   ชนาพร เพ็งจันทร์  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Chanaporn.g7@gmail.com  098-047803  
1696    5920117018   ชิษณุพงศ์ อิทธิสัน  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Chitsa45@gmail.com  0969835401  
1697    5920117019   สุธาทิพย์ ณะภัยรี  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Nub.suthathip@gmail.com  0937417137  
1698    5920117020   ชาคริต แดงเรือง  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  mos_loveyui@hotmail.com  0887926966  
1699    5920117021   กุลธิดา คงอ่อน  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  mildkullatida2824@gmail.com  0924099535  
1700    5920117022   คอนีตะห์ ตาเยะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nitakhanitah@gmail.com  0928289331  
1701    5920117023   ชนิกานต์ คลังข้อง  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Kannymelodyz@gmail.com  0897378759  
1702    5920117024   ชนิกานต์ ปล้องคง  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  chanikarn_112@hotmail.com    
1703    5920117025   ซารีดา สันลิหมีน  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sareeda1997@gmail.com    
1704    5920117026   ซูไรดา ซีนา  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  -    
1705    5920117028   ธิดารัตน์ ศรีอุดม  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Thidarat454545@hotmail.com   085786819  
1706    5920117029   นัสริน วาโด  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nus_tuqwa@hotmail.com    
1707    5920117030   นัสรีนา สามะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1708    5920117032   มนต์ทิพย์ หลงสะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Kaew. 40@hotmail. Com  0936240061  
1709    5920117033   ยุมลา บินรอโสน  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  yumla306@hotmail.com  0936807609  
1710    5920117035   สงกรานต์ สุเหร็น  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Songkran5555@hotmail. Com  0908735218  
1711    5920117036   อนงค์นาถ ปรางดำ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Namklue9@gmail.com    
1712    5920117037   อาดัม แลบา  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  adam_lris@hotmail.co.th  0937345766  
1713    5920117038   อาวาตีฟ สาและ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1714    5920117039   กรอ้อม ช่วยนุกูล  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sai_love1@hotmail.com  0862886174  
1715    5920117040   กัสนีญา อูมา  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  kass-nee@hotmail.com  0822763573  
1716    5920117041   กัสหม๊ะ เวาะมา  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  kas-dia@hotmail.com  0848982375  
1717    5920117042   เจนจิรา เพ็ชรบูรณ์  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sarawutarm092@gmail.com  0922213169  
1718    5920117043   ณัฐการณ์ บุญรงค์  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nattakan2936@gmail.com  0915312936  
1719    5920117044   นาซือริน บือราเฮง  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  naserin_99@hotmail.com  0615652839  
1720    5920117045   นูรมุสตากีมา ดอเลาะ  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1721    5920117046   ปาริชาติ ปานเขียว  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Par_9397@outlook.co.th  0980582908  
1722    5920117049   วันรายา แย้มจังหวัด  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  haneyone1997@gmail.com  0936307693  
1723    5920117050   วันวิสา บัวแก้ว  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wanwisa691@outlook.coom  0830625574  
1724    5920117051   แวฮามีด๊ะ แวสะมะแอ  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  waehamidaw@gmail.com  0932121192  
1725    5920117052   ศรายุธ สุวรรณชาตรี  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  -  0943207389  
1726    5920117053   สิริยากร สายจันทร์  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  numy303@gmail.com  0901605863  
1727    5920117054   สุกัญญา ทับแก้ว  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  lovebenz48@gmail.com  0986700646  
1728    5920117055   สุจิตรา คชผล  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  lukkad_sujittra@hotmail.com  0836900381  
1729    5920117056   จักรกริช จิตรล่องลม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  tor_4181@hotmail.com  0956585975  
1730    5920117058   นูรยานี อาแว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nuryanee123@gmail.com  0937902340  
1731    5920117059   นูรฮายานี ยาญอ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Yanee. Yayor@gmail.com    
1732    5920117060   นูรีดา เจ๊ะกาเดร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Nureeda954@gmail.com  0878996253  
1733    5920117061   นูรีดา ล่าเต๊ะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1734    5920117062   วันอารีฟ สะมะแอ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1735    5920117063   สโรชา แอเด็น  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    0935762039  
1736    5920117065   กันทรากร กุศลรักษ์  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1737    5920117066   กูอาดีลัน กูจินามิง  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Kuadilan204@gmail.com  0936899051  
1738    5920117067   ธนกิจ เทพลักษณ์  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ThanakitTappaluk@outlook.com  0935754562  
1739    5920117068   นนทิยา บุญรงค์  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nontiya8503@gmail.com  0806478503  
1740    5920117069   พนิดา สุขยัง  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  panida05022540@hotmail.com  0973459947  
1741    5920117072   ฟิรดาว มามะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    0800350661  
1742    5920117074   วรัญญู จันทร์หอ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  dom444@hotmail.com  0894710718  
1743    5920117079   ซูไรดา มูดิง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  suraida46949@gmail.com  0614570658  
1744    5920117080   ณัฐจิรา ศรีหมูด  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  5920117080@psu.ac.th  0943166861  
1745    5920117081   ต่วนโนรซีลา ตูวันลอเซ็ง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Tuannorsila@hotmail.com  0900951698  
1746    5920117083   นูรีซัน กะลูแป  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nureesun_2540@hotmail.com    
1747    5920117084   อัสหมะ เจ๊ะแม  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  asmah747@gmail.com  0622171624  
1748    5920117085   อามีเราะห์ ดาโอะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ameerohdaoh@gmail.com    
1749    5920117086   อีซมีนนี กากะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ismin_nie@hotmail.com  0887863752  
1750    5920117087   อุซัยนีย์ มะซู  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  kseam1818@gmail.com  0936275960  
1751    5920117088   กรวิชญ์ หลักเพชร  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  san_33436@hotmail.com  0816079471  
1752    5920117089   กรวิชญ์ เอียดจุ้ย  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  Korawit37@hotmail.com    
1753    5920117090   การะเกด ชัยแดง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  karaket_22@hotmail.com  0914598736  
1754    5920117091   ชนนิกานต์ กรดเต็ม  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  air_33510@icloud.com  0918213028  
1755    5920117092   ซาวาณี ปูเตะ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  nunee2751@hotmail. com    
1756    5920117093   ดารารัตน์ เอี่ยวสานุรักษ์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1757    5920117094   นัจมีย์ แวดาย๊ะ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์    0937357490  
1758    5920117095   นาเดีย ขาเดร์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  5920117095@email.psu.ac.th    
1759    5920117096   น้ำเพชร ณ พัทลุง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์      
1760    5920117097   นูรอายนี ยูโซะ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์      
1761    5920117098   ปนารัตน์ ทองคำ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  prim.lovely@hotmail.com  0844421769  
