เพิ่มหลักสูตรอบรม/กิจกรรม
ฟอร์มเพิ่มข้อมูล
รหัสหลักสูตร/กิจกรรม JFK-19
ประเภทกิจกรรม กิจจกรรมส่งเสริมผู้ใช้
อบรมผู้ใช้
หลักสูตรอบรม/กิจกรรม
วันที่เริ่มกิจกรรม
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
ผู้เข้ารวมกิจกรรม  นักศึกษาปริญญาตรี
 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 บุคลากรสายวิชาการ
 บุคลากรสายสนับสนุน
 บุคคลภายนอก
รายละเอียด
แบบประเมิน