1762    5920117099   พุธิตา บุญสนอง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  mameawexotic@gmail.com  093-581489  
1763    5920117100   มะรอวี เจ๊ะอุมา  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  marowi@hotmail.co.th  0936050538  
1764    5920117101   มะลิษา หมีนแดง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
1765    5920117103   ยุวภา จันทร์ทองทิพย์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  samanicesung@gmail.com  0893793449  
1766    5920117104   วัลคุ์วดี อุบลสุวรรณ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  modwadee123@gmail.com  0836521736  
1767    5920117105   ศิริวรรณภา สมศรีมี  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  beerwan.wnp@gmail.com  0879558227  
1768    5920117106   อับดุลการีม สือนิ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์    0986703983  
1769    5920117107   อัสมาอ์ หะยีอาแว  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  asma.aa1220@gmail.com  081-328798  
1770    5920117108   อาโนว์ ใบเก็ม  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  anow.edu@gmail.com  0631394782  
1771    5920117109   อำไพ หลังแดง  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์      
1772    5920117110   กิฟนันท์ ดอนิ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์   Naanwillylove@Gmail.com  0611830294  
1773    5920117111   ญาสุมินทร์ แกล้วทนงค์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์      
1774    5920117112   ฐิตินันท์ สามแก้ว  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์      
1775    5920117113   เดียนา แวดอเลาะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  girlss_dear@hotmail.com    
1776    5920117114   นัสรียา หลีมานัน  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  natsareeya.317@gmail.com  0824285853  
1777    5920117116   นาวฟัล ครู  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  nowfal_sasa@hotmail.com  0919791703  
1778    5920117117   นิฟารีดา บือราเฮง  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  nifada_ii@hotmail.com  0828317990  
1779    5920117118   นิสรีน แวเด็ง  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  rose_reen@hotmail.co.th  0836394141  
1780    5920117119   ปิยะวัตร สิงละเอียด  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  5920117119@email.psu.ac.th  0950294613  
1781    5920117120   วริศ บัวเรือง  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  lossomam@gmail.com  0805474942  
1782    5920117122   สุชาดา พุ่มพวง  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  bbss1427@hotmail.co.th    
1783    5920117123   อภิชญา ชอบผล  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  apitchaya295@gmail.com  0908787295  
1784    5920117124   อัฟนาน ดอเล๊าะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  afnandolah1309@gmail.    
1785    5920117125   อามาณี อาแซบาก้า  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  amnie171@gmail.com  0980216980  
1786    5920117126   นูรเรีย มะหนิ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nurria608@hotmail.com    
1787    5920117127   ฟาริดา มะหมัด  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ้farida_mamad@hotmail.com    
1788    5920117129   อดิศร พรเจริญวิโรจน์  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  bannk99@gmail.com  0864835964  
1789    5920117130   อรจิรา ศรีงาม  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Onchirasringam@gmail.com  0936784470  
1790    5920117131   อูมัยมะห์ หามะ  ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  baba16232@gmail.com  0999210295  
1791    5920117132   ณัฐสิทธิ์ แหล๊ะอี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  filn.mamo@gmail.com  0904944393  
1792    5920117133   นพลักษณ์ รัตนอุบล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  noppalak18@gmail.com  0831834795  
1793    5920117134   นัซวาห์ กาเจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1794    5920117135   นูรอามีรา ยะโกะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    0847495614  
1795    5920117137   ปาริสา สะนิ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Za_kz@hotmail.com  0958815382  
1796    5920117138   ฟัฏมาวาตี จีนารง  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  fat_cutety.2006@hotmail.co.th  0874766270  
1797    5920117139   ฟัรฮานะฮ์ สาเอียด  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1798    5920117141   วรรณิษา รัตนไชย  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Tangmo9599@gmail.com  0887586936  
1799    5920117142   แวสามีลา ยูโซะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Weasamilayusoh@gmail.com  0899754164  
1800    5920117143   สุไลดา เพ็งโอ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1801    5920117144   อรญา เตาวะโต  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  o-raya_nuch@hotmail.com    
1802    5920117145   อรัญญานุช อามะ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Noot22_@hotmail.com  0612386530  
1803    5920117146   อัจลาลีย์ ไมมะหาด  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    0950429291  
1804    5920117149   ซัยนุดดีน เจ๊ะเต๊ะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1805    5920117150   ซาฟีอีย์ หะยีดือราแม  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  safeeie_hj@hotmail.com  0980304393  
1806    5920117152   นูรไอนี วาเลาะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Nurainee0461@hotmail.com  0936754590  
1807    5920117153   เฟาซาน หวังโสะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  fw.imagines711@gmail.com  0980731895  
1808    5920117156   ภูธเรศ คงแก้ว  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  phutarat912@gmail.com  0998702503  
1809    5920117158   ศิวกร ศรีพุทธคุณ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  coat2541_tt@hotmail.com  0906030331  
1810    5920117159   ศุภกร นาคทับทิม  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  kodnepper@gmail.com  0959347083  
1811    5920117162   อารีฟิน สาแล๊ะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1812    5920117164   กุลพิมพ์ กัลยาภิรักษ์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์    0979415336  
1813    5920117165   จิตตา กิจค้า  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  5920117165@gmail.psu.ac.th    
1814    5920117166   ณัฏฐณิชา เส็นบัติ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์      
1815    5920117167   ณัฐธิดา เพชรสงคราม  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  noeynatchara@hotmail.com  0953987361  
1816    5920117168   นวพล ดำพิทักษ์  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  Nawapholbeer@gmail.com  0620738464  
1817    5920117169   นูรียา แดงงาม  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์    0888348714  
1818    5920117170   บุษณีย์ ยูโซ๊ะ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  but266144@gmail.com  0830658242  
1819    5920117172   ยศวจี อย่างดี  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  zaerk.yiyi@gmail.com  0813968865  
1820    5920117173   อัสมาตร ยายอ  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  5920117173@email.psu.ac.th  099-901858  
1821    5920117174   ฮูไวนา สูแป  ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  huna.huwaina@gmail.com  0936050550  
1822    5920117175   ชลิดา บ่อม่วง  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  loveaplus@hotmail.com  0979277568  
1823    5920117176   ซัซวานี ยูโซะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  ssoonnyy1210@hotmail.com  0979754324  
1824    5920117177   ซัลมา เหย็บบุรินทร์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์      
1825    5920117178   ฐิติพร ดอกพุฒ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  thi0987033428@gmail.com    
1826    5920117179   อามานี แวอาลี  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  amanee21@gmail.com  0863651373  
1827    5920117181   ตรงศรม์ หมัดสะแหล๊ะ  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  trongsorn.39@hotmail.com  0936375750  
1828    5920117182   ตัสนีม หะยีอับดุลเลาะ  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  tasneem.hjadl@gmail.com  0906856258  
1829    5920117183   ฟาดีละห์ นิสะนิ  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nisnis2540@gmail.com  0812752454  
1830    5920117184   วาสนา คำมั่นประสิทธิ์  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wadsana.la@gmail.com  0896568816  
1831    5920117185   ฮุสณี ลาเต๊ะบือริง  ศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1832    5920117186   กานต์ธีรา นุ่มอินทร์  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    0936609979  
1833    5920117187   เกสราพร ฉิมเรือง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  janechimruang@outlook.com  0949673732  
1834    5920117188   จิรวรรณ บำรุงพานิช  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  hong_1479@hotmail.com  0620694364  
1835    5920117189   ชุติมา คงสวัสดิ์  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1836    5920117190   ซามีลา สาและ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sameela11la@gmail.com  0879676894  
1837    5920117191   ดวงฤทัย ขอบคุณ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  pangduang2540@gmail.com  0636282042  
1838    5920117192   ดีน่า ซูซามา  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Deenana001@gmail.com  0980847145  
1839    5920117193   นูรมี ดะเจะตู  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  meej0906@gmail.com  0901629698  
1840    5920117195   นูรไฮดา หะยีเจะเฮง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nurhidahayiceaheng@gmail.com  0980646864  
1841    5920117196   นูรีซา ดาโอะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  nureesa28112@gmail.com  0806485987  
1842    5920117198   ฟาตีฮะ สาเม๊าะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ability2539@gmail.com  0913166365  
1843    5920117199   มาซีเตาะห์ หะยีนิมะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1844    5920117200   รอกีเยาะ ยูโซ๊ะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  rokeeyoh613@gmail.com  0830526110  
1845    5920117201   ราตีกา เสะอุแต  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  rateekasaeutae@gmail.com  0915269474  
1846    5920117202   รุสมี เจะดือราแม  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  senyumindah0111@gmail.com  0958977127  
1847    5920117203   วารดา เบ็ญโกบ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  wawa.warada@gmail.com  0936455186  
1848    5920117204   ศัลยา แวสะมะแอ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      
1849    5920117205   สุวิมล เอียดวงค์  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sagiina12@gmail.com  0937180980  
1850    5920117206   สุไฮนี ซีฮัตตี  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  sihattisuhaini@gmail.com    
1851    5920117207   อรีณา ลาหิง  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  areena5.609@gmail.com    
1852    5920117208   อามีมีย์ เจ๊ะหะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  xusniyd@gmail.com  0863490546  
1853    5920117209   อาลามียะห์ แวกือจิ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  alamiyah000@gmail.com    
1854    5920117210   อุสมี กอหลำ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ุุusmee7@gmail.com  0873972974  
1855    5920117211   ฮัสซันน่า มะสะอะ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  moomin8740@gmail.com  0987857687  
1856    5920117212   มูไฮมีน ดาโอ๊ะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  Muhaimindao@gmail.com    
1857    5920117213   ตีฟานี เจะเตะ  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์    0936631399  
1858    5920117214   นูรอาฟีฟัฮ กาเดร์  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์    0612463315  
1859    5920117215   นัศรุดดีน สุมาลี  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  snasruddeen@gmail.com  0611846244  
1860    5920117216   ณัฐวลีย์ แกสมาน  ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  beelovepoppy@gmail.com  0869627836  
1861    5920117220   นูรียา หลังเถาะ  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  -  0986028537  
1862    5920117224   สุพรี สะบูดิง  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    0848563653  
1863    5920117225   อภินันท์ หนูมณี  พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  Apinan2540@gmail.com  0936344607  
1864    5920117227   มูฮำหมัดนาอีม สาและ  สุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  naeym_za@hotmail.com  0824343175  
1865    5920200001   YU LU    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1866    5920200002   YAO LI    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1017651293@qq.com    
1867    5920200003   YIDAN YUAN    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1868    5920210001   ยัสมี เยงเลาะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mamee6680@gmail.com  0887913766  
1869    5920210002   อัลฮาดีย์ โต๊ะเด็ง  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hadee2541@hotmail.com  0831689556  
1870    5920210003   ญัสมี กระโด  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mee_kb@hotmail.com  0814784696  
1871    5920210004   สุปวีณ์ เชื่องยาง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  supawee1997@gmail.com  0930271185  
1872    5920210005   ชามิล หญ้าปรัง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  chamil_yahprung@yahoo.com  0866664529  
1873    5920210006   ฟาดิล แบเลาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fbaeloh@hotmail.com    
1874    5920210007   ณัฐกมล เบญจกุล  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lexkay_zaka@hotmail.com  0907172411  
1875    5920210008   ทรายแก้ว โอรพิน  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  saikaew0816@gmail.com  0945812440  
1876    5920210009   อิศรา สุทธิชี  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1877    5920210010   อรดา เต็มพร้อม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  naruk_may13@hotmail.com  0872968118  
1878    5920210011   ฐานิดา จั่นเอียบ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nan_nd2540@hotmail.com  0938419403  
1879    5920210012   รัชนี ดวงมณี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  tak-tak_yala@hotmail.com  0862942607  
1880    5920210013   วาตี เจ๊ะเต๊ะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  va_pooh186@hotmail.com    
1881    5920210014   นัทธพงษ์ ศรีนวล  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nut555333@gmail.com  0896559541  
1882    5920210015   นิชนันท์ การิกาญจน์  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1883    5920210016   อนุรักษ์ มุซายี  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  B_BALL273@HOTMAIL.COM  0980671727  
1884    5920210017   ธัญชนิต สุวรรณจาง  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Thanchanitsuwanjang@gmail.com  0967136553  
1885    5920210018   สยมพร เดชพิชัย  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sayomphon2540@gmail.com  0950609490  
1886    5920210019   อริศรา นพวงศ์  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fontab854@gmail.com  0829941854  
1887    5920210020   ซูปียะหื การี  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5920210020@psu.ac.th  0808099850  
1888    5920210021   วรัญญา แสงอรุณ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sariya_ya01@hotmail.com  0950580038  
1889    5920210022   ศศินา ทิ้งไว  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Tst_sasina@hotmail.co.th  0612146642  
1890    5920210023   นิชนาถ การิกาญจน์  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ืnitchanart1997@hotmail.com  0998643827  
1891    5920210024   วัสลัน โส๊ะสันสะ  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sohsansah_sss@hotmail.co.th  0996695329  
1892    5920210025   ศุภกานต์ อินเจียม  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  marymiw1@hotmail.com  0936835187  
1893    5920210026   ฮาบีบะ น้อยทับทิม  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sibeeza@gmail.com  0631412672  
1894    5920210027   ณัฐมล สุวรรณเจริญ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nat-tamonzill1@outlook.com  0950931291  
1895    5920210028   วสันต์ สร้อยระยับ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  terminal_40@hotmail.com  0907122996  
1896    5920210029   จริยาภรณ์ ขันธศักดิ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aus_mah85@hotmail.com  0863992990  
1897    5920210030   มารียัม มะแอ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1898    5920210031   จิตรวรรณ เทศนอก  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Jittrawan76@gmail.com  0936920224  
1899    5920210032   ฮาญา สะดี  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0916392952  
1900    5920210033   ซารีนา บาฮะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sareena.41256@gmail.com  0984329565  
1901    5920210034   รุสณา หยงมะเกะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nongna_121540@hotmail.com  0913402609  
1902    5920210035   วิศรุต ถวายเทียน  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Tawaithian11@gmail.com  0937640423  
1903    5920210036   ซารีนา วะตะกี  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  careena2540@gmail.com  0937393263  
1904    5920210037   มารีแย หวันเยะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mareeyaeclub@gmail.com    
1905    5920210038   นาดีญา มิงสะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  na.dia_14@hotmail.com    
1906    5920210039   มุสลิมมะฮ์ บือซา  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  muslimmah_59@hotmail.com  0879682964  
1907    5920210040   อัคลีย์มาน อินนูยูซี  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  akleeman_5028@hotmail.com  0612013906  
1908    5920210041   กัลยา บาวแดง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Kanlaya-5402@hotmail.com  0900021557  
1909    5920210042   เกสรา ปุรินทราภิบาล  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ketsara4717@gmail.com  0941274717  
1910    5920210043   ชญานิษฐ ชนะสิทธิ์  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Baitoey2555@gmail.com  0954874265  
1911    5920210044   ชนาพร นวลทอง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nongpleng2540@hotmail.com  0957874229  
1912    5920210045   ชัยธวัฒน์ คงประพันธ์  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  peeterkam@gmail.com  0624093321  
1913    5920210046   นิตย์รดี ยิ้มอ่ำ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Junior17skyblue@gmail.com  0813670098  
1914    5920210047   นูรอาฟีดา อูเซ็ง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0881714255  
1915    5920210048   โนรฮายาตี หะยีแวสะมะแอ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  teetie1997@gmail.com  0937091217  
1916    5920210049   มิสบะห์ โต๊ะอาลี  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  misbah.zaa@gmail.com  0807035326  
1917    5920210050   สาลีมะฮ์ ซา  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  saleemah-sa@hotmail.com  0622022172  
1918    5920210051   อะห์ลัน มะซอ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  narak_lalalovebie@hotmail.com    
1919    5920210052   อักรอม ยูโซ๊ะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  akrom5153@gmail.com  0969255020  
1920    5920210053   อุไรวรรณ แท่นแก้ว  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  bscorpian28@gmail.com  0936868922  
1921    5920210054   กฤติยาภรณ์ ดำช่วย  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
1922    5920210055   จิราพร ขุนเจริญ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  gapjiraporn@gmail.com  0827317078  
1923    5920210056   จุฑามาศ เทพทอง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  zomjuk62@gmail.com  0980205234  
1924    5920210057   ซอเฟีย สะนิ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sofea396874@gmail.com  0987320201  
1925    5920210058   บุญยดา แก้วละเอียด  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1926    5920210059   เบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ben-benjarat@hotmail.com    
1927    5920210060   พัชรา เจ๊ะอาแว  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pcheawae@gmail.com  0824201371  
1928    5920210061   พีรวิชญ์ มณีฉาย  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  peehope9731@gmail.com  0908756311  
1929    5920210062   ฟาตีฟ อูมา  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Anafateef@gmail.com  0994782995  
1930    5920210063   ยาซูมี ดือเลาะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mimee1997@gmail.com  0622349871  
1931    5920210064   รอยพิมพ์ เพ็งศรี  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  bc3651235@gmail.com  0929245135  
1932    5920210065   วรางคณา ราชแก้ว  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  gift.ratkaew@gmail.com  0911671196  
1933    5920210066   วาตี สะมาแอ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0887992764  
1934    5920210067   ศศินา จันทรเสนากุล  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  0883905207  
1935    5920210068   สุจิตรา มาลารัตน์  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  0958970215  
1936    5920210069   สุริยา เวลาดี  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Suriyawaladee@gmail.com    
1937    5920210071   กูนัสวาตี นาราวงศ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kunaswatee01@hotmail.com  0612143505  
1938    5920210072   ซูนีตา มฮำมัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0980478923  
1939    5920210073   ณัฐกมล ชูแก้ว    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0950395845  
1940    5920210074   นาวิตา มะซาลี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mook_nawita27@hotmail.com  0941589631  
1941    5920210075   นุรฮายาตีร์ สัจจารักษ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurhayatee6977@gmail.com  0913105051  
1942    5920210076   นูรฟาตีฮะห์ ดือราแม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0807091632  
1943    5920210077   นูรียะห์ หลีสัน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nureeyah_13358@hotmail.com  0611799038  
1944    5920210078   ปฏิภาณ บูเอียด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1945    5920210079   ปวริศา รักขิโต    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1946    5920210081   ยัศมินทร์ บินซอเฮาะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Min1_2541@hotmail.com  0987408240  
1947    5920210082   วรัญญา คิดรอบ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  warunyakidrob@gmail.com  0931935624  
1948    5920210083   แวอัสนีย์ เจะมะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Hanah_za1990@hotmail.com  0936161517  
1949    5920210084   ศศินา ตาหลี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ying_6515@hotmail.com  0987076113  
1950    5920210086   ศุภานัน บำรุงพันธ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Baitoey-za@outlook.com    
1951    5920210087   ศุภิสรา หนูฤทธิ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jay_supisara@outlook.co.th  0887849322  
1952    5920210088   หวันสารีนา ปะดุกา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1953    5920210089   อภิสรา มาสะพันธ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fon_89-9@hotmail.com  0950956602  
1954    5920210090   อานี หลีมานัน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0887954623  
1955    5920210091   อารญา เขียวเอียด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  0856874132  
1956    5920210092   กรรณิการ์ สายแดง  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Kannika14@gmail.com  0884423683  
1957    5920210093   โซเฟีย ตาเห  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sofia_25089@hotmail.com  0624094375  
1958    5920210094   นุสลัน สาเมาะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lan_01@outlook.co.th  0890128467  
1959    5920210095   นูซูลา มะเด็ง  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nuzula74@gmail.com  0987192184  
1960    5920210096   นูรีซัน เจ๊ะแว  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0810986825  
1961    5920210097   นูรูไอย์ สะแลแม  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1962    5920210098   ยัสมี นาแว  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yasmee7236@gmail.com  0807140051  
1963    5920210099   สูรอยดา เดสุหลง  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Suroidada.5888@gmail.com  0630797130  
1964    5920210100   อารียา วิฤทธิ์  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Areeya-nut@hotmail.com  0939265809  
1965    5920210101   ฮานีซะห์ โต๊ะลามะ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sah230440@hotmail.com  0912182949  
1966    5920210102   ธัญชนก สมทรัพย์  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  thanchanok_mdl@hotmail.com  0980569550  
1967    5920210103   นูลีฮะ แวหามะ  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0913165691  
1968    5920210104   วิดารักษ์ พรหมจันทร์  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  zezawiwi1997@hotmail.com  0887654645  
1969    5920210105   วิริทธิ์พล อรุณสวัสดิ์  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Lonelywolf-01@outlook.com    
1970    5920210106   ศิริวรรณ ชูด้วง  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Siriwanchoomay@gmail.com  0637986440  
1971    5920210107   สริดา ทวีอมรรัตนา  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rinkumomei_glazer@hotmail.com    
1972    5920210108   ฮัสมะฮ์ ฏอเฮร์  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asmatohe@hotmail.com  0911699049  
1973    5920210109   กัญญารัตน์ บุญสิทธิ์  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mild44520@gmail.com    
1974    5920210111   ชญาดา โสะเบ็ญอาหลี  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Chayadaza@outlook.com  0999840523  
1975    5920210112   ชุติภา วงศ์วาสนา  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  freeze.keepcalm@gmail.com  0808619937  
1976    5920210113   ณัฐวรา ไพนุพงศ์  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  eve_l_nut@hotmail.com   0935782880  
1977    5920210114   ทิพวรรณ พรมแก้ว  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  maprangg_12@hotmail.com  0991971217  
1978    5920210115   พัณณิตา ศรีวะปะ  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  namfonpannita@gmail.com  0990902444  
1979    5920210116   ฟาร์เดีย ธระจิตสม  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  far44587@gmail.com  0902158585  
1980    5920210117   ภาวิต สายศิลป์  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mosssone-nutta_chuz@hotmail.com  061-195526  
1981    5920210118   รัตนวลี ครุฑถะ  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Plarattanawlee528@gmail.com  0936976125  
1982    5920210119   วรรณณา นิเงาะ  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  munaannaw@gmail.com  0934988730  
1983    5920210120   ศิริกัญญา บุญกำเนิด  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  isirikanya44539@hotmail.com  0850772752  
1984    5920210121   สุธีรา จันทร์ทองนิ่ม  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  l-l-l-u-u-u-z@hotmail.com    
1985    5920210122   อนุพงศ์ วาทีเส้ง  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  monday55570@hotmail.co.th  0843001996  
1986    5920210123   อรนุช กระจกงาม  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5920210123@email.psu.ac.th  0617433003  
1987    5920210124   จุฬาลักษณ์ จันทร์เลื่อน  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  julalak.mook@hotmail.com  0964869978  
1988    5920210126   อัสมะ มะเเตหะ  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asma_kanda@hotmail.com  0936936732  
1989    5920210127   สนธิยา กิติชัย  ภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sontiya-99@hotmail.com  0892951711  
1990    5920210128   นัสจรี อาดำ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hah.81240@gmail.com  0985199510  
1991    5920210129   ปนัดดา สุขรัตน์  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0980532850  
1992    5920210130   ปานตะวัน วิสิฐสุนทรนนท์  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5920210130@email.psu.ac.th  0980154401  
1993    5920210131   เกศินี สงเนียม  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  tan-tan-58@hotmail.com  0616819003  
1994    5920210132   จริภัทร พันธ์ทอง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mam_love_farn@hotmail.com  0824295618  
1995    5920210134   โซเฟีย อุมา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ofsia.nrt@gmail.com  0630875955  
1996    5920210135   ฐาปกรณ์ กำจร  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  tapakornkamjorn97@gmail.com  0955477865  
1997    5920210136   บุรฉัตร รัตนนวน  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nooch9090@gmail.com  0805437794  
1998    5920210137   ปาณิศา พิรุณละออง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  puppysone@gmail.com  0842124384  
1999    5920210138   พรทิพย์ มากยก  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pornthipmarkyok1@gmail.com  0980394132  
2000    5920210140   สรรภัค ณ วาโย  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rocky24810@gmail.com  0945933593  
2001    5920210142   ฮัซวานี สะมะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Haswanee@hotmail.com    
2002    5920210143   ฮิลมีย์ สามะ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Hilmee1240@gmail.com  0883904836  
2003    5920210144   กชพรรณ วรรณรัตน์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Kot_chapan@hotmail.com  0945826648  
2004    5920210146   นิซูไฮลา ยานยา  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nisuhaila5182@gmail.com  0813889116  
2005    5920210147   โศจิรัตน์ เพ็ชรพาน  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nonga-da@hotmail.com  0924934386  
2006    5920210148   อานีตาร์ เจะเลาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Anitajehloh@gmail.com  0828310290  
2007    5920210151   โซไรดา พัฒนวารี  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  zeraza_narak@hotmail.com  0877195171  
2008    5920210153   ปัทมาภรณ์ ฟองสุวรรณ  ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  junegirl54@hotmail.com  0612205286  
2009    5920210154   จัลวาตี วาหลง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Janwatee2940@gmail.com  0883962940  
2010    5920210155   ซอบารียะห์ ดอเลาะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  soba_tualek@hotmail.com  0857639258  
2011    5920210156   ซามิยะฮ์ ดอเลาะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dolohsamiyah@gmail.com  0631034469  
2012    5920210157   ซูรียานา บินเเม  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Na_yana@outlook.co.th  0620632334  
2013    5920210158   ซูลกีฟลี นายี  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sul-kiflee@hotmail.com  0808681347  
2014    5920210159   นูรีซัน ซำซูดิง  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  0986100715  
2015    5920210160   นูรีดา เบงมูงอ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2016    5920210161   บีบีซารา ปาทาน  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Bibisarapathan@gmail.com  0913095088  
2017    5920210162   ฟารีดะห์ เปาะมะ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  farinda5660@gmail.com  0883936640  
2018    5920210163   ฮากีมี สาและ  มลายูศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  stepmouse1150@gmail.com  0897396271  
2019    5920210164   จิรสุดา คุ้มบ้าน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yuneehun39556@gmail.com  0822803955  
2020    5920210165   ณัฐธยาน์ บุญช่วยธรรมกิจ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Zian165616@hotmail.com  0836528570  
2021    5920210166   ณัฐนิชา ศรีทะษร    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2022    5920210167   มายสุรีย์ เหมแอ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mild018.mha@gmail.com  0950259463  
2023    5920210168   อัสมา มาลินี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  asmamalinee@gmail. com  0914595285  
2024    5920210169   ซัลมา ปรังเจะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Salma0851878001@gmail.com  0851878001  
2025    5920210171   นูรณีย๊ะฮ์ บูหวัง    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  qrionur_2011@hotmail.com  0843125016  
2026    5920210172   นูรไลลา สาแม็ง    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2027    5920210173   บุษบา มานะบุตร    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nasibyan_27@hotmail.co.th  0620973958  
2028    5920210174   พรรณิดา บุญสัน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  humaida44@hotmail.com  0980862817  
2029    5920210175   มูฮำหมัดอัลฟาติห์ แมะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fatih_1627@outlook.com  0936150237  
2030    5920210176   สุวานี อาลี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sulfane1617@hotmail.com  0638845717  
2031    5920210177   แสงระวี แสงประสพ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0851347178  0851347178  
2032    5920210179   อรอุมา พลีขันธ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Onumapleekhun@gmail.com  0995011586  
2033    5920210180   ฮินดล แหละตี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hindol16910@gmail.com  0902475745  
2034    5920210181   จัสมิน มานะสุทธิ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jasmin27876@gmail.com  0946495180  
2035    5920210182   โซเฟียร์ กอร์เดร์  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2036    5920210183   นูรอัยนี เบ็ญอาหลี  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nee42505@gmail.com    
2037    5920210184   นูรีซัน เจ๊ะแว  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
2038    5920210185   ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2039    5920210186   มุสตอฟา ยือโร๊ะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Mustofa.yueroh@gmail.com  0857639627  
2040    5920210187   มูน่า อิมำหมาด  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  muna3130@gmail.com   0888345870  
2041    5920210188   ยาวาเฮ ดอเล๊าะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0892994010  
2042    5920210189   ศุภมัทณี ยาวาหาบ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  supamattanee.1997@gmail.com  0869583653  
2043    5920210190   สมชาย โส๊ะประจิน  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  cee201334@gmail.com  0897394156  
2044    5920210191   สุวรรณี ใจดี  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Suwannee9088@gmail.com  0980931526  
2045    5920210192   อับดุลเลาะห์ แมะตีเมาะ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nonglohlyly@gmail.com  0908834913  
2046    5920210193   อานิญา หมัดสัน  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  V_za-f@hotmail.com  0850799275  
2047    5920210194   อาฟีฟ๊ะ อารีหมาน  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  a_feefah03@hotmail.com  0835968891  
2048    5920210195   อามีร์ วาหับ  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Amir_4102@hotmail.com  0968713517  
2049    5920210196   อารีรัตน์ ใจกลม  สังคมสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Arrirat14@outlook.com  0612428732  
2050    5920210197   ภักจิรา ศรีหมื่นไวย  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ing_thestar@hotmail.com  0981049450  
2051    5920210198   หุสนา มาลินี  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  malinee3875@gmail.com  0907193875  
2052    5920210199   อทิติยา ฤทธิเดช  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fiw_atitiya@hotmail.com  0993176454  
2053    5920210200   ซัลลีลา มหินทราภรณ์  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0980846531  
2054    5920210201   ดาราวรรณ จันทร์โพธิ์  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nan.Darawan@hotmail.com  0980472961  
2055    5920210202   นันทวดี กูตงดือราเซะ  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sitteety@gmail.com  0801386448  
2056    5920210203   ฟาติณ หะยีสะอิ  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Fartin03@gmail.com  0883905876  
2057    5920210204   ยูวีตาร์ สมาเฮาะ  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Yuweetata@gmail.com  0986857852  
2058    5920210205   อับดุลรอมัน แวนุ  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   abdulroman100740@gmail.com  0883829399  
2059    5920210206   อับดุลเลาะ สะและ  เศรษฐกิจอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  saifubuyao@gmail.com  0808738594  
2060    5920210208   ซอฟาอ์ หวังโสะ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  0862914067  
2061    5920210209   ซอลีห๊ะ อุเส็นยาง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0935823812  
2062    5920210210   ญาลีตา สลีมิน  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2063    5920210211   ดารียะฮ์ เบ็ญอ้าหมาด  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2064    5920210212   นูรยามาณี ยามา  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  y.nuryamanee@hotmail.com  0980249802  
2065    5920210214   ปวีณา โต๊ะยะลา  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fah04794@gmail.com  0904788233  
2066    5920210215   ฟาตีฮะห์ ยา  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nongfa_hah2541@hotmail.com  0936379512  
2067    5920210216   รัตนมน เอี่ยนเล่ง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pop_ratthanamon28@hotmail.com  0966385665  
2068    5920210217   รุสลัน พิทักษ์สุขสันต์  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RN4194@hotmail.com  0856730538  
2069    5920210218   ศริญญา สุดดำ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ruchdaaaaa@hotmail.com  0937683262  
2070    5920210219   อัจจิมา จักกุภาค  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Atjima_da@hotmail.com  0986755244  
2071    5920210220   อาซือมะห์ ยามิง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Asema_111@hotmail.co.th  0936767223  
2072    5920210221   อาดีลา ปาแน  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  adeelapanae@hotmail.com  0816988081  
2073    5920210222   อารอฟะห์ หวันสนิ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  arofah8967@gmail.com  0939678967  
2074    5920210223   ไฮฟา ยะปา  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Haifa2540@hotmail.com  0822645919  
2075    5920210224   ซาด้า โต๊ะหลี  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sada_1640@hotmail.co.th  0909469604  
2076    5920210225   อัสมิงดา ซาซู  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sasu_da@hotmail.com    
2077    5920210226   ซารีฟะห์ ยูโซ๊ะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sarifah_4658@hotmail.com    
2078    5920210228   นรูฮายาตี มาหะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  narakjang228@gmail.com  -  
2079    5920210229   น้ำทิพย์ ธนวัฒนสิน  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  namthip-tay@hotmail.com  0936618762  
2080    5920210231   ฟารีดา มูซอ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  faridamusx@gmail.com    
2081    5920210233   ยัสมีน กาเจ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  yzmiiz.24442@gmail.com  0903734729  
2082    5920210234   รุ่งวัลยา ลาไหน  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rwy1122@gmail.com  0612236962  
2083    5920210236   อานีซะห์ ดือเระ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  somby610@gmail.com    
2084    5920210237   อารีนา แยนา  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fosiiz.1919@gmail.com    
2085    5920210238   อาอีซะห์ เพชรเบ็ญวาฮับ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -    
2086    5920210239   ฮัสวานี มะแซ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  haswa@hotmail.co.th  0937739622  
2087    5920210240   ฮานีซะห์ กะทิงหิเล  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  tirak534@gmail.com  0986840672  
2088    5920210241   ฮามีด๊ะห์ หามะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hamiidah7113@gmail.com  086-483551  
2089    5920210242   ฮารีซะ เจ๊ะเง๊าะ  การจัดการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Harisah_sah@hotmail.com  0936212324  
2090    5920210243   กิสมาน อาแวกะจิ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  lovelykiss_088@hotmail.co.th  0885042782  
2091    5920210244   คอลีเยาะ แวนิ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  kimberee.24@gmail.com  0849357657  
2092    5920210245   ซัลมา เหย็บหนุด  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  alma_y55@hotmail.com  0896563654  
2093    5920210246   ซูฮัยณี วาเละ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suhainee_1111@hotmail.com  0810957581  
2094    5920210247   ซูไฮลา ยามากีแย  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dreemla58@gmail.com    
2095    5920210249   ตอฮีเร๊าะ ปูยัง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  solihah_rit@hotmail.con  0907192636  
2096    5920210250   นิฟาดีละห์ สนิ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nifadill_gonez@hotmail.com  0808700236  
2097    5920210251   นิรอยมีย์ แวฮายี  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  niroymee_mee@hotmail.com  0612021617  
2098    5920210252   นูรซาวฟี พจนินท์  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th  0631852903  
2099    5920210253   นูรอาซูรา แฉะ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0937782318  
2100    5920210254   นูรไอนี มะแซ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Zaki.yala8@icloud.com  0620499945  
2101    5920210255   โนสรีซัน เจ๊ะโว๊ะ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Fefah.kahh.10@gmail.com  0936685080  
2102    5920210256   ผจงรักษ์ จงรุ่งโรจน์  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pajongrak_sin@hotmail.com  0805453078  
2103    5920210257   ฟาซีรา สุไลมัน  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  faseerasulaiman@gmail.com  0808692216  
2104    5920210259   ฟาตีฮะห์ แวโมง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  farfar.3785@gmail.com  0936798536  
2105    5920210260   มูฮัมมัด ดอเล๊าะ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  muhammadmarkq@gmail.com  0936083228  
2106    5920210261   มูฮัมหมัดสุกรี มะลี  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mhdsukree16197@gmail.com  0904757498  
2107    5920210262   รอกีเยาะ จารง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  feeyah-13305@hotmail.com  0807052597  
2108    5920210263   ราญาโซเฟีย เจะแต  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Rayasofia@hotmail.com  0810838148  
2109    5920210264   สุทธิดา บุญเทียม  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Da_1520@hotmail.com  0901532236  
2110    5920210265   สุวารี อิสายะ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2111    5920210266   สูไรดา ดอเฮ็ง  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dadu_love352@hotmail.com  0630585600  
2112    5920210267   อมีนตา แวนิ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aminta60618@gmail.com  0904837641  
2113    5920210268   อับดุลรอเฉด หมุดแหล๊ะ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0937388121  
2114    5920210269   อานีซะห์ ดอเลาะ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Aneesah_doloh123@hotmail.com  0625054025  
2115    5920210270   อามีเนาะ ดือราแม  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
2116    5920210271   อามีเร๊าะ กูโน  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nusree73@gmail.com  0827340445  
2117    5920210272   อารีฟะห์ มาหามะ  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  areef_fa@hotmail.com  0936511879  
2118    5920210274   ฮาติกะ ชอบงาม  บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hatikah1997@gmail.com  0850800540  
2119    5920210275   ซูไรณีย์ เจะเหาะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  susainee_40@hotmail.com  0822632353  
2120    5920210276   โซเฟีย ดอเลาะ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nureesatg9@Gmail.com  0936477013  
2121    5920210277   ฌารีฟท์ เบญญามินทร์  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  goffan25899@gmail.com  0937297410  
2122    5920210279   นัทธิ์ติกานต์ ปะดุกา  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nattikarn04576@gmail.com  0620683601  
2123    5920210280   นารีหม๊ะ ฮาแว  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fazza_25355@hotmail.com  0613029939  
2124    5920210281   นิฮุสนีดา เจะแวสารี  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nihusneeda@gmail.com  0936735871  
2125    5920210282   นุรอัยนี สายวารี  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  saiwaree.18@gmail.com  0980507608  
2126    5920210283   นูรฮานัน อับดุลรอฮิม  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hananboonboon@gmail.com  0937251560  
2127    5920210284   ฟารีซา สาและ  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Farisa25254@hotmail.com  0860459004  
2128    5920210285   ฟิรดาวส์ อามิง  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Fidayanee_204521@hotmail.com  0937273710  
2129    5920210286   มูฮำหมัดฟาอิซ ศรีสวาท  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  faiz-40@hotmail.com  0943280140  
2130    5920210287   วรรณวิภา ดำสะอาด  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  game_wanvipa@hotmail.com  0984266903  
2131    5920210288   อัสมา พลนุ้ย  ประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ismaan093@gmail.com  0980797924  
2132    5920210291   จินตหรา ดอเลาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jen_dekjb@hotmail.com  0971202245  
2133    5920210293   เจ๊ะคอลีเย๊าะ เจ๊ะตาเฮ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Jhekoliyoh7647@gmail.com  0986879175  
2134    5920210294   ซูใบดะห์ หะยีสือมาแอ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Bai58dah@gmail.com  0936582758  
2135    5920210295   ดียานา วาหะรักษ์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  dwaharak@gmail.com  098-684063  
2136    5920210296   ธิดารัตน์ แก้ววิเศษ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fahza511@gmail.com    
2137    5920210297   นาซีฮะห์ แตมะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2138    5920210298   นูรอัยณีย์ โตะบือซา  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Nininurainee@gmail.com  0862925217  
2139    5920210299   นูรอาซีกีน เจ๊ะฮะห์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sikeen.pink@gmail.com  0935956690  
2140    5920210300   นูรอาตีนา ยูโซะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurxatinay@gmail.com  0811895906  
2141    5920210301   นูรี เจะหะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nureeii444@gmail.com  0622391061  
2142    5920210302   นูรีดาห์ ดาโอะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sul027_2011@hotmail.com    
2143    5920210303   นูรีฮาน ยูโซะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0872861626  
2144    5920210305   เบญจมาศ สมบูรณ์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Benny0330@gmail. com    
2145    5920210306   ภัสสชา จิตนุ้ยแดง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ho.inis22@gmail.com  0945828258  
2146    5920210308   รอกีเย๊าะ ซาเมาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2147    5920210309   รอสือนะห์ แวเด็ง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  rosenah.waedeng@gmail.com  0895971631  
2148    5920210311   รอฮานา มะลีเลาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2149    5920210312   วรากร นิ่มนวล  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  basgood-2010@hotmail.com  087-630928  
2150    5920210313   ศศิธร อินทร์แก้ว  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  gifbaekhyun@gmail.com    
2151    5920210314   สุนิตา ดอฆอ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sunitadokho@gmail.com  0935957077  
2152    5920210316   สุริยา ดือราแม  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suriya0028@hotmail.com    
2153    5920210317   อรวรีย์ ศรีสุรางค์  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  King_za2541@hotmail.com  093-648206  
2154    5920210319   อัฟนาน บาราเฮง  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  afanabaraheng0@gmail.com  0612213994  
2155    5920210320   อัฟนาน สะมาลอ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  afnansamalo9@gmail.com  0807030964  
2156    5920210321   อัรฎีณีย์ เจริญยืน  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2157    5920210322   อาซียะห์ เส็นสะนา  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aseeyah_1234@hotmail.com  0987060236  
2158    5920210325   อามาณี แนหะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Amanee_Neaha@hotmail.com  0986268768  
2159    5920210326   อามานี มะบูเก๊ะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Amanee1381@gmail.com  0612231381  
2160    5920210327   อามีรา เจะเตะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fa_270@hotmail.com    
2161    5920210328   อิลมูนา สาแล๊ะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ilmuna3@gmail.com  0630933557  
2162    5920210330   ฮาลีเมาะ ตือเงาะ  พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Real_pcy-1997@hotmail.com  0987410472  
2163    5920210331   คุณานนท์ ขนานใต้  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2164    5920210332   ณภัทร พึ่งเนตร  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  napat0852@gmail.com  0819689851  
2165    5920210333   ณัฏฐณิชา ก้อนเสทื้อน  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ncbew02@gmail.com  0888961157  
2166    5920210334   รัชนก แหวนเพชร  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ratchy.2556jr@gmail.com  0869647559  
2167    5920210335   แวอามีนา สนิ  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  mina_conan@hotmail.com  0623281343  
2168    5920210337   อสมาภรณ์ อาจหาญวณิช  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Pla_ple@hotmail.com  0922265492  
2169    5920210338   ฮานีฟา เจ๊ะดอเล๊าะ  ภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0887853182  
2170    5920210339   จัยดา สินพงศธร    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jaidaspst@hotmail.com  0872882574  
2171    5920210341   เกศกมล เกษชายทอง  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nine_ilovefamily@hotmail.com  0617359419  
2172    5920210342   ขวัญยิหวา เขื่องกลาง  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Khwanyiwa43@gmail.com  0955462057  
2173    5920210343   ซาลีฮาห์ ยูโซะ  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sallysalihayusoh@gmail.com  0849694513  
2174    5920210344   ตัสนีม จิตราช  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0848625821  
2175    5920210345   ทินกรณ์ กอสูงเนิน  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  tinnakorn794@gmail.com    
2176    5920210346   ทิพย์ปาลิดา วสุนธรานิจวิภา  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  blackcat_leia@hotmail.com    
2177    5920210347   นพรัตน์ รัตพลที  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nopparat036@hotmail.com  0914614053  
2178    5920210348   ภาสกร หะยีอาแว  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  af.don@hotmail.com  0892972500  
2179    5920210349   วริศรา ทองสะอาด  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  soul_fay@hotmail.com  0805251441  
2180    5920210350   อัสมะ โซะโก  ภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  as.an30171@gmail.com    
2181    5920210351   จริยานันท์ คงปาน  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jariyanankp@hotmail.com  0999635537  
2182    5920210353   ซูเปีย มาหะมะ  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Supiamahama@outlook.com  0611028442  
2183    5920210354   รดา อาจผล  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  aphu_1217@hotmail.com  0630793517  
2184    5920210355   ศิรินันทา เพ็ชร์ดำ  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sirinantha.nf28@gmail.com   0845249670  
2185    5920210356   อาลี สะนิ  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  alisani665@gmail.com  0621475197  
2186    5920210357   ฮุสณี สารง  ภาษาฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hus_nee34@hotmail.co.th  0937569349  
2187    5920210358   การีหม๊ะ ดอมอลอ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  karimah.domolo@gmail.com  0808730688  
2188    5920210359   ไซนูน มะเซ็ง  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Anusainoon@gmail.com  0862842149  
2189    5920210361   ฟัตมา ขยันดี  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Fattama05@gmail.com  0850815231  
2190    5920210362   ฟารีดา ศรีสุวรรณ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  fada25333@gmail.com  0980646140  
2191    5920210364   อภิญญา หมะหมุ  ภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  apinya3b@gmail.com  0980309693  
2192    5920210365   ฟิรดาว มะแตหะ  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2193    5920210367   อุมัยย๊ะ ลูดิง  ภาษาเยอรมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  wpanita@bunga.pn.psu.ac.th    
2194    5920210368   จินตกานต์ ป่ากว้าง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  jintakarn1997@gmail.com    
2195    5920210369   จีรนันท์ กะแหมะเตบ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0611968600  
2196    5920210370   เจ๊ะซูใบยะห์ หะยีลาเตะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2197    5920210371   ซัลวานี อาแว  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nai.salwanee@gmail.com  0848626570  
2198    5920210372   ซาปีนะ แม็ง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ruhana_majae@hotmail.com  0822685720  
2199    5920210373   ซาอีดะฮ์ โต๊ะมะแซ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  saidah0610@gmail.com  0980659384  
2200    5920210374   ซุไฮลา อาแว  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2201    5920210375   ซูมียะห์ ซียง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2202    5920210376   ซูไฮตา กาเจร์  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2203    5920210377   ซูไฮลา อาแว  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suhaila139270@gmail.com  0937926766  
2204    5920210379   นารีหม๊ะ เจะอาแว  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nareemah25@gmail.com  0848606914  
2205    5920210380   นิฟิรดาวส์ ศิริบุญหลง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nifirdao11@gmail.com  0807125167  
2206    5920210381   นิฮับเซาะ เลาะนะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nisoflakyim@gmail.com    
2207    5920210382   นุชฮายาตี อีปง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurhayati-866@hotmail.co.th  0872959950  
2208    5920210383   นูรมา ยะโก๊ะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurma_609@hotmail.com  0908830467  
2209    5920210384   ฟิรดาว มอน็อง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Daw_23686@hotmail.com  0901674501  
2210    5920210385   ยาลีนา จือนะรา  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Leena_38463@hotmail.com  0822644175  
2211    5920210386   วริศรา ยะโกะ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  surida.suda1@gmail.com  0936904446  
2212    5920210388   สุติชา เจ๊ะมาโซ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  sutic5711@gmail.com  0883971135  
2213    5920210389   สุปราวีณ์ ศรียกเอ้ง  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Suprawee54321@gmail.com  0980804261  
2214    5920210391   อรญา เหมหลำ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2215    5920210392   อุสา เพ็ชรสวัสดิ์  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  namnamnn@hotmail.co.th  0806487083  
2216    5920210393   ฮาฟีซะห์ สาอุ  ภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  hafeesah53@gmail.com  0801371610  
2217    5920210394   กนกวรรณ สิกขากูล  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  pukky_new_007@hotmail.com  0855863420  
2218    5920210395   กัสตินา ละสุสะมา  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
2219    5920210396   ซอฟียะห์ มะสัน  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  murn_ee@hotmail.com  0848560102  
2220    5920210397   ซานิยาฮ์ เจะโซะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  saniya .1256@gmail.com  0980207272  
2221    5920210398   ซูนัยเราะห์ บือราเฮง  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  zunai_507@hotmail.com  0937738073  
2222    5920210399   นุสรี ตาเย๊ะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nusree73@gmail.com  0896583812  
2223    5920210400   นูยูมะ ชุมเส็น  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  blablaha06@gmail.com  0936724013  
2224    5920210401   นูรริน ซัตตาร์  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  0873958288  
2225    5920210402   นูรีดา เจ๊ะดอมะ  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  nurida5185@gmail.com  0828305185  
2226    5920210403   นูรีนา ดือราแม  ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  bewithyou604@gmail.com  0986761857  
2227 &nbs